معرفی کارمندان معرفی کارمندان

پست الکترونیکی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی سمت نام و نام خانوادگی
 

refrence@imamreza.ac.ir

علم اطلاعات و دانش شناسی

کارشناسی ارشد

 

کارشناس مسئول کتابخانه

کارشناس بخش فهرستنویسی منابع چاپی 

 آموزش

تامین و دسترسی منابع الکترونیکی

مجیده سنجی

 

 

elham.raoufi@gmail.com

علم اطلاعات و دانش شناسی

کارشناسی ارشد

کارشناس بخش فهرستنویسی منابع سمعی – بصری 

و پورتال جامع کتابخانه

الهام رئوفی

 library.resource@gmail.com

 

علم اطلاعات و دانش شناسی

کارشناسی

کارشناس بخش مرجع و اطلاع رسانی

اکرم یزداندوست

rzv.lib@imamreza.ac.ir

علم اطلاعات و دانش شناسی

کارشناسی ارشد

کارشناس کتابخانه پردیس رضوان

منیره محمدزاده

mansouri.lib@gmail.com

علم اطلاعات و دانش شناسی

کارشناسی

کارشناس بخش امانت و اطلاع رسانی

مهناز منصوری

barzegarlib1364@gmail.com

علم اطلاعات و دانش شناسی

کارشناسی

کارشناس بخش مجموعه سازی و  آماده سازی منابع چاپی و الکترونیکی

  پشتیبان فنی نرم افزار کتابخانه وسیستم های کامپیوتری

جلال برزگر