کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در تمام مداخل جستجو :
انواع مدارک:
لوح فشرده فارسی
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ - ن‍ش‍ان‍ی‍ه‍ا - راه‍ن‍م‍اه‍ا
وی‍روس‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ - آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ن‍ش‍ر ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
ورزش‌ -- م‍ن‍اب‍ع‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ای‍ران‌ - دائ‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا
ن‍رم‌ اف‍زاره‍ا - آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ت‍وح‍ی‍د - م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ - واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا - ف‍ارس‍ی‌
ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
ن‍رم‌ اف‍زار ورک‌ ب‍ن‍چ‌
دی‍س‍ک‍ه‍ای‌ ف‍ش‍رده‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر -م‍ن‍اب‍ع‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌- راه‍ن‍م‍اه‍ا
پ‍اور پ‍وی‍ن‍ت‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ - ) آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا - طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌-آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
واق‍ع‍ه‌ ک‍رب‍لا - دائ‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا
ادوب‍ی‌ پ‍رم‍ی‍ر - آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
واق‍ع‍ه‌ ک‍رب‍لا، ۶۱ق‌
دف‍اع‌ از خ‍ود
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - م‍ک‍ال‍م‍ه‌ و ج‍م‍ل‍ه‌ س‍ازی‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ ن‍ص‍رت‌
م‍ک‍رز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ ع‍ل‍وم‌ اس‍لام‌ ،س‍ازم‍ان‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر ن‍ور
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ ع‍ل‍وم‌ اس‍لام‍ی‌
ظف‍ر ری‍زاف‍زار
ح‍دی‍ث‌ ن‍م‍ا
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ی‍ض‌ دان‍ش‌ :ن‍گ‍ی‍ن‌ س‍اع‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ داده‌ ه‍ای‌ طلای‍ی‌
گ‍روه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د گ‍ی‍ت‌
ف‍ی‍ض‌ دان‍ش‌
گ‍روه‌ چ‍ن‍د رس‍ان‍ه‌ای‌ آپ‍ادان‍ا
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ول‍ی‍د ن‍رم‌ اف‍زار اس‍لام‍ی‌ (م‍ت‍ن‍ا)
ش‍رک‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ پ‍ژوم‍ه‍ش‍ی‌ ن‍وی‍ن‌ ()NEI
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍ص‌
گ‍روه‌ ه‍اری‍زون‌
ه‍ادی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و آم‍وزش‍ی‌، م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ چ‍ه‍ارم‌ س‍ی‍م‍ا
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
لوح فشرده فارسی
 
 
[ادوبی پریمیر ۶ ] Adobe Premiere 6[ منبع الکترونیکی ]
شرکت مهندسی پژومهشی نوین ()NEI   ، [-۱۳۸]
شماره راهنما: ۴ال‍ف‌ /، ۸۹۹ ، RT ،س‍ی‌ دی‌ ،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
لوح فشرده فارسی
 
 
[سخنرانی الهی قمشه ای : راز هستی ][ منبع الکترونیکی ]
شبکه چهارم سیما   ، [-۱۳۸؟]
شماره راهنما: ۴س‌ /، ۲۱۷/۴ ، PB ، وی‌س‍ی‌دی‌ ،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
لوح فشرده فارسی
 
 
پرسیا : سرزمین افسانه ای [ منبع الکترونیکی ]
ظفر ریزافزار   ، [-۱۳۸؟]
شماره راهنما: ۴پ‌ /، ۶ ، RSD ، س‍ی‌ دی‌ ،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
لوح فشرده فارسی
 
 
[کینگ آف پروگرامز] King of Programs [منبع الکترونیکی ]
مشهد گروه مهندسی مشهد گیت   ، [-۱۳۸؟]
شماره راهنما: ۹ک‌۴۸ب‌ /، ۷۶/۷۶ ، AQ ، س‍ی‌ دی‌ ،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
لوح فشرده فارسی
 
 
[آموزش مکالمه زبان انگلیسی ] [منبع الکترونیکی ]
موسسه آموزشی نصرت   ،
شماره راهنما: ش‌ .۱،۸ آ /، ۱۱۳۱ ، EP ، س‍ی‌ دی‌ ،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
لوح فشرده فارسی
 
 
فرهنگ لغت فارسی به عربی و عربی به فارسی (المنجد) [ منبع الکترونیکی ]
تهران موسسه تولید نرم افزار اسلامی (متنا)   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۴ف‌ /، ۶۶۲۲ ، JP ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
لوح فشرده فارسی
 
 
[ آموزش دفاع شخصی بانوان ] [ منبع الکترونیکی ]
[-۱۳]
شماره راهنما: ۸آ /، ۱۱۱۱ ، VG ، وی‌س‍ی‌دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
لوح فشرده فارسی
 
 
نشر الکترونیکی [ منبع الکترونیکی ]
تهران موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی ، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ۴۶ن‌ /، ۲۸۶ ، Z ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
لوح فشرده فارسی
 
 
نور ۲ ، جامع الاحادیث [ منبع الکترونیکی ]
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی   ، [-۱۳۸؟]
شماره راهنما: ۹ن‌۸ال‍ف‌ /، ۱۰۳۳ ، Z ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
لوح فشرده فارسی
 
 
مرجع سایتهای اینترنت : ورزش [ منبع الکترونیکی ]
تهران انتشارات فیض دانش :نگین ساعی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ۴م‌ /، ۵۶۸ ، VG ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
لوح فشرده فارسی
 
 
[پاور پوینت ۹۷ ] Learning powerpoint 97 [ منبع الکترونیکی ]
اهواز هادی سیستم   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ۲پ‌ /، ۳۸۵ ، T ، س‍ی‌ دی‌ ،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
لوح فشرده فارسی
 
 
مبارزه با ویروسهای کامپیوتری = Computer virus protection [ منبع الکترونیکی ]
اهواز هادی سیستم   ، [-۱۳۸؟]
شماره راهنما: ۲م‌۹و /، ۷۶/۷۶ ، AQ ، س‍ی‌ دی‌ ،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش Easy cd creator [ منبع الکترونیکی ]
۲۰۰۳=۱۳۸۲
شماره راهنما: ۸آ۹د /، ۷۸۸۲ ، KT ، س‍ی‌ دی‌ ،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
لوح فشرده فارسی
 
 
فرهنگ عاشورا [ منبع الکترونیکی ]
قم مکرز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلام ،سازمان کامپیوتر نور   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ۴ف‌ /، ۴۱/۵ ، PB ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
لوح فشرده فارسی
 
 
نرم افزار جامع المقاتل امام حسین (ع ) [ منبع الکترونیکی ]
حدیث نما   ،
شماره راهنما: ۴ن‌ /، ۴۱/۵ ، PB ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش :(Electronic WorkBench ) EWB آزمایشگاه مجازی طراحی و تحلیل مدارهای الکترونیکی [ منبع الکترونیکی ]
تهران انتشارات نص   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ۸آ /، ۷۸۷۴ ، KT ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش مونتاژ کامپیوتر [ منبع الکترونیکی ]
گروه چند رسانه ای آپادانا   ، [-۱۳۸]
شماره راهنما: ۸آ /، ۷۸۸۵ ، KT ، س‍ی‌ دی‌ ،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
لوح فشرده فارسی
 
 
مرجع سایتهای اینترنت : کامپیوتر [منبع الکترونیکی ]
تهران فیض دانش   ، [-۱۳۸]
شماره راهنما: ۴م‌۸ال‍ف‌ /، ۷۶/۵۵ ، AQ ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش کامل ۷ نرم افزار [منبع الکترونیکی ]
تهران شرکت داده های طلایی   ، [-۱۳۸]
شماره راهنما: ۸آ /، ۷۶/۲۷ ، AQ ، س‍ی‌ دی‌ ،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
لوح فشرده فارسی
 
 
[ لرنینگ اینترنت سایت ]Learning internet site [منبع الکترونیکی ]
گروه هاریزون   ،
شماره راهنما: ۴ل‌ /، ۴۲۰۱ ، AZ ، س‍ی‌ دی‌ ،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9