کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در تمام مداخل جستجو :
انواع مدارک:
پایان نامه فارسی
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ف‍را ج‍س‍ت‍ج‍وگ‍ر
[IRGDگ‍ری‍د
دی‍اب‍ت‌
ن‍رم‌ اف‍زار ن‍گ‍اری‌ اداری‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ ب‍ی‍وم‍ت‍ری‍ک‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ ه‍ای‌ م‍وب‍ای‍ل‌ [ M2JE
م‍رورگ‍ر وب‌
پ‍ورت‌ م‍وازی‌[ C
وب‌ س‍ای‍ت‌ پ‍وی‍ا [ HPP
ح‍ی‍ات‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌
روب‍ات‍ه‍ای‌ م‍ت‍ح‍رک‌
س‍ال‍ن‍ه‍ای‌ ورزش‍ی‌
م‍س‍ی‍ری‍اب‍ه‍ای‌ س‍خ‍ت‌ اف‍زاری‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ن‍ظی‍ر ب‍ه‌ ن‍ظی‍ر
خ‍طوط ب‍رق‌
داده‌ ک‍اوی‌
ج‍م‍ع‌ چ‍ن‍د ع‍م‍ل‍ون‍دی‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ رم‍زن‍گ‍اری‌
م‍دل‌ خ‍دم‍ت‍گ‍زار -م‍ش‍ت‍ری‌
 
پدیدآور:
م‍دی‍رخ‍ازن‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
س‍ل‍طان‍ی‌ ، س‍ع‍ی‍د
پ‍ورزرگ‍ر، ف‍اطم‍ه‌
اب‍راه‍ی‍م‌ پ‍ور، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر
ام‍ی‍ن‍ی‌، ه‍م‍ا
م‍رادی‌ م‍ق‍دم‌،م‍ح‍س‍ن‌
ح‍ام‍د ک‍ری‍م‍ی‌
ام‍ی‍ن‌ زاده‌، رض‍ا
ن‍ظام‌ خ‍ی‍رآب‍ادی‌، اح‍س‍ان‌
ث‍ن‍ای‍ی‌ ف‍ر،م‍ل‍ی‍ک‍ا
رم‍ض‍ان‍ی‌، گ‍ی‍لان‍ا
پ‍اس‍داری‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا
خ‍طی‍ب‌ زاده‌، ش‍ادی‌
م‍ع‍ب‍ادی‌، ش‍ادم‍ان‌
دادور،آذر
ه‍دای‍ت‍ی‌ ، س‍ح‍ر
واش‍ق‍ای‍ی‌ ف‍راه‍ان‍ی‌ ، س‍پ‍ی‍ده‌
ع‍ظی‍م‍ی‌ پ‍رل‍ری‌، س‍ول‍م‍از
س‍رب‍ازی‌، غ‍زال‍ه‌
س‍ال‍م‍ی‌ م‍ج‍رد، زی‍ن‍ب‌
 
ناشر:
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
مسیریابی رباتهای متحرک با استفاده از الگوریتم کلونی مورچه ها
سالمی مجرد، زینب ؛  مشهد:دانشگاه امام رضا ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۳۸۶ ،۵م‌۲س‌ /،ک‌ /۱ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.ن‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
پیاده سازی نرون های عصبی مصنوعی توسط Verilog [ وری لاگ ]
سربازی ، غزاله ؛  دانشگاه امام رضا (ع ) ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۳۸۶ ،۹پ‌۴س‌ /،ک‌ /۲ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.س‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
YGRID SECURIT [گرید سکیوریتی ]
حامد کریمی ؛  دانشگاه امام رضا (ع ) ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۳۸۶ ،۴گ‌۴ک‌ /،ک‌ /۳ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.ن‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
داده کاوی در تجارت
پاسداری ، محمد رضا ؛  دانشگاه امام رضا (ع ) ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۱۳۸۵ ،۲ د۲پ‌ /، ک‌ /۴ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.ن‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
ایجاداکستنشن برای مرورگرفایرفاکس
واشقایی فراهانی ، سپیده ؛  دانشگاه امام رضا ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۳۸۶ ،۹ال‍ف‌۲و /، ک‌ /۷۵ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.ن‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
پیاده سازی T9 [تی ۹ ] فارسی برای گوشی های تلفن همراه
دادور،آذر ؛  دانشگاه امام رضا(ع ) ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۳۸۶ ،۹پ‌۲د /، ک‌ /۶۲ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.ن‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
دسته بندی آثارانگشت
رمضانی ، گیلانا ؛  دانشگاه امام رضا ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۳۸۶ ،۵د۸ر /،ک‌ /۸ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.ن‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
کنترل تجهیزات برقی از طریق اینترنت
مرادی مقدم ،محسن ؛  دانشگاه امام رضا ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۱۳۸۵ ،۹ک‌۴م‌ /،ک‌ /۹ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.ن‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ساختار داخلی مسیر یاب و پیاده سازی جدول جستحو بر اساس CAM [سی . ای . ام .] با زبان های توصیف سخت افزار
خطیب زاده ، شادی ؛  دانشگاه امام رضا ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۳۸۶ ،۴ب‌۶خ‌ /، ک‌ /۱۰ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.س‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه وضعیت ایمنی و بهداشت سالن های شهر مشهد
نظام خیرآبادی ، احسان ؛  دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد ۱۳۸۴-۱۳۸۵
شماره راهنما: ۱۳۸۴ ،۷م‌۶ن‌ /،ال‍ف‌ /۱۱ ،ت‍رب‍ی‍ت‌ب‍دن‍ی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
الگوریتم ضرب بوث و شبیه سازی آن با زبان توصیف سخت افزاری Verilog [وریلاگ ]
هدایتی ، سحر ؛  دانشگاه امام رضا (ع ) ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۳۸۶ ،۷ال‍ف‌۴ه‌ /،ک‌ /۱۲ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.س‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
تحلیل و طراحی سیستم نامه نگاری اداری
سلطانی ، سعید ؛  دانشگاه امام رضا (ع ) ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۱۳۸۵ ،۳ت‌۸س‌ /،ک‌ /۱۳ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.ن‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
طراحی و پیاده سازی یک موتور جستجو براساس روش خوشه بندی سلسله مراتبی تراکمی اصلاح شده
ابراهیم پور، علی اصغر ؛  دانشگاه امام رضا(ع ) ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۳۸۶ ،۴ط۲ال‍ف‌ /،ک‌ /۱۴ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.س‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
شبکه های ارتباطی خط قدرت
پورزرگر، فاطمه ؛  دانشگاه امام رضا(ع ) ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۳۸۶ ،۲ش‌۹پ‌ /،ک‌ /۱۵ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.ن‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
پیاده سازی نرم افزاری الگوریتم رمزنگاری AES 128
مدیرخازنی ، علی ؛  دانشگاه امام رضا(ع ) ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۳۸۶ ،۹پ‌۴م‌ /،ک‌ /۱۶ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.ن‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
حیات مصنوعی بر سلولاراتوماتا
امینی ، هما ؛  دانشگاه امام رضا(ع ) ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۳۸۶ ،۹ح‌۸ال‍ف‌ /، ک‌ /۱۷ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.ن‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
شبکه های نظیر به نظیر و امنیت آن
عظیمی پرلری ، سولماز ؛  دانشگاه امام رضا(ع ) ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۱۳۸۵ ،۲ش‌۶ع‌ /،ک‌ /۶ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.ن‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
موسسه آیینه شهر فردا(خدمات تخصصی GLC [جی . ال . سی .])
ثنایی فر،ملیکا ؛  دانشکاه امام رضا(ع ) ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۱۳۸۵ ،۹م‌۹ث‌ /،ک‌ /۴۹ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.ن‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر تمرینات هوازی منتخب بر کیفیت زندگی و سلامت روان بیماران دیابتی از نوع II
امین زاده ، رضا ؛  دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد ۱۳۸۴-۸۵
شماره راهنما: ۱۳۸۵ ،۲ت‌۸ال‍ف‌ /،ال‍ف‌ /۷۱ ،ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
rMonitor Controle [ مانیتور کنترلر ]
معبادی ، شادمان ؛  دانشگاه امام رضا(ع ) ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۱۳۸۵ ،۲ط۷م‌ /،ک‌ /۶۸ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر .ن‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9