کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : 2003
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Language and languages
English language - synonyms&antonyms - dictionaries
Linguistics - dictionaries
Education-Philosophy-history
Accounting - Software
Soccer
French language - dictionaries -English
Earth Saiences - Dictionaries
Encyclopedias and dictionaries
Classification,Dewey decimal
Human anatomy - Atlases
English language - Pronunciation
Computer networks
دی‍س‍ک‍ه‍ای‌ ف‍ش‍رده‌
English language - study and teaching
C ++(Computer program language)
English Langage - Spoken English
Linguistics
Language and Language - Ability testing
 
پدیدآور:
Hughes,Arthur
Dewey,Melvil
Davidson,G
Crystal,David
Robinson,Douglas
Formkin, Victoria
Tanenbaum, Andrew S. 1944 -
O'Connor, Joseph Desmond
 
ناشر:
Cambridge university press
Cambridge University Press
Jungal
Heinle
OCLC Online Computer Library Center INC
IVY Publication House
Oxford University press
Oxford univercity press
McGraw-Hill
Blackwell
Routledge
Harpercollins
Prentice Hall (PTR)
Simin
Kara
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
لوح فشرده لاتین
 
 
Discover the Human body [ electronic resource]
Kara   ، 2003
شماره راهنما: CD , QM , 25 , .D3
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش Easy cd creator [ منبع الکترونیکی ]
۲۰۰۳=۱۳۸۲
شماره راهنما: ۸آ۹د /، ۷۸۸۲ ، KT ، س‍ی‌ دی‌ ،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Scienc and soccer
London : New York Routledge   ، 2003
شماره راهنما: ‭GV‬,‭943‬,‭.S36‬,‭2003‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
performative Linguistics
Robinson,Douglas ؛  london,newyork Routledge   ، 2003
شماره راهنما: ‭P‬,‭121‬,‭.R6P4‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Fifty Major Thinkers on Education
lodon; newyork Routledge   ، 2003
شماره راهنما: ‭LB‬,‭17‬,‭.F56‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Vocabulary
Davidson,G ؛  New Delhi IVY Publication House   ، 2003
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1111‬,‭.D3‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Dewey desimal classification and relative index
Dewey,Melvil ؛  Dublin OCLC Online Computer Library Center INC   ، 2003
شماره راهنما: ‭Z‬,‭696‬,‭.D52‬,‭2003‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
لوح فشرده لاتین
 
 
Encyclopaedia Britannica 2003 ultimate reference [ Electronic resource ]
2003
شماره راهنما: CD , AE , 5 , .E363 , 2003
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
لوح فشرده لاتین
 
 
IELTS Test builder [ electronic resource ]
Tehran Jungal   ، 1382=2003
شماره راهنما: CD , PE ,1128 ,.I44
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
A dictionary of linguistics and phonetics
Crystal,David ؛  Oxford Blackwell   ، 2003
شماره راهنما: ‭P‬,‭29‬,‭.C65‬,‭2003‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Oxford starter French dictionary
Oxford Oxford univercity press   ، 2003
شماره راهنما: ‭PC‬,‭2640‬,‭.O8‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
لوح فشرده لاتین
 
 
C++ How to program [ electronic resource]
Tehran Simin   ، 1382=2003
شماره راهنما: CD , QA , 76.73 , .C153
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Collins concise thesaurus
Glasgow Harpercollins   ، 2003
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1591‬,‭.C6‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Better English pronunciation
O'Connor, Joseph Desmond ؛  Newyork Cambridge university press   ، 2003
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1137‬,‭.O3‬,‭1980‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
A Dictionary of Earth scinces
Oxford;newyork Oxford University press   ، 2003
شماره راهنما: ‭QE‬,‭5‬,‭.D54‬,‭2003‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Testing for Language teachers
Hughes,Arthur ؛  Cambridge;NewYork Cambridge University Press   ، 2003
شماره راهنما: ‭P‬,‭53.4‬,‭.H84T4‬,‭2003‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
McGraw-Hill Dictionary of Physics
New York McGraw-Hill   ، 2003
شماره راهنما: ‭QC‬,‭5‬,‭.M424‬,‭2003‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
لوح فشرده لاتین
 
 
Accounting 2003 : Business profile [ electronic resource ]
2003
شماره راهنما: CD , HF , 5679 , .A3
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
An introduction to language
Formkin, Victoria ؛  Astralia Heinle   ، 2003
شماره راهنما: ‭P‬,‭107‬,‭.F76‬,‭2002‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9