کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۹۷
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍ن‍م‍ای‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌ -- ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ف‍ت‍وش‍اپ‌ ادوب‍ی‌(ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
س‍ر -- ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌
م‍وت‍وره‍ای‌ پ‍ل‍ه‌ ای‌
م‍ع‍م‍اری‌ و ک‍ودک‍ان‌
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ -- ای‍ران‌
وی‍ن‍دوز م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
داس‍ت‍ان‌ ن‍وی‍س‍ی‌
ات‍وک‍د( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
آردوی‍ن‍و( ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ پ‍ذی‍ر)
روب‍ات‍ی‍ک‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ک‍س‍ب‌ و ک‍ار خ‍رد
م‍ت‍ل‍ب‌
ب‍ازاری‍اب‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌
ت‍ری‌ دی‌ .اس‌ م‍ک‍س‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
 
پدیدآور:
ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍رل‍و، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۶۵-
ت‍اج‌ م‍ح‍م‍دی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
ن‍ظم‌ آرا، غ‍لام‍رض‍ا، ۱۳۶۴-
ش‍پ‍رد، دی‍ن‌، ۱۹۶۷ - م‌
ق‍ن‍ب‍ری‌، ع‍ب‍دال‍رض‍ا، ۱۳۴۶-
Rose, Carla
ک‍ورن‍ی‍اوان‌، آگ‍وس‌
ع‍زی‍زی‌، م‍ری‍م‌، ۱۳۶۹-
م‍وس‍وی‌، ن‍ج‍م‌ ال‍دی‍ن‌، ۱۳۵۶-
ک‍اش‍ف‍ی‌ خ‍وان‍س‍اری‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۵۰-
دان‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌، ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ر، ۱۳۳۶-
رم‍زی‌، داوود، ۱۳۵۹-
گ‍ری‍م‍ت‌، ری‍چ‍ارد، ۱۹۶۰ - م‌
ت‍وک‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍د م‍ه‍دی‌، ۱۳۶۲-
ک‍ات‍ل‍ر، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌، ۱۹۳۱ - م‌
آل‍دو، ل‍ئ‍ی‌ - آن‍ت‍وان‌
 
ناشر:
ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌ س‍ب‍ا پ‍رداز
ن‍ب‍ض‌ دان‍ش‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ن‍وی‍ن‌ پ‍ن‍دار
ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
آری‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌
ن‍ش‍ر ات‍ح‍اد
م‍ک‍ت‍وب‌ آخ‍ر: ک‍ت‍اب‌ آوا
آرون‌
ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
پ‍ارس‍ی‍ا
س‍ازم‍ان‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ت‍ه‍ران‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌
م‍ح‍س‍ن‌ ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍رل‍و
ن‍ش‍ر م‍ی‍زان‌
ن‍وی‍د ح‍ک‍م‍ت‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
بازاریابی در دنیای پست مدرن
موسوی ، نجم الدین ، ۱۳۵۶- ؛  قم نوید حکمت   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۱۵‬,‭‌م۸۲‌ب۲‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
لوح فشرده فارسی
 
 
اتوکد ۲۰۱۹ = AutoCAD 2019 [منبع الکترونیکی ]
تهران موسسه فرهنگی نوین پندار   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۱۳۹۷،۸۶۷ آ /، ۳۸۵ ، T ، دی‌وی‌دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
لوح فشرده فارسی
 
 
[ویندوز۱۰ ] + Windows 10 برنامه های کاربردی [منبع الکترونیکی ]
تهران موسسه فرهنگی نوین پندار   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۱۳۹۷، ۹۸۳ و۹۴س‌ /، ۷۶/۷۶ ، AQ ، دی‌وی‌دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
لوح فشرده فارسی
 
 
[تری .دی .اس . مکس ۲۰۱۹ ] 3Ds Max 2019 [ منبع الکترونیکی ]
تهران موسسه فرهنگی نوین پندار   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۱۳۹۷،۴ ت‌ /، ۸۹۷/۷ ، RT ، دی‌وی‌دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
لوح فشرده فارسی
 
 
[ادوبی کریتیو کلود فتوشاپ سی سی ۲۰۱۸ کالکشن ] Adobe creative cloud photoshop CC 2018 Collection [ منبع الکترونیکی ]
تهران موسسه فرهنگی نوین پندار   ، [۱۳۹۷]
شماره راهنما: ۱۳۹۷،۴۶ ال‍ف‌ /، ۳۸۵ ، T ،دی‌وی‌دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
لوح فشرده فارسی
 
 
سه دوره کامل آموزشی ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ Autodesk Autocad [اتودسک اتوکد] به همراه تکینیکهای پیشرفته [منبع الکترونیکی ]
تهران لوح فشرده سبا پرداز   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۱۳۹۷،۹ س‌ /، ۳۸۵ ، T ، دی‌وی‌دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
سیستم پرداخت امن برای شارژ بی سیم وسایل نقلیه الکتریکی
تاج محمدی ، مجتبی ؛  دانشگاه بین المللی امام رضا (ع ) فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۱۳۹۷ ،۹س‌۲ت‌ /،ال‍ف‌ /۱۶۰۱،ام‍ن‍ی‍ت‌اطلاع‍ات‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مختصر حقوق مدنی
توکلی ، محمد مهدی ، ۱۳۶۲- ؛  تهران مکتوب آخر: کتاب آوا   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۰۰‬,‭‌ت۹‌م۳‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
حقوق بین الملل عمومی
آلدو، لئی - آنتوان ؛  تهران نشر میزان   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭KZ‬,‭۳۴۱۰‬,‭آ۷‌ح۷‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
کندوکاوهای ادبی
قنبری ، عبدالرضا، ۱۳۴۶- ؛  تهران آرون   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۳۷۵‬,‭‌ق۹‌ک۹‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
طراحی فضایی با رویکرد خلاقیت محور
عزیزی ، مریم ، ۱۳۶۹- ؛  تهران آرون   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۵۴۳‬,‭‌ک۹‌ع۴‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
منبع شناسی سینمای کودک و نوجوان : کتاب ها و پایان نامه ها
کاشفی خوانساری ، علی ، ۱۳۵۰- ؛  تهران آرون   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۵۷۸۴‬,‭‌س۹‌ک۲‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اصول کدنویسی و شبیه سازی با MATLAB [مطلب ] برای مهندسی برق و رباتیک
نظم آرا، غلامرضا، ۱۳۶۴- ؛  تهران پارسیا   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ن۶‌ف‍لا۶۷‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اصول بازاریابی ۲۰۱۶
کاتلر، فیلیپ ، ۱۹۳۱ - م ؛  تهران نشر اتحاد   ، ۱۳۹۷-
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۱۵‬,‭‌ک۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد خلاقیت در قصه و داستان برای جوانان و نوجوانان
دانای علمی ، جهانگیر، ۱۳۳۶- ؛  تهران آرون   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۳۳۵۵‬,‭د۲‌خ۸‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
کسب و کارهای کوچک کارآفرینانه (دیدگاه منبع محور)
شپرد، دین ، ۱۹۶۷ - م ؛  تهران سازمان جهاد دانشگاهی تهران ، انتشارات   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۲/۷‬,‭‌ش۲‌ک۵‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تکنولوژی موتورهای پله ای (عملکرد، تحلیل ، کاربرد)
علی اکبرلو، محسن ، ۱۳۶۵- ؛  تهران محسن علی اکبرلو   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۷۸۵‬,‭‌ع۸۲‌ت۸‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام ساخت روبات های پیشرفته
گریمت ، ریچارد، ۱۹۶۰ - م ؛  تهران نبض دانش   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۱۱‬,‭‌گ۴آ۸‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
پیاده سازی اینترنت اشیا یا استفاده از آردینو
کورنیاوان ، آگوس ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌ک۹‌ک۹‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی سر و گردن
رمزی ، داوود، ۱۳۵۹- ؛  تهران آرین پژوهش   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭QM‬,‭۵۳۵‬,‭ر۸آ۸‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9