کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۹۵
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍رم‍ای‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ن‍ظام‌ ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌
ح‍س‍اب‍داری‌ -- داده‌ پ‍ردازی‌
م‍دل‌ ذه‍ن‍ی‌
ذخ‍ی‍ره‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ ج‍ام‍ع‍ه‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ ح‍ال‍ت‌ چ‍ه‍ره‌
 
پدیدآور:
ب‍ی‍ات‍ی‌ ، ام‍ی‍ن‌
ص‍ف‍ری‌ ، اع‍ظم‌
ج‍ه‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۶۰-
ن‍ادی‌ راون‍دی‌، س‍م‍ی‍ه‌، ۱۳۶۰-
م‍رادی‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۴۵-
ک‍ت‍اب‍ی‌، س‍ان‍از،۱۳۵۰-
اح‍م‍دی‌ ن‍ژاد، ام‍ی‍ر، ۱۳۶۲-
م‍ق‍دم‌ ، م‍ه‍دی‌
ش‍ج‍اع‍ی‌ م‍طل‍ق‌ ،آزی‍ت‍ا
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍دار
دان‍ش‍ک‍ده‌ ادب‍ی‍ات‌ و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ گ‍ردو ش‍ه‍م‍ی‍رزاد
ادب‍ی‍ات‌ و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
م‍رن‍دی‍ز
ف‍ن‍ی‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ادی‍ب‍ان‌ روز
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی سطح کمال مدل ذهنی دانشجویان از موتور کاوش گوگل و رابطه آن با سبک شناختی ، سبک یادگیری ، سواد اطلاعاتی ، حوزه تحصیلی و جنسیت
صفری ، اعظم ؛  دانشگاه بین المللی امام رضا(ع ) دانشکده ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۳۹۵ ،۴ب‌۷ص‌ /، ال‍ف‌ /۱۱۲۷ ، ع‍ل‍م‌اطلاع‍ات‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
ترکیب شبکه عصبی کانولوشنی و تحلیل مولفه های اصلی برای تشخیص حالت چهره
بیاتی ، امین ؛  دانشگاه بین المللی امام رضا(ع ) دانشکده فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۳۹۵ ،۴ت‌۹ب‌ /،ال‍ف‌ /۱۱۴۳ ،ه‍وش‌م‍ص‍ن‍وع‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
تشخیص جوامع هم پوشان با حل مشکل عدم تعادل بین جوامع
شجاعی مطلق ،آزیتا ؛  دانشگاه امام رضا فنی - مهندسی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۳۹۵ ،۵ت‌۳ش‌ /، ال‍ف‌ /۱۲۳۴ ، ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.ن‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سیستم های اطلاعاتی حسابداری
مرادی ، مهدی ، ۱۳۴۵- ؛  مشهد مرندیز   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۷۹‬,‭‌م۳۶‌س۹‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی نقش سفرهای زیارتی عتبات عالیات در سرمایه اجتماعی دانشجویان دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام
مقدم ، مهدی ؛  دانشگاه امام رضا ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۳۹۵ ،۴ب‌۷ م‌ /،ال‍ف‌ /۱۱۵۸ ،ام‍اک‍ن‌م‍ت‍ب‍رک‍ه‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نظامهای بازیابی اطلاعات
نادی راوندی ، سمیه ، ۱۳۶۰- ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۹‬,‭‌ن۲۴‌ن۶‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
لوح فشرده فارسی
 
 
مجموعه نرم افزاری گردو ۲۶ [۱] = Gerdoo Pack NO.26 [منبع الکترونیکی ]
[تهران ] شرکت توسعه الکترونیک گردو شهمیرزاد   ، ۲۰۱۶=۱۳۹۵
شماره راهنما: ش‌ .۱، ۱۳۹۵ ،۲۶م‌۴۸ب‌ /، ۷۶/۷۶ ، AQ ، دی‌وی‌دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات
احمدی نژاد، امیر، ۱۳۶۲- ؛  تهران ادیبان روز   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۵‬,‭‌ف‍لا۳۸‌خ۴‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات
کتابی ، ساناز،۱۳۵۰- ؛  تهران ادیبان روز   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۵‬,‭‌ک۲۷‌ک۲‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
سیستم های اطلاعات مدیریت
جهانی ، علیرضا، ۱۳۶۰- ؛  تهران ادیبان روز   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۶‬,‭‌ج۸۸‌س۹‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
لوح فشرده فارسی
 
 
مجموعه نرم افزاری گردو ۲۶ [۲] = Gerdoo Pack NO.26 [منبع الکترونیکی ]
[تهران ] شرکت توسعه الکترونیک گردو شهمیرزاد   ، ۲۰۱۶=۱۳۹۵
شماره راهنما: ش‌ .۲، ۱۳۹۵ ،۲۶م‌۴۸ب‌ /، ۷۶/۷۶ ، AQ ، دی‌وی‌دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
لوح فشرده فارسی
 
 
مجموعه نرم افزاری گردو ۲۶ [۳] = Gerdoo Pack NO.26 [منبع الکترونیکی ]
[تهران ] شرکت توسعه الکترونیک گردو شهمیرزاد   ، ۲۰۱۶=۱۳۹۵
شماره راهنما: ش‌ .۳، ۱۳۹۵ ،۲۶م‌۴۸ب‌ /، ۷۶/۷۶ ، AQ ، دی‌وی‌دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
لوح فشرده فارسی
 
 
مجموعه نرم افزاری گردو ۲۶ [۴] = Gerdoo Pack NO.26 [منبع الکترونیکی ]
[تهران ] شرکت توسعه الکترونیک گردو شهمیرزاد   ، ۲۰۱۶=۱۳۹۵
شماره راهنما: ش‌ .۴، ۱۳۹۵ ،۲۶م‌۴۸ب‌ /، ۷۶/۷۶ ، AQ ، دی‌وی‌دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
لوح فشرده فارسی
 
 
مجموعه نرم افزاری گردو ۲۶ [۵] = Gerdoo Pack NO.26 [منبع الکترونیکی ]
[تهران ] شرکت توسعه الکترونیک گردو شهمیرزاد   ، ۲۰۱۶=۱۳۹۵
شماره راهنما: ش‌ .۵، ۱۳۹۵ ،۲۶م‌۴۸ب‌ /، ۷۶/۷۶ ، AQ ، دی‌وی‌دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
لوح فشرده فارسی
 
 
مجموعه نرم افزاری گردو ۲۶ [۶] = Gerdoo Pack NO.26 [منبع الکترونیکی ]
[تهران ] شرکت توسعه الکترونیک گردو شهمیرزاد   ، ۲۰۱۶=۱۳۹۵
شماره راهنما: ش‌ .۶، ۱۳۹۵ ،۲۶م‌۴۸ب‌ /، ۷۶/۷۶ ، AQ ، دی‌وی‌دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
لوح فشرده فارسی
 
 
مجموعه نرم افزاری گردو ۲۶ [۷] = Gerdoo Pack NO.26 [منبع الکترونیکی ]
[تهران ] شرکت توسعه الکترونیک گردو شهمیرزاد   ، ۲۰۱۶=۱۳۹۵
شماره راهنما: ش‌ .۷، ۱۳۹۵ ،۲۶م‌۴۸ب‌ /، ۷۶/۷۶ ، AQ ، دی‌وی‌دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
لوح فشرده فارسی
 
 
مجموعه نرم افزاری گردو ۲۶ [۸] = Gerdoo Pack NO.26 [منبع الکترونیکی ]
[تهران ] شرکت توسعه الکترونیک گردو شهمیرزاد   ، ۲۰۱۶=۱۳۹۵
شماره راهنما: ش‌ .۸، ۱۳۹۵ ،۲۶م‌۴۸ب‌ /، ۷۶/۷۶ ، AQ ، دی‌وی‌دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
لوح فشرده فارسی
 
 
مجموعه نرم افزاری گردو ۲۶ [۹] = Gerdoo Pack NO.26 [منبع الکترونیکی ]
[تهران ] شرکت توسعه الکترونیک گردو شهمیرزاد   ، ۲۰۱۶=۱۳۹۵
شماره راهنما: ش‌ .۹، ۱۳۹۵ ،۲۶م‌۴۸ب‌ /، ۷۶/۷۶ ، AQ ، دی‌وی‌دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
لوح فشرده فارسی
 
 
مجموعه نرم افزاری گردو ۲۶ [۱۰] = Gerdoo Pack NO.26 [منبع الکترونیکی ]
[تهران ] شرکت توسعه الکترونیک گردو شهمیرزاد   ، ۲۰۱۶=۱۳۹۵
شماره راهنما: ش‌ .۱۰، ۱۳۹۵ ،۲۶م‌۴۸ب‌ /، ۷۶/۷۶ ، AQ ، دی‌وی‌دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
لوح فشرده فارسی
 
 
مجموعه نرم افزاری گردو ۲۶ [۱۱] = Gerdoo Pack NO.26 [منبع الکترونیکی ]
[تهران ] شرکت توسعه الکترونیک گردو شهمیرزاد   ، ۲۰۱۶=۱۳۹۵
شماره راهنما: ش‌ .۱۱، ۱۳۹۵ ،۲۶م‌۴۸ب‌ /، ۷۶/۷۶ ، AQ ، دی‌وی‌دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9