کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۹۴
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا
روش‌ ه‍ای‌ اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌
زان‍وه‍ا -- ج‍راح‍ی‌ -- ب‍ی‍م‍اران‌ -- ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌
آن‍ال‍ی‍ز ع‍ددی‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‌ ه‍ا و غ‍ی‍ره‌( ع‍ال‍ی‌
ح‍ق‌ ال‍زح‍م‍ه‌ ه‍ای‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌
اق‍ت‍ص‍اد خ‍رد - آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا( ع‍ال‍ی‌
ب‍ازش‍ن‍اس‍ی‌ دس‍ت‌ خ‍ط
ف‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌ - آث‍ار ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌
ذخ‍ی‍ره‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ خ‍طی‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‍ی‌ م‍ی‍ک‍روت‍ی‍ک‌
ه‍واپ‍ی‍م‍ا
ب‍ودج‍ه‌ ری‍زی‌ - آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا( ع‍ال‍ی‌
ن‍ظام‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‍ی‌
ت‍م‍ری‍ن‌( ورزش‌ ) در آب‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍اد ده‍ن‍ده‌
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ چ‍ه‍ره‌
ب‍رق‌
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ ن‍اه‍ن‍ج‍اری‌
م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
م‍ن‍س‍ک‌، راب‍رت‌ س‍ی‌.، ۱۹۶۶ - م‌
ف‍ض‍ائ‍ل‍ی‌، ح‍م‍ی‍د
ع‍ب‍ی‍ری‌ ، ح‍س‍ی‍ن‌
م‍رادی‌، ب‍ه‍ن‍ام‌
م‍ح‍م‍دی‌، ت‍ی‍م‍ور
طاه‍ری‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۵۷-
ح‍س‍ی‍ن‍ق‍ل‍ی‌ پ‍ور، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۶۲-
م‍ظف‍ر ، وج‍ی‍ه‍ه‌
ن‍ام‍ج‍و، م‍ه‍ران‌، ۱۳۵۱-
آق‍ائ‍ی‌ م‍ی‍ب‍دی‌ ، رض‍ا
ف‍ل‍ف‍لان‍ی‌ ، پ‍ری‍چ‍ه‍ر
س‍ع‍ی‍دی‌ ع‍م‍ادی‌ ، ح‍س‍ی‍ن‌
م‍ه‍رگ‍ان‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۳۴-
ص‍ادق‍ی‌ ، ف‍اطم‍ه‌
ص‍راف‍ی‌ زاده‌، اص‍غ‍ر
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍دار
ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ف‍ن‍ی‌- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ن‍ش‍ر خ‍ردم‍ن‍دان‌
ت‍رم‍ه‌
ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ف‍ن‍ی‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ن‍رم‌ گ‍س‍ت‍ر
ش‍رک‍ت‌ ت‍ض‍ام‍ن‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ح‍ت‍م‍ی‌ و ش‍رک‍ا
م‍دی‍ری‍ت‌ و ح‍س‍اب‍داری‌
ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
ن‍اق‍وس‌
گ‍روه‌ آم‍وزش‍ی‌ ان‍ار
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات چهارجوابی اقتصاد خرد همراه باسوالات آزمونهای کارشناسی ارشد آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد سالهای ۱۳۶۹-۱۳۹۴
محمدی ، تیمور ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۸۰‬,‭‌ف۲‌م۳‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سیستم اطلاعات مدیریت : ابزار راهبردی سازمان های هزاره سوم
صرافی زاده ، اصغر ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۶‬,‭‌ص۴۴‌س۸۷‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه : ویژه دانشجویان رشته حسابداری
مرادی ، بهنام ؛  تهران نشر خردمندان   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HJ‬,‭۲۰۰۹‬,‭‌ف۴‌ف۴۲‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
تشخیص ناهنجاری در شبکه های حسگر بیسیم مبتنی بر ابراز محاسبات نرم
سعیدی عمادی ، حسین ؛  دانشگاه امام رضا(ع ) فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۳۹۴ ،۵ت‌۶س‌ /،ال‍ف‌ /۱۱۱۶ ،ب‍رق‌ . ال‍ف‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
تشخیص چهره در یک تصویر
صادقی ، فاطمه ؛  دانشگاه امام رضا(ع ) فنی - مهندسی   ، ۱۳۹۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
ارائه یک الگوریتم مبتنی بر هوش محاسباتی برای باز شناسی حروف دستنویس فارسی
آقائی میبدی ، رضا ؛  دانشگاه بین المللی امام رضا(ع ) دانشکده فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۳۹۴ ،۴ال‍ف‌۶آ /، ال‍ف‌ /۱۱۷۷ ،ه‍وش‌م‍ص‍ن‍وع‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
طراحی و پیاده سازی سایت رزرو آنلاین بلیط هواپیما
فلفلانی ، پریچهر ؛  دانشگاه امام رضا فنی - مهندسی   ، ۱۳۹۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
ارائه روشی جدید در سیستم های پیشنهاد دهنده ی ترکیبی معنایی مبتنی بر برچسب
مظفر ، وجیهه ؛  دانشگاه بین امللی امام رضا (ع ) فنی - مهندسی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۳۹۴ ،۴ال‍ف‌۶م‌ /،ال‍ف‌ /۱۱۵۲ ،ف‍ن‍اوری‌اطلاع‍ات‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آموزش عملی ، کاربردی و تصویری میکروتیک / MTCRE آموزش میکروتیک به زبان ساده
حسینقلی پور، مسعود، ۱۳۶۲- ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵۴۳‬,‭‌ح۵۳آ۸‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
رابطه حق الزحمه حسابرسی با حسابرسی اولیه
عبیری ، حسین ؛  دانشگاه امام رضا (ع ) مدیریت و حسابداری   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۳۹۴ ،۲ر۲ع‌ /،ال‍ف‌ / ۷۶۱،ح‍س‍اب‍رس‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
لوح فشرده فارسی
 
 
دانشنامه دیجیتال مدیریت انار [منبع الکترونیکی ]
تهران گروه آموزشی انار   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۳۹۴ ،۲ د۲ف‌ /، ۳۷ ، DH ، دی‌وی‌دی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
لوح فشرده فارسی
 
 
دانشنامه دیجیتال برق انار [منبع الکترونیکی ]
تهران گروه آموزشی انار   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۳۹۴ ،۲ د۱آ /، ۶ ، KT ، دی‌وی‌دی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
لوح فشرده فارسی
 
 
دانشنامه دیجیتال کامپیوتر انار [منبع الکترونیکی ]
تهران گروه آموزشی انار   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۳۹۴ ،۲ د /، ۷۶ ، AQ ، دی‌وی‌دی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش گام به گام مقاله نویسی : برای مجلات بین المللی (ISI) [آی . اس . آی ] با تکیه بر مثالهای متعدد از علوم انسانی ( قابل استفاده برای همه ی گروه های آزمایشی )
تهران موسسه فرهنگی نرم گستر   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۳۹۴ ،۸آ /، ۲۳۶۹ ، BL ، دی‌وی‌دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
طراحی و ساخت تابلو روان
فضائلی ، حمید ؛  امام رضا (ع ) مهندسی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۳۹۴،۴ط۶ف‌ /،ک‌ /۷۷۰،ب‍رق‌.ال‍ف‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مسائل آنالیز عددی
نامجو، مهران ، ۱۳۵۱- ؛  تهران نشر کتاب دانشگاهی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ن۲ر۲‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مسائل پژوهش عملیاتی
مهرگان ، محمدرضا، ۱۳۳۴- ؛  تهران نشر کتاب دانشگاهی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭‌م۹‌پ۴۲‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اصول نوین ورزش در آب ( با رویکرد تمرین فعالیت بدنی و آبدرمانی )
تهران نشر علوم ورزشی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۸۱/۱۷‬,‭‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
ذخیره و بازیابی اطلاعات و دانش : با تاکید بر رویکردهای نوین
طاهری ، مهدی ، ۱۳۵۷- ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۹‬,‭ط۲ذ۳‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
توانبخشی ورزشی پس از جراحی های ارتوپدیک زانو
منسک ، رابرت سی .، ۱۹۶۶ - م ؛  تهران شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭RD‬,‭۵۶۱‬,‭‌م۸‌ت۹‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9