کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۹۳
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ال‍ی‍ات‌ -- ح‍س‍اب‍داری‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -- ک‍ن‍ت‍رل‌ دس‍ت‍ی‍اب‍ی‌
اس‌ .پ‍ی‌ .اس‌ .اس‌ ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز
طراح‍ی‌ ه‍ن‍دس‍ی‌
ش‍ورای‌ ک‍ت‍اب‌ ک‍ودک‌
ح‍س‍اب‍داری‌ -- داده‌پ‍ردازی‌
اب‍زار ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌
وی‍ن‍دوز م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
ع‍ل‍وم‌ -- روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ص‍ف‍ح‍ات‌ وب‌
ک‍ت‍اب‍داری‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
م‍طل‍ب‌( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ح‍ق‍وق‌ ک‍ودک‌ -- ای‍ران‌
ال‍م‍پ‍ی‍اده‍ا( ف‍ی‍زی‍ک‌
م‍ع‍م‍اری‌ اس‍لام‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌
اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ دول‍ت‍ی‌
اس‍ت‍ن‍اد ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
ح‍ری‌ -، ع‍ب‍اس‌ -، ۱۳۱۵ - ۱۳۹۲ -- دوس‍ت‍ان‌ و آش‍ن‍ای‍ان‌ -- خ‍اطرات‌
آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ -- آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
 
پدیدآور:
اق‍ب‍ال‌ زاده‌، ش‍ه‍رام‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ آه‍ن‍گ‍ری‌، ع‍اب‍دی‍ن‌، ۱۳۶۴-
ح‍اج‍ی‍ان‌ ن‍ژاد،ج‍واد
گ‍ری‍س‍ون‌، رن‍دی‌، ۱۹۴۵ - م‌
پ‍ل‍ن‍ت‌، ج‍ول‍ی‌
م‍رادی‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۴۵-
ف‍ات‍ح‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌، ۱۳۵۴-
ان‍گ‍ب‍رت‍س‍ون‌، پ‍ت‌، ۱۹۷۴ - م‌
دوان‍ی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
م‍س‍ج‍دی‌ خ‍اک‌، پ‍رس‍ت‍و، ۱۳۵۸-
وارگ‍اس‌ - ک‍س‍ادا، ب‍ن‍ی‍ام‍ی‍ن‌
ک‍رم‍ان‍ی‌، آن‍اه‍ی‍ت‍ا
ح‍ری‌، ع‍ب‍اس‌، ۱۳۱۵- ۱۳۹۲
م‍ق‍ب‍ل‍ی‌، آن‍اه‍ی‍ت‍ا، ۱۳۴۶-
م‍ی‍رزم‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۶۹-
ف‍ن‍ون‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۵۸-
 
ناشر:
خ‍رس‍ن‍دی‌
ک‍ت‍اب‍دار
ک‍ی‍وم‍رث‌
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ک‍ی‍ان‌
ف‍خ‍راک‍ی‍ا
ف‍اطم‍ی‌
م‍رن‍دی‍ز
آوای‌ ن‍ور
ن‍ش‍ر س‍م‍ی‍را
ع‍اب‍د: م‍ه‍رگ‍ان‌ ق‍ل‍م‌
ن‍اق‍وس‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ان‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری مالیاتی = Tax accounting
دوانی ، غلامحسین ؛  تهران کیومرث   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۱‬,‭‌م۲د۹‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دستگاه های اندازه گیری الکتریکی و الکترونیکی ویژه دانشجویان کاردانی به کارشناسی و آزمون های استخدامی
تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۰۰/۵‬,‭‌ش۲۲د۵‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
شناسایی صفحات مخرب وب با استفاده از روش های یادگیری ماشین
حاجیان نژاد،جواد ؛  دانشگاه امام رضا(ع ) مهندسی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۳۹۲ ،۹ش‌۲ح‌ /،ال‍ف‌ /۴۱۰ ،ام‍ن‍ی‍ت‌اطلاع‍ات‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سیستم های اطلاعاتی حسابداری
مرادی ، مهدی ، ۱۳۴۵- ؛  مشهد مرندیز   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۷۹‬,‭‌م۳۶‌س۹‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی Matlab 8.2 2013b [مطلب ۸/۲ ۳ ۲۰۱بی ] همراه با آموزش مباحث پیشرفته ریاضیات دانشگاهی
تهران عابد: مهرگان قلم   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭ر۲۲‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای گام به گام تحلیل داده یا برنامه SPSS [اس . پی . اس . اس .]
پلنت ، جولی ؛  تهران جامعه شناسان   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۳۲‬,‭‌پ۸ر۲‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
لوح فشرده فارسی
 
 
راهنمای کاربردی Matlab 8.2 2013b [مطلب ۸/۲ ۳ ۲۰۱بی ] همراه با آموزش مباحث پیشرفته ریاضیات دانشگاهی [منبع الکترونیکی ]
تهران عابد: مهرگان قلم   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۳۹۳،۲۲ ر /، ۲۹۷ ، AQ ، دی‌وی‌دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آموزش تصویری Windows 8 [ ویندوز۸ ]
فاتحی ، فاطمه ، ۱۳۵۴- ؛  تهران نشر دانشگاهی کیان   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۷۴‬,‭و۹۵‌ف۲‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
سبک استناد ونکوور: راهنمای عملی نگارش استنادها و فهرست منابع در متون پزشکی
حسینی آهنگری ، عابدین ، ۱۳۶۴- ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۷۱‬,‭‌ف‍لا۵‌ح۵۲‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مصورسازی ساختار علم
وارگاس - کسادا، بنیامین ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۷۵‬,‭و۲۷‌م۶‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
سر دلبران : (مجموعه دل نوشت ها و دل گفت هایی در سوگ دکتر عباس حری استاد برجسته علم اطلاعات و دانش شناسی )
کرمانی ، آناهیتا ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۲۰‬,‭‌ح۴‌ک۴‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
در محضر استاد: گفتارهایی از دکتر عباس حری
حری ، عباس ، ۱۳۱۵- ۱۳۹۲ ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۵‬,‭‌ح۴د۴‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مساله های پیکارجوی فیزیک
فنونی ، علی ، ۱۳۵۸- ؛  تهران فاطمی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۳۰۶۰/۲۴‬,‭‌ف۸۸‌م۵‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
قوانین و مقررات کودکان و نوجوانان به انضمام : قوانین و مقررات مربوطه ، پروتکل و کنوانسیون های مربوطه .....
تهران خرسندی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۱۵/۵‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
شهر الکترونیک و خدمات الکترونیک
میرزمانی ، محمد، ۱۳۶۹- ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭JF‬,‭۱۵۲۵‬,‭‌ف‍لا۶‌م۹۴‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مفاهیم هک قانونی و تست نفوذ
انگبرتسون ، پت ، ۱۹۷۴ - م ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ک۹‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
معماری ایران در دوره اسلامی و تزیینات وابسته
مسجدی خاک ، پرستو، ۱۳۵۸- ؛  تهران نشر سمیرا   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۱۴۸۰‬,‭‌م۵۳‌م۴۶‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
ارج نامه علم عاشقی : به مناسبت پنجاه سال فعالیت فرهنگی شورای کتاب کودک
اقبال زاده ، شهرام ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۰۰۹‬,‭‌ف۲‌ف‍لا۷۴‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
یادگیری تلفیقی در آموزش عالی : چارچوب ، اصول و دستورالعمل ها
گریسون ، رندی ، ۱۹۴۵ - م ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۹۵/۷‬,‭‌گ۴‌ی۲۳‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
هندسه نقوش
مقبلی ، آناهیتا، ۱۳۴۶- ؛  تهران فخراکیا   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۱۵۷۰‬,‭‌م۷‍ه۹‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9