کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۹۲
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‍ه‍ای‌ ص‍وری‌
پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ش‍ی‍وه‌ن‍ام‍ه‌
م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌
وی‍روس‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ه‍وش‍م‍ن‍د
ن‍رم‌ اف‍زار - ت‍ول‍ی‍د
ک‍دگ‍ذاری‌ ف‍ش‍رده‌ ک‍وان‍ت‍وم‍ی‌
ت‍رج‍م‍ه‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ -- آزم‍ون‌ ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‌ ه‍ا( ع‍ال‍ی‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌ ( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
س‍ازم‍ان‌ ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار -- آزم‍ون‌ ه‍ا
س‍خ‍ت‌ اف‍زار
م‍ای‌ اس‌ .ک‍ی‍و .ال‌( .م‍ن‍ب‍ع‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
م‍اش‍ی‍ن‌ آلات‌ ب‍رق‍ی‌
س‍ی‍اس‍ت‌ گ‍ذاری‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ ه‍ا
م‍ق‍ال‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -- اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا -- راه‍ن‍م‍ای‌ م‍طال‍ع‍ه‌
 
پدیدآور:
م‍ن‍اج‍ات‍ی‌، رض‍ا، ۱۳۶۴-
اس‍ت‍ال‍ی‍ن‍گ‍ز، وی‍ل‍ی‍ام‌
چ‍پ‍م‍ن‌، اس‍ت‍ی‍ون‌
دان‍ائ‍ی‌ ف‍رد، ح‍س‍ن‌، ۱۳۴۸-
واح‍د اح‍م‍دی‍ان‌، ج‍واد، ۱۳۵۳-
آب‌ ن‍ی‍ک‍ی‌، روح‌ال‍ه‌، ۱۳۶۱-
آراد، ح‍ام‍د، ۱۳۶۳-
ک‍ه‍ن‌، رض‍ا، ۱۳۵۷-
رح‍ی‍م‍ی‌ ، غ‍ف‍ار
ت‍وان‍ا، م‍ه‍رداد، ۱۳۴۹-
وی‍ل‍ک‍ی‍ن‍ز، ش‍ون‌، ۱۹۷۵ - م‌
ای‍ران‌ ن‍ژاد پ‍اری‍زی‌، م‍ه‍دی‌،۱۳۱۴-
س‍اروق‍ی‌ ، رام‍ی‍ن‌
ص‍ادق‌ زاده‌ وای‍ق‍ان‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۵۲-
ک‍رم‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا، ۱۳۵۴-
ح‍ی‍دری‌ ش‍ه‍ب‍از ، ب‍ه‍رخ‌
ل‍ی‍ن‍ت‍س‌، پ‍ی‍ت‍ر
رض‍ازاده‌ م‍ه‍ری‍زی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۶۰-
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍دار
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌
خ‍راس‍ان‌
ن‍گ‍اه‌ دان‍ش‌
ص‍ف‍ار
ت‍رم‍ه‌
ادب‍ی‍ات‌ و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
پ‍ارس‍ه‌: گ‍روه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - پ‍ژوه‍ش‍ی‌ س‍اح‍ر
ن‍ص‌
ش‍رک‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ن‍وی‍ن‌ پ‍ن‍دار
گ‍روه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ س‍اح‍ر: پ‍ارس‍ه‌
ش‍ی‍خ‌ ب‍ه‍ای‍ی‌
م‍دی‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ م‍ه‍ب‍د
ن‍اق‍وس‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
لوح فشرده فارسی
 
 
آنتی ویروس ۲۰۱۴ = ]NP Antivirus 2014 [ منبع الکترونیکی ]
[تهران ] شرکت مهندسی نوین پندار   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۱۳۹۲،۸۴آ۹و/، ۷۶/۷۶، AQ،دی‌وی‌دی‌،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
ترجمه کتاب " جایگاه ترجمه در تدریس زبان "
حیدری شهباز ، بهرخ ؛  دانشگاه بین المللی امام رضا (ع ) ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۱۳۹۲ ،۴ ت‌۹ح‌/، ال‍ف‌/ ۱۱۴۲،م‍ت‍رج‍م‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
ارائه پروتوکل کارامد کدگذاری فشرده کوانتومی
ساروقی ، رامین ؛  دانشگاه امام رضا (ع ) ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۱۳۹۲ ،۴ال‍ف‌۲س‌/،ال‍ف‌/۳۳۷، ب‍رق‌ . م‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
شبکه های هوشمند و فناوری های مخابراتی
رحیمی ، غفار ؛  دانشگاه امام رضا (ع ) ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۱۳۹۱،۲ش‌۲ر/،ک‌/۳۳۰،ب‍رق‌ . م‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل CCNP security secure 642-637 [ سی . سی . ان . پی . سکیوریتی سکیور۶۴۲-۶۳۷ ]
ویلکینز، شون ، ۱۹۷۵ - م ؛  ورامین موسسه انتشاراتی مهبد   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵۹‬,‭و۹‌م۴‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول پایان نامه نویسی (از انتخاب موضوع تا دفاع نهایی )
ایران نژاد پاریزی ، مهدی ،۱۳۱۴- ؛  تهران مدیران   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۶۹‬,‭‌ف‍لا۹۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
۲۵[ بیست و پنج ] اصل اساسی در مقاله نویسی
رضازاده مهریزی ، محمدحسین ، ۱۳۶۰- ؛  تهران کتابخانه فرهنگ   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۴۵۰۰‬,‭ر۶۸‌ب۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات چهارگزینه ای سیگنال ها و سیستم ها
کهن ، رضا، ۱۳۵۷- ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ک۹۲‌م۳‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
۲۰۰۰[ دوهزار] سوال چهارگزینه ای حسابداری صنعتی
کرمی ، غلامرضا، ۱۳۵۴- ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ک۳۸۸د۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
۲۲۲۲[ دوهزار و دویست و بیست و دو] پرسش چهارگزینه ای حسابرسی پیشرفته
آراد، حامد، ۱۳۶۳- ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۶۷‬,‭آ۴د۹‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل Network+ 2013 [ نت ورک +۲۰۱۳ ] منطبق بر سرفصل بین المللی و پیش نیاز دوره های Microsoft و CISCO [ مایکروسافت و سیسکو]
آب نیکی ، روح اله ، ۱۳۶۱- ؛  تهران پارسه : گروه مهندسی - پژوهشی ساحر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵‬,‭آ۲۸‌م۴‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل UML With rational rose [یو.ام .ال ویت رشنال رز]
توانا، مهرداد، ۱۳۴۹- ؛  تهران گروه مهندسی پژوهشی ساحر: پارسه   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ت۹‌ت۸۸‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
سخت افزار کاربردی رایانه
واحد احمدیان ، جواد، ۱۳۵۳- ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۷/۵‬,‭و۲۲‌س۳‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ظرفیت خط مشی گذاری عمومی کلید توسعه یافتگی ملی
دانائی فرد، حسن ، ۱۳۴۸- ؛  تهران صفار   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭H‬,‭۹۷‬,‭د۲۷ظ۴‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز آزمون اصول بازار سرمایه ویژه داوطلبان آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه ...
مناجاتی ، رضا، ۱۳۶۴- ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۵۷۲۰/۲‬,‭آ۳‌م۸‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر نظریه زبان ها و ماشین ها
لینتس ، پیتر ؛  تهران خراسان   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۶۷/۳‬,‭‌ل۹‌م۷‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
ماشین های الکتریکی
چپمن ، استیون ؛  تهران نص   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۰۰۰‬,‭‌چ۲‌م۲‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
سیستمهای عامل
استالینگز، ویلیام ؛  اصفهان شیخ بهایی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
اطلاعات و جریان اطلاعات در سازمانها
صادق زاده وایقان ، علی ، ۱۳۵۲- ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲‬,‭‌ص۲۸‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
آموزش جامع MySQL [ مای اس . کیو. ال .]
توانا، مهرداد، ۱۳۴۹- ؛  تهران پارسه : گروه مهندسی - پژوهشی ساحر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ف‍لا۴۶‌ت۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9