کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۹۱
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا - م‍ع‍م‍اری‌ - ای‍ران‌ - ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
م‍ال‍ی‍ات‌ -- ح‍س‍اب‍داری‌
س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ -- ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ -- آزم‍ون‌ ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‌ ه‍ا
ح‍س‍اب‍داری‌
ق‍ان‍ون‌ ت‍ج‍ارت‌ - ای‍ران‌
م‍داره‍ای‌ ب‍رق‍ی‌ - راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ب‍ورس‌ -- داده‌پ‍ردازی‌ -- ن‍رم‌اف‍زار
آب‍اک‍وس‌
ت‍ی‌ .س‍ی‌ .پ‍ی‌/ .آی‌ . پ‍ی‌ ( پ‍روت‍ک‍ل‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌)
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ح‍س‍گ‍ر ب‍ی‌ س‍ی‍م‌
ب‍ح‍ران‌( ام‍ور م‍ال‍ی‌ -- )ت‍اری‍خ‌ -- ق‍رن‌ ۲۱ م‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ ه‍ا
م‍ال‍ی‍ات‌ ب‍ر درآم‍د --ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍رارت‌-- ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
س‍رم‍ای‍ه‌گ‍ذاری‌ -- ح‍س‍اب‍داری‌
اق‍ت‍ص‍اد خ‍رد
س‍ازم‍ان‌ ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ -- ام‍ور م‍ال‍ی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ ف‍رآی‍ن‍ده‍ا -- ن‍رم‌اف‍زار
 
پدیدآور:
زارع‌ م‍ق‍دم‌، اح‍م‍د
ن‍ق‍ی‌ زاده‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۲۰-
س‍ی‍ران‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۳۸-
آداب‍ی‌، م‍رس‍ده‌، ۱۳۶۰-
ف‍رج‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۳۶۲-
ع‍ل‍ی‍زاده‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر،- ۱۳۴۵
پ‍رچ‌، م‍ه‍رداد، ۱۳۵۶- ، گ‍ردآورن‍ده‌
ب‍م‍ان‍ی‌، م‍ج‍ی‍د، ۱۳۵۵-
ت‍وان‍ا، م‍ه‍رداد، ۱۳۴۹-
م‍ع‍ی‍ن‍ی‌ م‍ن‍ش‌ ، م‍ح‍م‍د
م‍ی‍رش‍ک‍اری‌، اک‍ب‍ر، ۱۳۵۳-
ه‍وان‍س‍ی‍ان‌ ف‍ر، گ‍ارو، ۱۳۳۰-
ف‍روزان‌، ب‍ه‍روز
ه‍م‍ت‍ی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۲۰-
س‍روش‌ ن‍ی‍ا، س‍ه‍ی‍ل‌،۱۳۶۴-
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‌ آوا
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌
ک‍ی‍وم‍رث‌
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
ک‍ت‍اب‌ ن‍و
چ‍اپ‍ار
گ‍پ‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ار
ت‍رم‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ رض‍ا(ع‌)
ن‍گ‍ارن‍ده‌ دان‍ش‌
م‍رب‍ع‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ رض‍ا (ع‌)
گ‍روه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ س‍اح‍ر: پ‍ارس‍ه‌
ج‍ن‍گ‍ل‌: ج‍اودان‍ه‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه درس و ۱۰۰۰ مدار الکتریکی
معینی منش ، محمد ؛  تهران کتاب آوا   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴‬,‭‌م۶‌خ۸‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه پروتکل TCP/IP [تی . سی . پی ./ آی . پی .]
فروزان ، بهروز ؛  مشهد دانشگاه امام رضا(ع )   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵۸۵‬,‭‌ف۴‌پ۴۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
معماری فضاهای کتابخانه ای :مجموعه مقالات ارائه شده به همایش ملی معماری فضاهای کتابخانه ای ۵-۴ آذر
همایش ملی معماری فضاهای کتابخانه ای ( نخستین : ۱۳۸۸:اصفهان ) ؛  تهران چاپار   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۹/۲‬,‭‌ف‍لا۹‍ه۸‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
گنجینه معتبر درس نامه علوم بانکی ( رشته های مدیریت امور بانکی ، حسابداری ، اقتصاد و پول )
علیزاده ، علی اصغر،- ۱۳۴۵ ؛  رشت گپ   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ع۸‌گ۹‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
شبکه های حسگر بیسیم
مشهد دانشگاه امام رضا (ع )   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۷۲‬,‭‌ش۲۷‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد خرد
آدابی ، مرسده ، ۱۳۶۰- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۸۰‬,‭‌ف۲آ۳۷‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه جامع مباحث و نکات برجسته منابع آزمون CFA [ سی . اف . آ.]
سیرانی ، محمد، ۱۳۳۸- ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۴۵۲۹‬,‭‌س۹آ۸‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آموزش جامع برنامه نویسی تحلیل و خودکارسازی معاملات بازار بورس
توانا، مهرداد، ۱۳۴۹- ؛  تهران گروه مهندسی پژوهشی ساحر: پارسه   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۴۵۵۱‬,‭‌ت۹آ۸‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری مالیاتی (همراه با مجموعه سوالات چهار گزینه ای طبقه بندی شده ) قابل استفاده ...(بر اساس آخرین اصلاحات قانون مالیاتهای مستقیم )
زارع مقدم ، احمد ؛  تهران جنگل : جاودانه   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۱‬,‭‌م۲ز۲‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین موضوعه مشتمل برآخرین اصطلاحات ، قانون مالیات بر ارزش افزوده ... مفاد مالیاتی قانون بودجه ۸۸ و ۸۹ و ۱۳۹۰ و مفاد مالیاتی لایحه بودجه ۱۳۹۱ ... و قانون مبارزه با پولشویی
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران کیومرث   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۷۳‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مروری جامع بر حسابداری مالی و صنعتی به انضمام سوالات ۹۱-۹۰-۸۹
تهران کتاب نو   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۴۸۴‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
بحران سرمایه داری مالی :اشغال وال استریت
نقی زاده ، محمد، ۱۳۲۰- ؛  تهران شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۳۷۲۲‬,‭‌ن۷۳‌ب۳‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین تجاری با آخرین اصلاحات ، قانون تجارت ، قانون شرکتهای تعاونی و ...درسنامه قانون تجارت و پرسشهای چهارگزینه ای
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران کیومرث   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۱۴/۳‬,‭آ۵۲‬,‭۱۳۹۱ب‌‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین ، مقررات و دستورالعمل های نگهداری حساب و تهیه صورتحسابهای ماهانه و نهایی اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای
میرشکاری ، اکبر، ۱۳۵۳- ؛  تهران مربع   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۲۷‬,‭‌م۹۵‌م۳‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری مالی
همتی ، حسن ، ۱۳۲۰- ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌ف۲‍ه۸‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری سرمایه گذاری در اوراق بهادار سهام - اوراق قرضه ( مشارکت ) حسابداری میانه
بمانی ، مجید، ۱۳۵۵- ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌س۴‌ب۸‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی روش تحقیق در مدیریت ۱۳۸۹-۱۳۹۰ (با پاسخ های تشریحی ) ویژه داوطلبان رشته های مدیریت دولتی - مدیریت بازرگانی
پرچ ، مهرداد، ۱۳۵۶- ، گردآورنده ؛  تهران کتابخانه فرهنگ   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌پ۴‌م۳۶‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
سوالات چهارگزینه ای استانداردهای حسابرسی بخش ۷۰۰ - گزارشگری نسبت به صورت های مالی ...
هوانسیان فر، گارو، ۱۳۳۰- ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‍ه۹‌س۹۵‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
کاملترین مرجع کاربردی ABAQUS [ آباکوس ]
سروش نیا، سهیل ،۱۳۶۴- ؛  تهران نگارنده دانش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۷‬,‭ر۹‌س۴۸‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
کاملترین مرجع کاربردی Win CC [ وین سی سی ]
فرجی ، احمد، ۱۳۶۲- ؛  تهران نگارنده دانش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶/۸‬,‭‌ف۴‌ک۲‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9