کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۹۰
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
ح‍ق‍وق‌ ت‍ج‍ارت‌ -- ای‍ران‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌پ‍ذی‍ر
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ -- آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- روش‌ ه‍ای‌ آم‍اری‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ - ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ - ای‍ران‌ - آزم‍ون‍ه‍ا
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌ - م‍وق‍وف‍ه‌ ه‍ا
ت‍م‍دن‌ غ‍رب‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
م‍دی‍ری‍ت‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - واژگ‍ان‌
ش‍ع‍ر م‍ن‍ث‍ور ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ پ‍ذی‍ر
م‍دی‍ری‍ت‌
آم‍ار -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
 
پدیدآور:
دش‍م‍ن‌ زی‍اری‌، اس‍ف‍ن‍دی‍ار، ۱۳۳۷-
رن‍ج‍ب‍ران‌، ه‍ادی‌، ۱۳۴۷-
ف‍ارغ‍ی‌، ک‍اوه‌، ۱۳۵۹-
دام‌، ب‍رت‌ وان‌
رض‍وان‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا، ۱۳۵۷-
م‍ش‍ک‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۲۲-
خ‍وش‍رو، م‍ه‍دی‌، ۱۳۵۹-
خ‍ال‍ق‍ی‌ م‍ق‍دم‌، م‍ح‍م‍د ج‍واد، ۱۳۴۷-
داون‍ز،راب‍رت‌ ب‍ی‍ن‍گ‍ه‍ام‌
 
ناشر:
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌ ،اداره‌ ک‍ل‌ رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ م‍ه‍رب‍ان‌ ن‍ش‍ر
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ ن‍م‍ای‍ه‌
ن‍ش‍ر پ‍ردازش‌ گ‍ران‌
م‍ح‍م‍دج‍واد خ‍ال‍ق‍ی‌ م‍ق‍دم‌
اث‍ب‍ات‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍اطم‍ی‌
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
پ‍ی‍ون‍د ن‍و
ش‍رک‍ت‌ ن‍رم‌ اف‍زاری‌ اف‍رن‍د
س‍روش‌ م‍ه‍ر رض‍وان‌
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
کتاب هایی که دنیا را تغییر دادند
داونز،رابرت بینگهام ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭CB‬,‭۲۴۵‬,‭د۲۴‌ک۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
لوح فشرده فارسی
 
 
وقف قامتی به بلندای زمان [ منبع الکترونیکی ]
مشهد آستان قدس رضوی ،اداره کل روابط عمومی   ، [۱۳۹۰؟]
شماره راهنما: ۷ق‌ /، ۱۹۳/۲ ، PB ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
مجله فارسی
 
 
الف : مجله اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی [ منبع الکترونیکی ]
مشهد سروش مهر رضوان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۸ال‍ف‌۱آ /، ۶۲ ، H ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سبک شعر مقدم ...
خالقی مقدم ، محمد جواد، ۱۳۴۷- ؛  تهران محمدجواد خالقی مقدم   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۳۳‬,‭‌م۷۸۲۱۷‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آزمایشگاه الکترونیک ویژه : دانشجویان دانشگاه جامع علمی - کاربردی
خوشرو، مهدی ، ۱۳۵۹- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۱۸‬,‭‌خ۹آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
۴۵[ چهل و پنج ] پروژه برای میکروکنترلرهای ARM [ ا. آر. ام .]، AVR [ ا. وی . آر.] و PIC [ پی . آی . سی .] (برنامه نویسی گرافیکی میکروکنترلرها)
دام ، برت وان ؛  تهران پیوند نو   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌ک۹د۲۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اصول و کار با میکروکنترلرهای ARM
فارغی ، کاوه ، ۱۳۵۹- ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌ک۹‌ف۱۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
لوح فشرده فارسی
 
 
آزمون های کارشناسی ارشد مهندسی برق [ منبع الکترونیکی ]
تهران نشر پردازش گران   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۱۳۹۰،۴۸آ /، ۲۳۵۳ ، BL ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
لوح فشرده فارسی
 
 
آزمون های کارشناسی ارشد مدیریت [ منبع الکترونیکی ]
تهران نشر پردازش گران   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۱۳۹۰،۴آ /، ۲۳۵۳ ، BL ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
لوح فشرده فارسی
 
 
آزمون های کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر [ منبع الکترونیکی ]
تهران نشر پردازش گران   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۱۳۹۰،۴۷آ /، ۲۳۵۳ ، BL ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
لوح فشرده فارسی
 
 
آزمون های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی [ منبع الکترونیکی ]
تهران نشر پردازش گران   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۱۳۹۰،۴۳آ /، ۲۳۵۳ ، BL ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
لوح فشرده فارسی
 
 
آزمون های کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی [ منبع الکترونیکی ]
تهران نشر پردازش گران   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۱۳۹۰،۴۹آ /، ۲۳۵۳ ، BL ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
لوح فشرده فارسی
 
 
آزمون های کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT) [آی .تی ] [ منبع الکترونیکی ]
تهران نشر پردازش گران   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۱۳۹۰،۴۸۲آ /، ۲۳۵۳ ، BL ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
لوح فشرده فارسی
 
 
[پانصد و چهار] ۵۰۴واژه ضروری و کاربردی زبان انگلیسی به همراه ترجمه فارسی = 504 Absolutely essentiial words [منبع الکترونیکی ]
تهران شرکت نرم افزاری افرند   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۲۸پ‌ /، ۱۴۴۹، EP ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
لوح فشرده فارسی
 
 
نمایه مدیریت [منبع الکترونیکی ]
تهران موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی نمایه   ، [۱۳۹۰؟]
شماره راهنما: ۸ن‌۲ف‌ /، ۳۷ ، DH ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمال مهندسی
مشکانی ، محمدرضا، ۱۳۲۲- ؛  تهران انتشارات فاطمی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۰‬,‭‌م۵آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات زبان کلیه رشته های کارشناسی ارشد، دکتری ( MCHE, MCHLE, TOEFL IBT) [ ام . سی . اچ . ای .، ام . سی . اچ . ال . ای .، تافل آی .بی . تی .] و پاسخ تشریحی سوالات واژگان و آموزش تکنیکهای مهارت خواندن
تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۲۸۲۳۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمال ( ویژه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ) رشته های مدیریت و حسابداری
رنجبران ، هادی ، ۱۳۴۷- ؛  تهران اثبات   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭ر۸۵۶آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
حقوق تجارت ( سنتی ، مدرن و الکترونیک ) ویژه رشته های حسابداری و مدیریت
دشمن زیاری ، اسفندیار، ۱۳۳۷- ؛  تهران موسسه کتاب مهربان نشر   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۲۰‬,‭د۵‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق در مدیریت
رضوانی ، حمیدرضا، ۱۳۵۷- ؛  تهران موسسه کتاب مهربان نشر   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۴‬,‭ر۶ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9