کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۹
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌ ( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌
س‍اخ‍ت‍ار داده‌ ه‍ا -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
اک‍س‍س‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ - آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا - ف‍ارس‍ی‌
ب‍رق‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ات‍وک‍د(ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ - ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
وی‍روس‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ - ای‍ران‌ - آزم‍ون‍ه‍ا
م‍طل‍ب‌ ( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر -)آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
وی‍دی‍وی‌ رق‍م‍ی‌ - ت‍دوی‍ن‌ - داده‌ پ‍ردازی‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌(ع‍ال‍ی‌
ف‍ل‍ش‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
م‍دی‍ری‍ت‌ - ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
ع‍ک‍س‍ه‍ا - م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ه‍ا
ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
 
پدیدآور:
م‍ق‍س‍م‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا،- ۱۳۴۹
م‍ص‍در، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۴ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
م‍ق‍س‍م‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا، ۱۳۴۹-
 
ناشر:
گ‍س‍ت‍رش‌ دن‍ی‍ای‌ ن‍رم‌ اف‍زار
ک‍ی‍وم‍رث‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ ن‍س‍ی‍م‌ وص‍ل‌
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
دری‍اس‍اف‍ت‌
گ‍روه‌ ن‍رم‌ اف‍زاری‌ م‍ه‍رگ‍ان‌
دری‍ا س‍اف‍ت‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان داده ها: ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد کامپیوتر، کلیه گرایش های : نرم افزار، سخت افزار، ...
مقسمی ، حمیدرضا، ۱۳۴۹- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۲‌م۷‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
لوح فشرده فارسی
 
 
مجموعه نرم افزار Flash به همراه نرم افزارها و ابزارهای جانبی مورد نیاز = Flash Collection & Tools 2010 [منبع الکترونیکی ]
تهران دریا سافت   ، [۱۳۸۹؟]
شماره راهنما: ۳۸م‌/، ۸۹۷/۷ ، RT ، دی‌وی‌دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
لوح فشرده فارسی
 
 
مجموعه نرم افزارهای مهندسی برق و قدرت 2010 [۲۰۱۰] [ منبع الکترونیکی ]
[تهران ] دریا سافت   ، [۱۳۸۹؟]
شماره راهنما: ۳۷م‌ /، ۱۴۵ ، KT ، دی‌وی‌دی‌،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
لوح فشرده فارسی
 
 
مجموعه نرم افزارهای مهندسی : صنایع و مدیریت = Management & Industerial Engineering 2010 [ منبع الکترونیکی ]
تهران دریا سافت   ، [۱۳۸۹؟]
شماره راهنما: ۳۲م‌/،۵۵۴۸/۴، FH ، دی‌وی‌دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
لوح فشرده فارسی
 
 
ابزارهای کمکی موبایل : پاکت پی سی [منبع الکترونیکی ]
تهران دریا سافت   ، [۱۳۸۹؟]
شماره راهنما: ۲ال‍ف‌۴۸ب‌/، ۷۶/۷۶ ، AQ ، دی‌وی‌دی‌،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
لوح فشرده فارسی
 
 
[ کسپرسکی ۲۰۱۰ ] Kaspersky 2010 [ منبع الکترونیکی ]
تهران دریاسافت   ، [۱۳۸۹؟]
شماره راهنما: ۵ک‌۹و/، ۷۶/۷۶، AQ، س‍ی‌ دی‌،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
لوح فشرده فارسی
 
 
[ آنتی ویروس کالکشن ۲۰۱۰ ] Antivirus collection 2010 [ منبع الکترونیکی ]
تهران دریاسافت   ، [۱۳۸۹؟]
شماره راهنما: ۸۳آ۹و/، ۷۶/۷۶، AQ، س‍ی‌ دی‌،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
لوح فشرده فارسی
 
 
[اتوکد الکتریکال ۲۰۱۰ ] AutoCAD Electrical 2010 [منبع الکترونیکی ]
تهران دریاسافت   ، [۱۳۸۹؟]
شماره راهنما: ۲۹ال‍ف‌/، ۳۸۵ ، T ، دی‌وی‌دی‌،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
لوح فشرده فارسی
 
 
اسرار موفقیت = Success Secrets [منبع الکترونیکی ]
مشهد موسسه فرهنگی هنری نسیم وصل   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۴ال‍ف‌۲ف‌/،۱۶۱۸ ، JB ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
لوح فشرده فارسی
 
 
[میکروسافت ویندوز سون ۳۲ بیت / ۶۴ بیت آلتیمت ] Microsoft Windows seven 32 bit/64 bit [منبع الکترونیکی ]
تهران دریا سافت   ، [۱۳۸۹؟]
شماره راهنما: ۹۶۴م‌۹۴س‌/،۷۶/۷۶ ، AQ ، دی‌وی‌دی‌ ،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
لوح فشرده فارسی
 
 
[ مجموعه فرهنگ لغت ۲۰۱۰ ] Dictionary collection 2010 [منبع الکترونیکی ]
تهران دریا سافت   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۳۸م‌۲ف‌ /، ۱۶۴۵ ، EP ، دی‌وی‌دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
لوح فشرده فارسی
 
 
مجموعه نرم افزارهای مهندسی الکترونیک = Electronic Engineering [ منبع الکترونیکی ]
تهران دریا سافت   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۳۶م‌ /، ۱۴۵ ، KT ، دی‌وی‌دی‌،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
لوح فشرده فارسی
 
 
[ کورل ویدئو استادیو پرو ایکس .۳] Corel Video Studio pro X3 [منبع الکترونیکی ]
تهران دریا سافت   ، [۱۳۸۹؟]
شماره راهنما: ۹ک‌/، ۸۹۹ ، RT، س‍ی‌ دی‌،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه پرسش های چهارگزینه ای حسابداری صنعتی (بها)CPA 1992-2009 [ سی .پی .ای ۱۹۹۲-۲۰۰۹ ] آزمون های کارشناسی ارشد حسابداری ...
مصدر، علی ، ۱۳۴۴ - ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران کیومرث   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۶‌م۲۶‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش جامع MATLAB [مطلب ] [منبع الکترونیکی ]
[تهران ] گروه نرم افزاری مهرگان   ، [۱۳۸۹؟]
شماره راهنما: ۸۵آ /، ۲۹۷ ، AQ ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش جامع ساخت Microsoft Office Access 2010 [ میکروسافت آفیس اکسس ۲۰۱۰ ][ منبع الکترونیکی ]
تهران گسترش دنیای نرم افزار   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۸۵آ۲پ‌/،۷۶/۹ ، AQ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
لوح فشرده فارسی
 
 
مجموعه ای از بهترین تصاویر پس زمینه = Wallpaper collection 2010 [ منبع الکترونیکی ]
[تهران ] دریا سافت   ، [۱۳۸۹؟]
شماره راهنما: ۳۸م‌ /، ۶۵۰ ، RT ، دی‌وی‌دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
طراحی الگوریتم : ویژه ی داوطلبان کنکورهای کارشناسی ارشد کامپیوتر...
مقسمی ، حمیدرضا، ۱۳۴۹- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۷ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی کامپیوتر ویژه داوطلبان کارشناسی ارشد صنایع ( سیستم های اقتصادی و اجتماعی ) و ...
مقسمی ، حمیدرضا،- ۱۳۴۹ ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۷‌ب۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات کنکورهای کارشناسی ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات IT) [آی . تی .]) دولتی و آزاد از سال ۱۳۸۳ تا سال جاری
تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9