کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۷
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌- ای‍ران‌ -آزم‍ون‍ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍او م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌- ای‍ران‌- آزم‍ون‌ ه‍ا
ری‍اض‍ی‍ات‌
آم‍وزش‌ از راه‌ دور -- ای‍ران‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
ک‍ن‍ف‍ران‍س‍ه‍ا و ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا -- م‍دی‍ری‍ت‌
م‍داره‍ای‌ ب‍رق‍ی‌ -- ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ب‍رزی‍ل‍ی‌ - ق‍رن‌۲۰
آم‍وزش‌ ب‍زرگ‍س‍الان‌ -- ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ - ای‍ران‌ - آزم‍ون‍ه‍ا
م‍داره‍ای‌ ب‍رق‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍او م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌- ای‍ران‍-آزم‍ون‌ ه‍ا
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ --ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
اک‍س‍ل‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
اس‌ .پ‍ی‌ .اس‌ .اس‌( .ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز
ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ چ‍اپ‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌( م‍دی‍ری‍ت‌ اج‍رای‍ی‌ - )آزم‍ون‌ ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‌ ه‍ا(ع‍ال‍ی‌
زن‍اش‍وی‍ی‌ - رواب‍ط
 
پدیدآور:
ح‍ل‍ی‍م‍ی‌، م‍ه‍ت‍اب‌
ف‍ت‍اح‍ی‌، رح‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۳۰-
اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ب‍گ‍ی‌، زه‍ره‌
ب‍چ‍اری‌، ش‍ه‍اب‌
ک‍راس‍ک‍ه‌، او.
ن‍درخ‍ان‍ی‌، س‍ی‍ام‍ک‌
ک‍ن‍ف‍ی‍ل‍د، ج‍ک‌
رس‍ول‍ی‌، رض‍ا، ۱۳۳۹-
ه‍اش‍م‌ ن‍ی‍ا، ش‍ه‍رام‌، ۱۳۴۶-
ب‍رزگ‍ر ش‍رام‍ی‍ن‌، م‍وس‍ی‌
پ‍وراش‍م‍ن‍ان‌ طال‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌
ه‍وی‍دا، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۲۹-
ه‍ل‍د،ب‍رن‍د
غ‍ف‍اری‌، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۴۹-
م‍ح‍م‍ودی‍ان‌، ام‍ی‍د
ش‍ه‍ری‍ار، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، ۱۲۸۵- ۱۳۶۷
ام‍ی‍رف‍خ‍ری‍ان‌، م‍ج‍ی‍د
ک‍وئ‍ی‍ل‍و، پ‍ائ‍ول‍و
ع‍رف‍ان‍ی‍ان‌ ام‍ی‍دوار، م‍ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍دار
ن‍گ‍اه‌ دان‍ش‌
پ‍وران‌ پ‍ژوه‍ش‌
ت‍رم‍ه‌
چ‍اپ‍ار: ان‍ج‍م‍ن‌ ک‍ت‍اب‍داری‌ و اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌
ع‍ل‍وی‌ ف‍ره‍ی‍خ‍ت‍ه‌
خ‍ان‍ه‌ ک‍ت‍اب‌
ت‍وران‌:ک‍ان‍ون‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ آم‍وزش‌
ن‍گ‍ارس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌
اس‍ت‍ادی‌
م‍ح‍س‍ن‌ ع‍رف‍ان‍ی‍ان‌ ام‍ی‍دوار
ک‍لاس‍ی‍ک‌: ن‍ی‍ک‌ ان‍دی‍ش‍ان‌
ک‍اروان‌
دب‍ی‍زش‌: چ‍اپ‍ار
ن‍س‍ل‌ ن‍وان‍دی‍ش‌
پ‍رت‍ون‍گ‍ار
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
ورونیکا تصمیم می گیرد بمیرد
کوئیلو، پائولو ؛  تهران کاروان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭PQ‬,‭۹۶۹۸/۱۳‬,‭و۹۹و۴‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدارهای الکتریکی و طرز کار آنها
کراسکه ، او. ؛  مشهد پرتونگار   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴‬,‭‌ک۴‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ریاضی عمومی
عرفانیان امیدوار، محسن ؛  مشهد محسن عرفانیان امیدوار   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭‌س۶ر۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آمادگی برای کنکور کارشناسی ارشد ریاضیات عمومی رشته های اقتصاد، مدیریت و حسابداری به انضمام سوالات مدیریت ، حسابدرای ، اقتصاد سال ۱۳۸۶ و۱۳۸۷
محمودیان ، امید ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۳۱۵آ۸‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
گزیده غزلیات شهریار
شهریار، محمدحسین ، ۱۲۸۵- ۱۳۶۷ ؛  تهران نگارستان کتاب   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۲۵‬,‭آ۱۶‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مبانی موفقیت
کنفیلد، جک ؛  تهران نسل نواندیش   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌م۸‌ک۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
معجزه صمیمیت ... در رواب ط زنان و مردان ، در روابط همسران ، در زندگی ...
اسماعیل بگی ، زهره ؛  تهران نسل نواندیش   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۴۳‬,‭‌ف‍لا۵۱‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
معادلات دیفرانسیل
ندرخانی ، سیامک ؛  تهران توران :کانون فرهنگی آموزش   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ن۴‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
زبان فارسی (مدیریت اجرایی )
حلیمی ، مهتاب ؛  تهران علوی فرهیخته   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ح۷ز۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های عمومی مدیریت
بچاری ، شهاب ؛  تهران علوی فرهیخته   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ب۲۷‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
زبان عمومی و تخصصی (حسابداری ) ویژه گروه علوم انسانی ، شامل : شرح درس ، نکته ، مثال های حل شده ...
پوراشمنان طالمی ، محمد حسین ؛  تهران علوی فرهیخته   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌پ۸۷ز۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز عددی (محاسبات عددی )
امیرفخریان ، مجید ؛  تهران پوران پژوهش   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ف‍لا۸۷۳آ۸‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
کارنامه نشر: فهرست موضوعی کتابهای منتشر شده در سال (۱۳۸۶)
تهران خانه کتاب   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭V-Z‬,‭۳۳۶۶‬,‭آ۶‌ک۱۶‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تشریح مسایل تحلیل مهندسی مدار (۱)
برزگر شرامین ، موسی ؛  تهران کلاسیک : نیک اندیشان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴‬,‭‍ه۹‌ت۳۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
راهنما و بانک سوالات امتحانی مدیریت مالی (۲) ویژه دانشجویان دانشگاه پیام نور شامل یک دوره تدریس روان و کامل مطالب کتاب درسی ...
هاشم نیا، شهرام ، ۱۳۴۶- ؛  تهران استادی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۵۸۰۸‬,‭‌ف‍لا۹‌ت۷۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
راهنما و بانک سوالات امتحانی مدیریت رفتار سازمانی دانشگاه پیام نور (رشته مدیریت ) شامل یک دوره تدریس روان و کامل کتاب درسی ...
رسولی ، رضا، ۱۳۳۹- ؛  تهران استادی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۵۸۰۸‬,‭‌ف‍لا۹‌ب۳۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت همایشهای علمی و حرفه ای : راهنمای برگزاری یک همایش موفق
فتاحی ، رحمت الله ، ۱۳۳۰- ؛  تهران چاپار: انجمن کتابداری و اطلاع رسانی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭AS‬,‭۶‬,‭‌ف۲‌م۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
گامی در سوادآموزی : مواد و خدمات کتابخانه برای بزرگسالان نوسواد
غفاری ، سعید، ۱۳۴۹- ؛  تهران دبیزش : چاپار   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۵۲۵۷‬,‭‌ف‍لا۹‌غ۷‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد آمار در پژوهش های کتابداری و اطلاع رسانی با استفاده ار نرم افزار اس . پی . اس . اس .
هویدا، علیرضا، ۱۳۲۹- ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۳۲‬,‭‍ه۹آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
اکسل برای همه کاربرد توابع و فرمولها
هلد،برند ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭‌ف‍لا۷‍ه۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9