کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۶-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وزش‌ از راه‌ دور - ای‍ران‌
م‍اس‍اژ
م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌
س‍ی‌( ++زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌ - ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌
ذخ‍ی‍ره‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌
س‍واد اطلاع‍ات‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ - ای‍ران‌ - آزم‍ون‍ه‍ا
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر - راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
پ‍ول‌ -ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
واق‍ع‍ه‌ ک‍رب‍لا،۶۱ ق‌
ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا -- وس‍ای‍ل‌ و ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌
ع‍ل‍وم‌ -- ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ پ‍ذی‍ر
م‍دی‍ری‍ت‌
ح‍س‍اب‍داری‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌
 
پدیدآور:
م‍ال‍ه‍وت‍را،ی‍وگ‍ش‌
اش‍رف‍ی‌ ری‍زی‌، ح‍س‍ن‌
ت‍پ‍روای‍ن‌،ک‍ورت‌
ت‍ان‍ن‌ ب‍اوم‌، ان‍درو
ع‍ازم‌، پ‍روی‍ز
پ‍ری‍رخ‌، م‍ه‍ری‌
م‍زی‍دی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
ش‍ی‍ل‍د، ه‍رب‍رت‌
ج‍واه‍ری‍ان‌ ، پ‍ی‍م‍ان‌
داورپ‍ن‍اه‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۴۱-
ص‍ف‍ی‌ خ‍ان‍ی‌،ف‍ره‍اد
س‍روش‌، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌، ۱۳۲۴-
م‍دی‍ر ام‍ان‍ی‌، پ‍روان‍ه‌
م‍ح‍م‍د زم‍ان‍ی‌، ت‍ورج‌
وی‍ه‍ری‍خ‌، ه‍ای‍ن‍ت‍س‌
ع‍ث‍م‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ق‍س‍ی‍م‌
ن‍ج‍ف‍ی‍ان‌ رض‍وی‌، م‍ح‍م‍ود
اوه‍ارا، ش‍ل‍ی‌
م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۲۹۹- ۱۳۵۸
ب‍ن‍ج‍ام‍ی‍ن‌، پ‍ات‍ری‍ش‍ی‍ا
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍دار
ع‍اب‍د
ات‍ح‍اد
چ‍اپ‍ار
ت‍رم‍ه‌
ن‍ص‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌ : پ‍ی‍روز ال‍وان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
ب‍ام‍داد ک‍ت‍اب‌
دب‍ی‍زش‌: چ‍اپ‍ار
ن‍س‍ل‌ ن‍وان‍دی‍ش‌
ص‍درا
دن‍ی‍ای‌ ه‍ن‍ر
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ص‍راط
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
علم چیست ، فلسفه چیست ؟
سروش ، عبدالکریم ، ۱۳۲۴- ؛  تهران موسسه فرهنگی صراط   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۷۵‬,‭‌س۴‌ع۸‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حماسه حسینی
مطهری ، مرتضی ، ۱۲۹۹- ۱۳۵۸ ؛  تهران صدرا   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۴۱/۵‬,‭‌م۶‌ح۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری صنعتی
عثمانی ، محمد قسیم ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌ق۹‌ع۲۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول مدیریت (چشم انداز جهانی )
ویهریخ ، هاینتس ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭و۹۴‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته حسابداری (دانشگاه آزاد اسلامی ) ۸۵-۷۷
صفی خانی ،فرهاد ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ص۷۷‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آموزش آسان windows vista[ویندوز ویستا]
اوهارا، شلی ؛  تهران عابد   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA،V‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آزمایشگاه مدارالکتریکی ۱ (رشته کامپیوتر)
نجفیان رضوی ، محمود ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۵۸۰۸‬,‭‌ف‍لا۹‌ن۲۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
راز پول
تپرواین ،کورت ؛  تهران نسل نواندیش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌م۸‌پ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
جغرافیای سیاسی اطلاعات (فاصله های بی فاصله )
اشرفی ریزی ، حسن ؛  تهران چاپار   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭P‬,‭۹۵/۸‬,‭‌ف‍لا۵۴‌ج۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
دانش
مالهوترا،یوگش ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲‬,‭‌م۲‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
کامپیوتر و اشتغال
جواهریان ، پیمان ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری لوح فشرده : پیروز الوان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۲۷‬,‭‌ج۹‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
میکرو کنترلرهای ۸۰۵۱ [ هشت هزار و پنجاه و یک ]برنامه نویسی اسمبلی و C [ سی ]
مزیدی ، محمدعلی ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌ک۹‌م۴۳‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
رشد و تکامل حرکتی
محمد زمانی ، تورج ؛  تهران بامداد کتاب   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۳ر۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ماساژ ورزشی : مفاهیم و روش ها
بنجامین ، پاتریشیا ؛  تهران بامداد کتاب   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۷۲۱‬,‭‌ب۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
آموزش سواد اطلاعاتی
پریرخ ، مهری ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭ZA‬,‭۳۰۷۵‬,‭‌پ۴آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای بهره گیری از ابزارهای فهرست نویسی موضوعی ، رده بندی و نمایه سازی در کتابخانه های علوم پزشکی
مدیر امانی ، پروانه ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۵‬,‭‌م۴ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
طراحی و پیاده سازی سیستمهای عامل
تانن باوم ، اندرو ؛  تهران دنیای هنر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
جستجوی اطلاعات علمی و پژوهشی در منابع چاپی و الکترونیکی (شامل حوزه های علوم ، فنی مندسی ، کشاورزی ...)
داورپناه ، محمدرضا، ۱۳۴۱- ؛  تهران دبیزش : چاپار   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۹‬,‭د۲‌ج۵‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان و تجهیزات کتابخانه
عازم ، پرویز ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۸۴‬,‭‌ع۲‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی به زبان ++C [سی ++]
شیلد، هربرت ؛  تهران اتحاد   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹۳‌ش۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9