کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۵
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
وی‍ت‍ام‍ی‍ن‍ه‍ا -- م‍ص‍ارف‌ درم‍ان‍ی‌
م‍داره‍ای‌ ب‍رق‍ی‌ -- ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌
ری‍اض‍ی‍ات‌-- اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
آم‍وزش‌ از راه‌ دور -- ای‍ران‌
اس‍م‍ب‍ل‍ر( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
دادگ‍اه‍ه‍ای‌ ان‍ق‍لاب‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
گ‍اه‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
ش‍ه‍رداری‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ - ای‍ران‌ - آزم‍ون‍ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ای‍ران‌ .ارت‍ش‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
ورد م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
اق‍ت‍ص‍اد خ‍رد
ح‍س‍اب‍داری‌ -- ای‍ران‌ -- اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
آزم‍ون‌ دوره‌ه‍ای‌ ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
م‍ق‍س‍م‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
ح‍اج‍ی‌ج‍م‍ش‍ی‍دی‌، ف‍رزی‍ن‌
ت‍ان‍ن‌ ب‍اوم‌، ان‍درو
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
اح‍س‍ان‌ ح‍ی‍دری‌، ع‍ل‍ی‌
م‍زی‍دی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
آذر، ع‍ادل‌، ۱۳۴۵-
ت‍ی‍م‍وری‌، پ‍ی‍م‍ان‌
س‍وی‍ک‍اس‌،ان‍درو
ب‍ی‍رش‍ک‌، اح‍م‍د
ک‍ارگ‍ر ف‍رد، م‍ه‍دی‌
ه‍ی‍ت‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ ه‍ارت‌
پ‍ی‍راس‍ت‍ه‌،ح‍س‍ی‍ن‌
م‍ق‍س‍م‍ی‌ ،ح‍م‍ی‍د رض‍ا
 
ناشر:
دی‍دار
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
پ‍وران‌ پ‍ژوه‍ش‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ واح‍د اص‍ف‍ه‍ان‌
دوران‌
ن‍ص‌
س‍ازم‍ان‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌، ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ ت‍دوی‍ن‌ اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ ح‍س‍اب‍داری‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
ب‍اغ‍ان‍ی‌
ب‍ن‍ی‍اد دان‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ب‍زرگ‌ ف‍ارس‍ی‌
دان‍ش‍ی‍ار
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل مهندسی مدار
هیت ، ویلیام هارت ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴‬,‭‍ه۹‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
زبان اسمبلی : برنامه نویسی کامپیوترهای آی . بی . ام 80x86 و سازگار با آن
مزیدی ، محمدعلی ؛  مشهد باغانی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ف‍لا۵‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تحقیق در عملیات
آذر، عادل ، ۱۳۴۵- ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭آ۴‌ت۳‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تحقیق در عملیات (۲) (رشته مدیریت دولتی )
آذر، عادل ، ۱۳۴۵- ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۵۸۰۸‬,‭‌ف‍لا۹آ۳۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سیستم عامل : ویژه داوطلبان کارشناسی ارشد کامپیوتر کلیه ...
مقسمی ،حمید رضا ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۷‌س۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نظریه اقتصاد خرد
پیراسته ،حسین ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی واحد اصفهان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۸۰‬,‭‌ف۲‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
شبکه های کامپیوتری
تانن باوم ، اندرو ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵‬,‭‌ت۲‌ش۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
هکهای word[ورد]
سویکاس ،اندرو ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۵۲/۵‬,‭و۳۷‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
لوح فشرده فارسی
 
 
هکهای word [ ورد ] [ منبع الکترونیکی ] [ منبع الکترونیکی ]
تهران نص   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۷ه‌۳۷و/، ۵۲/۵ ، Z ، س‍ی‌ دی‌،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تربیت بدنی در مدارس (رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی )
کارگر فرد، مهدی ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۵۸۰۸‬,‭‌ف‍لا۹‌ک۱۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی نرم افزار
تیموری ، پیمان ؛  تهران پوران پژوهش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ت۹۱۴‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
ریاضی مهندسی
حاجی جمشیدی ، فرزین ؛  تهران پوران پژوهش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ح۱۶ر۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی : استانداردهای حسابداری : استانداردهای شماره ۱ تا۲۶
سازمان حسابرسی .کمیته تدوین استانداردهای حسابداری ؛  تهران سازمان حسابرسی ، کمیته تدوین استانداردهای حسابداری   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۱۶‬,‭‌ف‍لا۹۳‌س۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ ریاضیات مک گروهیل
تهران دانشیار   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۵‬,‭‌ف۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
گاهشماری در تمدن ایرانی مسیحی (مدخلی بر گفت و گوی تمدنها)
بیرشک ، احمد ؛  تهران بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭CE‬,‭۱۵‬,‭‌ب۹‌گ۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
دانشنامه ویتامین ها و مواد معدنی
احسان حیدری ، علی ؛  تهران بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۲۵۹‬,‭‍ه۹د۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
ذخیره و بازیابی اطلاعات (ساختار فایلها): شامل شرح کامل درس به همراه ذکر نکات کنکوری ...
مقسمی ، حمیدرضا ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۷ذ۳‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران : قوانین جزایی و دادرسی نیروهای مسلح ...
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران دیدار   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۷۳۸‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری : شوراهای اسلامی - قوانین شهرداری - اصناف - اماکن عمومی - نوسازی و عمران شهری ...
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران دیدار   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۹۳۷‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۷۹/۱/۲۱ همراه با قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ...
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران دوران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۵۸۸‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9