کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۳
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌
ح‍س‍اب‍داری‌
ک‍ت‍اب‍داری‌ - س‍رواژه‌ه‍ا
اس‍م‍ب‍ل‍ر( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ داده‌ ه‍ا
زن‍دگ‍ی‌ م‍ع‍ن‍وی‌
م‍داره‍ای‌ ب‍رق‍ی‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
س‍ی‌( ++زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ف‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌
ت‍ک‍وان‍دو
م‍دی‍ری‍ت‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
ک‍ت‍اب‍داری‌ - خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ ،م‍ن‍طق‍ه‌ - آم‍وزش‌
خ‍دم‍ات‌ ف‍ن‍ی‌( ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ا)
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ رق‍م‍ی‌ -- م‍داره‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍او م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ - ای‍ران‌ - آزم‍ون‌ ه‍ا
ح‍س‍اب‍داری‌ -- ای‍ران‌ -- اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
 
پدیدآور:
ش‍ه‍م‍ی‍رزادی‌ ،طی‍ب‍ه‌
آش‍ور ،م‍ح‍م‍د ص‍ال‍ح‌ ج‍م‍ی‍ل‌
س‍م‍ی‍ع‍ی‌، اح‍م‍د
م‍ان‍و، م‍وری‍س‌، ۱۹۲۷ - م‌
ن‍ظری‌، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۴۲-
م‍ون‍ت‍گ‍م‍ری‌، آل‍ن‌ چ‍ارل‍ز
ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ ال‍ل‍ه‌
ون‍وس‌، داور
گ‍ل‍دم‍ن‌، ج‍ان‌
اس‍ت‍ال‍ی‍ن‍گ‌ ،وی‍ل‍ی‍ام‌
م‍ص‍در ،ع‍ل‍ی‌
س‍ی‍درض‍ی‌، ح‍س‍ن‌
ح‍ورای‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌، ۱۳۴۸-
ع‍ل‍ی‍م‍دد، م‍ص‍طف‍ی‌
چ‍س‍ت‍ی‍ن‌، لان‍ی‌
ب‍ی‍ک‍ر،ری‍چ‍ارد
ادم‍ی‍ن‍ی‍س‍ت‍ر، ج‍وزف‌
واس‍وان‍ی‌، ۱۹۱۸-
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍دار
گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
ک‍ی‍وم‍رث‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍راس‍ان‌
دک‍ل‍م‍ه‌گ‍ران‌
ص‍ف‍ار:اش‍راق‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌، ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ ف‍ن‍ی‌
ک‍ت‍اب‌ ن‍و
چ‍اپ‍ار
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ح‍م‍ی‍دا;ک‍ل‍ک‌ آزادگ‍ان‌
دب‍ی‍زش‌
س‍ازم‍ان‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ح‍س‍اب‍داری‌ و ح‍س‍اب‍رس‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
ب‍اغ‍ان‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
ع‍ص‍ر ک‍ت‍اب‌
ن‍اق‍وس‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش تکواندو
گلدمن ، جان ؛  تهران عصر کتاب   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۱۱۱۴/۹‬,‭‌گ۸آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری میانه (۱)
چستین ، لانی ؛  تهران کتاب نو   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۳۵‬,‭‌چ۵‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول حسابداری
علیمدد، مصطفی ؛  تهران سازمان حسابرسی ، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌ف۲‌ع۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نگارش و ویرایش
سمیعی ، احمد ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۸۳۹‬,‭‌س۸‌ن۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
زبان ماشین و اسمبلی کاربرد آن در کامپیوترهای شخصی با بیش از ۳۲۰ مثال ...
سیدرضی ، حسن ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ف‍لا۵‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مدارهای الکتریکی
ادمینیستر، جوزف ؛  مشهد انتشارات خراسان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴‬,‭‌ف‍لا۴‌م۴‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
شبکه های کامپیوتری و انتقال داده
استالینگ ،ویلیام ؛  مشهد باغانی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵‬,‭‌ف‍لا۵‌ش۲‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آماده سازی منابع اطلاعاتی
شهمیرزادی ،طیبه ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۸۸/۵‬,‭‌ش۹آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آموزش حرفه کتابداری و اطلاع رسانی در کشورهای عربی خلیج فارس
آشور ،محمد صالح جمیل ؛  تهران دبیزش   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۹/۵‬,‭‌خ۸آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
با خالق هستی
واسوانی ، ۱۹۱۸- ؛  تهران انتشارات حمیدا;کلک آزادگان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BL‬,‭۶۲۴‬,‭و۲‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
لوح فشرده فارسی
 
 
[وب ] [ منبع الکترونیکی ]
تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ۲و۴۸ب‌ /، ۷۶/۷۶ ، AQ ، س‍ی‌ دی‌،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی : استانداردهای حسابداری استانداردهای شماره ۱ تا۲۵
سازمان حسابرسی .کمیته تدوین استانداردهای حسابداری ؛  تهران سازمان حسابرسی ، کمیته فنی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۱۶‬,‭‌ف‍لا۹۳‌س۲‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ جامع مدیریت مشتمل بر بیش از ۵۰۰۰۰ اصطلاح و واژه تخصصی مدیریت و زمینه های وابسته
ونوس ، داور ؛  تهران صفار:اشراقی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۱۵‬,‭و۸‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
طراحی دیجیتال (مدار منطقی ): با بیش از ۷۵ مثال و حل تمرین نمونه
مانو، موریس ، ۱۹۲۷ - م ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌م۲ط۴‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان داده ها در++C [سی ]
جعفرنژاد قمی ، عین الله ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹۳‌ج۷۳‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری مالی پیشرفته (۲)
بیکر،ریچارد ؛  تهران کتاب نو   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۳۵‬,‭‌ب۹‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه پرسشهای چهار گزینه ای حسابداری صنعتی
مصدر ،علی ؛  تهران کیومرث   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۶‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اختصارات علوم کتابداری و اطلاع رسانی (انگلیسی و فارسی )
مونتگمری ، آلن چارلز ؛  تهران چاپار   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭ZA‬,‭۱۰۰۶‬,‭‌م۹‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
اعتماد به نفس در ۱۰ روز
حورایی ، مجتبی ، ۱۳۴۸- ؛  [تهران ] دکلمه گران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌م۸‌ح۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
درس و مجموعه سوالهای طبقه بندی شده آزمون ورودی کارشناسی ارشد دانشگاههای دولتی و آزاد اقتصاد کلان رشته مدیریت کلیه گرایشها
نظری ، محسن ، ۱۳۴۲- ؛  تهران گنج دانش   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ن۶د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9