کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۲
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ی‍ع‍ه‌ -- پ‍رس‍ش‍ه‍ا و پ‍اس‍خ‍ه‍ا
ه‍وش‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌ - داده‌ پ‍ردازی‌
ای‍ران‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
اس‍م‍ب‍ل‍ر( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
وی‍ژوال‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
ف‍ی‍زی‍ک‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ورزش‍ی‌
ج‍اوا اس‍ک‍ری‍پ‍ت‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ال‍گ‍وری‍ت‍م‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ائ‍م‍ه‌ اث‍ن‍اع‍ش‍ر -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- راه‍ن‍م‍اه‍ا
ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ای‌ لاغ‍ری‌
ش‍ی‍ع‍ه‌ -- ف‍رق‍ه‌ه‍ا
ح‍ج‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
س‍ی‌ ۸۰۵۱( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ پ‍ذی‍ر
 
پدیدآور:
ه‍ال‍ی‍دی‌، دی‍وی‍د
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸
اس‍م‍ی‍ت‌، ک‍رت‍ی‍س‌
ت‍ع‍اون‍ی‌، ش‍ی‍ری‍ن‌( خ‍ال‍ق‍ی‌)
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
ح‍س‍ن‍ی‌، ه‍اش‍م‌ م‍ع‍روف‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ن‍س‍ب‌، رض‍ا
درام‌، ون‍دی‌ اس‍ت‍ه‍ل‍ی‍ن‍گ‌
ک‍اظم‍ی‌، اس‍دال‍ل‍ه‌
ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ ال‍ل‍ه‌
ب‍ن‍ای‍ی‌، م‍ه‍دی‌
ن‍ع‍م‍ت‌ ال‍ه‍ی‌، ن‍ادر
م‍ان‍ک‍ر، م‍ای‍ک‍ل‌
ب‍رات‍ک‍و،ای‍وان‌
ن‍ئ‍وپ‍ول‍ی‍ت‍ن‌، ری‍چ‍ارد
اش‍ع‍ری‌، س‍ع‍دب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ م‍ش‍ع‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
خ‍راس‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
ص‍ف‍ار
دال‍ف‍ک‌
آش‍ی‍ان‍ه‌ ک‍ت‍اب‌
ن‍ص‌
م‍ب‍ت‍ک‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ه‍ن‍ری‌ م‍ش‍ع‍ر
ن‍ش‍ر ع‍ل‍م‌ و ح‍رک‍ت‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
دان‍ش‌ ای‍ران‌
ن‍ش‍ر دوران‌
ان‍ت‍ش‍ارت‌ ون‍وس‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ن‍ش‍ردی‍دار
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د م‍ش‍ه‍د
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کتابخانه های تخصصی و دانشگاهی ایرا ن به انضمام کتابخانه های زندان
تعاونی ، شیرین ( خالقی ) ؛  تهران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۵‬,‭‌ت۳‌ت۷‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ورزش : واکسنی برای پیشگیری از بیماریها و ناهنجاریها
بنایی ، مهدی ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۱۲۱۰‬,‭‌ب۹و۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مبانی کامپیوتر [کتابهای درسی ]: ۱۱۰۱۰۳۳۰۱ تا۳۰۷
تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۲۷‬,‭‌م۲۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
شیعه پاسخ میدهد
حسینی نسب ، رضا ؛  تهران موسسه فرهنگی و هنری مشعر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۱۲/۵‬,‭‌ح۵‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
زندگی دوازده امام
حسنی ، هاشم معروف ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۳۶/۵‬,‭‌ح۵ز۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مناسک عمره مفرده ویژه بانوان مطابق با فتاوای حضرت آیه الله العظمی امام خمینی سلام الله علیه باحواشی مراجع معظم تقلید دامت برکاتهم
خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸ ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری مشعر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۸۸/۸‬,‭‌خ۸‌م۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ عقاید و مذاهب شیعه = المقالات و الفرق
اشعری ، سعدبن عبدالله ؛  تهران آشیانه کتاب   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۹‬,‭‌ف‍لا۵‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات جزایی
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران نشردیدار   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۵‬,‭‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات حقوقی
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران نشر دوران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۵‬,‭‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز جاوا اسکریپت در ۲۴ ساعت
مانکر، مایکل ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۲۳‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
لاغری موضعی (فقط در ۳۰ روز) همراه با تمرینات آرامبخش ...
درام ، وندی استهلینگ ؛  تهران نشر علم و حرکت   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۸۱/۶‬,‭د۴‌ل۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
طراحی الگوریتم ها
نئوپولیتن ، ریچارد ؛  تهران دانش ایران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف‍لا۷‌ن۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی به زبان اسمبلی (مرجع کامل ) از ۸۰۸۶ تا پنتیوم
جعفرنژاد قمی ، عین الله ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ف‍لا۵‌ج۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آموزش برنامه نویسی پایگاه داده ها با ویژوال بیسیک ۶ [شش ] در ۲۱ [بیست و یک ] روز
اسمیت ، کرتیس ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ب۹‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی با C-8051 [ سی -۸۰۵۱ ]
تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )، مرکز نشر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA،V‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
[پی ال سی ] PLC مقدماتی = :introduction to Programmable logic controllers عملکرد سیستم های کنترل بوسیله کنتاکتور، آشنایی با مدارهای دیجیتال طراحی مدارهای کنترل دیجیتال و سیستم PLC[پی ال سی ]
کاظمی ، اسدالله ؛  تهران صفار   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌ک۹‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمالات مهندسی
نعمت الهی ، نادر ؛  تهران دالفک   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۰‬,‭‌ن۷آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک
هالیدی ، دیوید ؛  مشهد خراسان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۱/۲‬,‭‍ه۲‌ف۹‬,‭ب‌۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مبانی فیزیک
هالیدی ، دیوید ؛  تهران مبتکران   ، ۱۳۸۲-
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۱/۲‬,‭‍ه۲‌م۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
هوش مصنوعی و برنامه نویسی پرولوگ
براتکو،ایوان ؛  تهران انتشارت ونوس   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۳۶‬,‭‌ب۴‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9