کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۱
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ورزش‌ درم‍ان‍ی‌
ورزش‌ -- ح‍وادث‌ و آس‍ی‍ب‍ه‍ا
ک‍ش‍ت‍ی‌( ورزش‌ -- )ت‍ع‍ل‍ی‍م‌
ادب‍ی‍ات‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ آم‍وزش‍ی‌
آم‍ادگ‍ی‌ ج‍س‍م‍ان‍ی‌ -- آزم‍ون‌
ف‍ت‍وش‍اپ‌ ادوب‍ی‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
ذخ‍ی‍ره‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌
م‍ع‍ادل‍ه‌ه‍ای‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌
ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌
م‍راج‍ع‌
م‍دی‍ری‍ت‌ -- داده‌پ‍ردازی‌
ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌
آم‍ار
ب‍وک‍س‌ -- آم‍وزش‌
 
پدیدآور:
ش‍ب‍اه‍ن‍گ‌، م‍س‍ع‍ود
ن‍م‍ازی‌ زاده‌، م‍ه‍دی‌
ک‍ش‍ت‍ک‍ار م‍ل‍ک‍ی‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ ال‍ل‍ه‌
آذر، ع‍ادل‌
ت‍ی‍ل‍ور، آل‍ن‌
ف‍ل‍ی‍گ‍ل‌، م‍ل‍ی‍ن‍دا
ک‍ی‍ا دل‍ی‍ری‌، م‍ظاه‍ر
ح‍ج‍ازی‌، ب‍ن‍ف‍ش‍ه‌
لاچ‍ی‍ک‍ا، آل‍ن‌
دان‍ش‍م‍ن‍دی‌، ح‍س‍ن‌
داورپ‍ن‍اه‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ک‍ری‍م‍ی‌، ج‍واد
ک‍رای‍ه‌ چ‍ی‍ان‌، اص‍غ‍ر
ع‍رف‍ان‍ی‍ان‌، اح‍م‍د
ف‍ت‍ح‍ی‌، م‍ه‍رداد
اح‍دی‍ان‌، م‍ح‍م‍د
م‍رادی‌، ن‍ورال‍ل‍ه‌
س‍ی‍م‍ون‍ز، ج‍ورج‌ ف‍ی‍ن‍ل‍ی‌
ش‍ی‍خ‌، م‍ح‍م‍ود
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
روزن‍ه‌
س‍ن‍اب‍اد
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
دب‍ی‍زش‌
ب‍وس‍ت‍ان‌: گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ رای‍ان‍ه‌ای‌
ن‍ش‍ر ع‍ل‍م‌ و ح‍رک‍ت‌
ع‍ص‍ر ک‍ت‍اب‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، ش‍رک‍ت‌ ب‍ه‌ن‍ش‍ر
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر
آی‍ی‍ژ
روش‍ن‍گ‍ران‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ زن‍ان‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
ادبیات کودکان و نوجوانان : ویژگیها و جنبه ها
حجازی ، بنفشه ؛  تهران روشنگران و مطالعات زنان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PN،V‬,‭۱۰۰۹‬,‭‌ف۲‌ح۳‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مرجع شناسی
مرادی ، نورالله ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۳۵/۱‬,‭‌م۴‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سازماندهی اطلاعات
تیلور، آلن ؛  مشهد کتابخانه رایانه ای   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۹‬,‭‌ت۹‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
جستجوی اطلاعات علمی و پژوهشی در منابع چاپی و الکترونیکی (شامل حوزه های علوم ، فنی مندسی ، کشاورزی ...)
داورپناه ، محمدرضا ؛  تهران دبیزش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۹‬,‭د۲‌ج۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مقدمات تکنولوژی آموزشی
احدیان ، محمد ؛  [تهران ] آییژ   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۲۸/۳‬,‭‌ف‍لا۳‌م۷۳‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
استانداردهای کتابخانه های تخصصی ایران
تهران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۵‬,‭آ۲‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تربیت بدنی عمومی
نمازی زاده ، مهدی ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۳۴۱‬,‭‌ن۸‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کمکهای اولیه در ورزش
فلیگل ، ملیندا ؛  تهران نشر علم و حرکت   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RD‬,‭۹۷‬,‭‌ف۸‌ک۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کامل آسیب شناسی ورزشی
فتحی ، مهرداد ؛  مشهد انتشارات آستان قدس رضوی ، شرکت به نشر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RD‬,‭۹۷‬,‭‌ف۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی
شیخ ، محمود ؛  تهران نشر علم و حرکت   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۴۳۶‬,‭‌ش۹‌س۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
حرکات اصلاحی و درمانی
دانشمندی ، حسن ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، سازمان انتشارات   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۷۲۵‬,‭د۲‌ح۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آموزش تکنیکهای کشتی آزاد و فرنگی : (به انضمام نقش مربی در قالب یک کوچ )
کیا دلیری ، مظاهر ؛  تهران بوستان : گلستان کتاب   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۱۱۹۵‬,‭‌ک۹آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آموزش بوکس
لاچیکا، آلن ؛  تهران عصر کتاب   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۱۱۳۷/۶‬,‭‌ل۲آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
نگاهی به تاریخ تربیت بدنی جهان
کریمی ، جواد ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۲۱۱‬,‭‌ک۴‌ن۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
آمار و کاربرد آن در مدیریت
آذر، عادل ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹/۵‬,‭‌ف۲آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد کامپیوتر در مدیریت و حسابداری
کشتکار ملکی ، حبیب الله ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲‬,‭‌ک۵‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
معادلات دیفرانسیل همراه با پاسخ تمرینات : قابل استفاده برای دانشجویان رشته های علوم و مهندسی
عرفانیان ، احمد ؛  مشهد سناباد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۱‬,‭‌ع۴‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
معادلات دیفرانسیل و کاربرد آنها
کرایه چیان ، اصغر ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۱‬,‭‌ک۴‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
معادلات دیفرانسیل و کاربرد آنها
سیمونز، جورج فینلی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۲‬,‭‌س۹‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
فتوشاپ در اعماق
شباهنگ ، مسعود ؛  تهران روزنه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ش۲‌ف۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9