کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۰
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ورزش‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ک‍ت‍اب‍داری‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
س‍ان‍س‍ور -- ای‍ران‌
اطلاع‌رس‍ان‍ی‌
ه‍زی‍ن‍ه‌ -- ت‍اث‍ی‍ر
ف‍راه‍م‌آوری‌( ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا
آم‍ادگ‍ی‌ ج‍س‍م‍ان‍ی‌ -- آزم‍ون‌
ک‍ت‍اب‍داری‌ -- ای‍ران‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ح‍رک‍ت‌ آم‍وزی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا -- ه‍م‍ک‍اری‍ه‍ا
ک‍ت‍اب‌
ت‍م‍ری‍ن‌( ورزش‌ -- )اث‍ر ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
دک‍وم‍ان‍ت‍اس‍ی‍ون‌
ن‍م‍ای‍ه‌س‍ازی‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ م‍دارس‌
ک‍ت‍اب‍داری‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ح‍م‍دی‌ ف‍ر، م‍ح‍م‍درض‍ا
درب‍ی‍گ‍ی‌، ب‍اب‍ک‌
ق‍رب‍ان‍ع‍ل‍ی‌زاده‌، ح‍م‍ی‍ده‌
م‍وان‌، رن‌
رج‍ب‌ زاده‌، اح‍م‍د، ۱۳۳۷-
ک‍اردان‌ ن‍ش‍اطی‌، م‍ح‍م‍د
ن‍وروزی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ب‍اوم‌ گ‍ارت‍ن‍ر، ت‍د
اس‍ل‍وی‍ن‌، ج‍ی‍م‍ز
ام‍ان‍ی‌، غ‍ف‍ور
اش‍م‍ی‍ت‌، ری‍چ‍ارد
س‍ی‍ن‍ائ‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ک‍ی‍ن‍گ‍م‍ا، ب‍روس‌
س‍ج‍ادی‌، ن‍ص‍رال‍ل‍ه‌
دی‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
وی‍س‍م‍ان‌، ه‍رم‍ن‌
م‍رت‍ض‍ائ‍ی‌، ل‍ی‍لا( گ‍ن‍ج‍ی‍ان‌)
ع‍ل‍ی‍دوس‍ت‍ی‌، س‍ی‍روس‌
 
ناشر:
ت‍راز
ک‍ت‍اب‍دار
ن‍وی‍د ش‍ی‍راز
چ‍اپ‍ار
ک‍وی‍ر
خ‍ان‍ه‌ ک‍ت‍اب‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ رای‍ان‍ه‌ای‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و آم‍وزش‍ی‌، م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
پ‍ردازش‌ گ‍ران‌
اق‍اق‍ی‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سازی در کتابخانه ها
سینائی ، علی ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۸۹‬,‭‌س۹‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ممیزی کتاب : پژوهشی در ۱۴۰۰ سند ممیزی کتاب در سال ۱۳۷۵
رجب زاده ، احمد، ۱۳۳۷- ؛  تهران کویر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۵۸‬,‭‌ف‍لا۹ر۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد کتابداری
کاردان نشاطی ، محمد ؛  تهران پردازش گران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ک۱۶‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کتاب چیست ؟ کتابخوان کیست ؟ کتابخانه کجاست ؟
قربانعلی زاده ، حمیده ؛  تهران اقاقی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۱۶‬,‭‌ق۴‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نمایه سازی کتاب : راهنمایی برای ناشران ، نمایه سازان ، کتابداران ، مولفان و مترجمان
نوروزی ، علیرضا ؛  تهران چاپار   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۵/۹‬,‭‌ن۹‌ن۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
چالش های حقوقی ، اخلاقی و اجتماعی فضای رایانه ای
دربیگی ، بابک ؛  تهران خانه کتاب   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۴‬,‭د۴‌چ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اشتراک منابع و همکاری بین کتابخانه ها
علیدوستی ، سیروس ؛  تهران موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی ، مرکز اسناد و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۲‬,‭‌ع۸‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با مدرک شناسی
محمدی فر، محمدرضا ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان چاپ و انتشارات   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۰۱‬,‭‌م۳آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
بهره وری در کتابداری و اطلاع رسانی
همایش سراسری کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ( پنجمین :۱۳۷۹ : تهران ) ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۲/۵‬,‭‍ه۸‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تحصیلات تکمیلی علوم کتابداری و اطلاع رسانی در انگلستان ، آمریکا، هند و ایران : بررسی تطبیقی
مرتضائی ، لیلا( گنجیان ) ؛  تهران موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی ، مرکز اسناد و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۲/۲‬,‭‌م۴‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
کتابخانه های مدارس ونقش آنهادرایجاد عادت مطالعه دردانش آموزان
امانی ، غفور ؛  اردبیل تراز   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۵‬,‭‌م۴‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
سیستم ها، خدمات و مراکز اطلاع رسانی
ویسمان ، هرمن ؛  شیراز نوید شیراز   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۵‬,‭و۹‌س۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد اطلاعات : راهنمای تحلیل اقتصادی و هزینه سودمندی برای کارشناسان اطلاعات
کینگما، بروس ؛  مشهد کتابخانه رایانه ای   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۴۷/۴‬,‭‌ف‍لا۷‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مواد و خدمات کتابخانه ای برای نوسوادان ، کودکان و نوجوانان
دیانی ، محمدحسین ؛  مشهد کتابخانه رایانه ای   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۸/۳‬,‭د۹‌م۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فراهم آوری و مجموعه سازی فشرده درسها
دیانی ، محمدحسین ؛  مشهد کتابخانه رایانه ای   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۸/۳‬,‭د۹‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اینترنت و جامعه
اسلوین ، جیمز ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۸۵۱‬,‭‌ف‍لا۵‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی
باوم گارتنر، تد ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۴۳۶‬,‭‌ب۲‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
یادگیری حرکتی و اجرا: از اصول تا تمرین
اشمیت ، ریچارد ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۲۹۵‬,‭‌ف‍لا۵‌ی۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
بیوشیمی فعالیت های ورزشی
موان ، رن ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۰۱‬,‭‌م۸‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت سازمانهای ورزشی
سجادی ، نصرالله ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۷۱۳‬,‭‌س۳‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9