کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۹
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دو و م‍ی‍دان‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
خ‍وان‍ان‍وی‍س‍ی‌
م‍راج‍ع‌ -- خ‍دم‍ات‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌
ورزش‌ -- اث‍ر ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ن‍اب‍ی‍ن‍ای‍ان‌ -- ای‍ران‌ -- اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
ورزش‌ م‍دارس‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( اب‍ت‍دای‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ا
ذخ‍ی‍ره‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
آم‍وزش‌ ب‍زرگ‍س‍الان‌ -- ای‍ران‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ م‍ل‍ی‌
ک‍ت‍اب‍داری‌ -- ن‍وآوری‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ک‍ت‍اب‍داری‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ف‍ارس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
م‍ج‍م‍وع‍ه‌س‍ازی‌( ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا
ادب‍ی‍ات‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ی‍وگ‍ا( ورزش‌)
ذخ‍ی‍ره‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ک‍ت‍اب‍داری‌
 
پدیدآور:
ن‍ب‍وی‌، م‍ح‍م‍د
ت‍ع‍اون‍ی‌، ش‍ی‍ری‍ن‌( خ‍ال‍ق‍ی‌)
غ‍ف‍اری‌، س‍ع‍ی‍د
ه‍ی‌، ج‍ی‍م‍ز ج‍ی‌.
اب‍رام‍ی‌، ه‍وش‍ن‍گ‌
م‍زی‍ن‍ان‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‌
ف‍خ‍ام‌ زاده‌، پ‍روان‍ه‌، ۱۳۳۲-
ب‍اک‍ل‍ن‍د، م‍ای‍ک‍ل‌ ک‍ی‍ب‍ل‌
دی‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌
دی‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
ش‍ادم‍ه‍ر، ب‍ی‍ژن‌
ل‍ن‍ک‍س‍ت‍ر، ف‍ردری‍ک‌ وی‍ل‍ف‍ری‍د
گ‍اردن‍ر، ری‍چ‍ارد
ه‍ی‍ت‍ل‍م‍ن‌، ری‍چ‍ارد
م‍ه‍دوی‌، م‍ح‍م‍دن‍ق‍ی‌
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ن‍وی‍د ش‍ی‍راز
ه‍ی‍ات‌ ام‍ن‍ای‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ک‍ش‍ور، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌
اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌
دب‍ی‍زش‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ رای‍ان‍ه‌ای‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا ( س‍م‍ت‌ )
م‍رک‍ز اطلاع‌رس‍ان‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌ ، ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
ن‍ش‍ر چ‍اپ‍ار
م‍اک‍ان‌
ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‍دار
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
کتابخانه و کتابداری
مزینانی ، علی ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها ( سمت )   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۵‬,‭‌م ۴‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فراگام هایی در اطلاع رسانی (۳): گزیده مقالات بیستمین کنفرانس بین المللی اطلاع رسانی پیوسته ۳-۵ دسامبر۱۹۹۶ ، لندن
کنفرانس بین المللی اطلاع رسانی پیوسته ( بیستمین : ۱۹۹۶ : لندن ) ؛  تهران مرکز اطلاع رسانی و خدمات علمی جهاد سازندگی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۹‬,‭آ۱‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تکنولوژی اطلاعات و اطلاعات تکنولوژی
مهدوی ، محمدنقی ؛  تهران نشر چاپار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۹‬,‭‌م۹‌ت۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کتابخانه های آینده
باکلند، مایکل کیبل ؛  تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۸/۹‬,‭‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
گامی در سوادآموزی : آموزش بزرگسالان و نوسوادان
غفاری ، سعید ؛  تهران نشر چاپار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۵۲۵۷‬,‭‌ف‍لا۹‌غ۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کتابخانه های ملی و بزرگ کشورهای جهان : آمار و اطلاعات ۴۰ کتابخانه ملی و بزرگ جهان در چند سال اخیر
تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۵‬,‭‌م۷‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
استانداردهای ملی خدمات کتابخانه ای برای نابینایان
تعاونی ، شیرین ( خالقی ) ؛  تهران هیات امنای کتابخانه عمومی کشور، دبیرخانه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۵‬,‭‌ن۲‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
گامی در ادبیات کودکان و نوجوانان " به همراه با کتابشناسی کتابهای مناسب "
غفاری ، سعید ؛  تهران دبیزش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۰۰۹‬,‭‌ف۲‌غ۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با ارجاع
فخام زاده ، پروانه ، ۱۳۳۲- ؛  تهران ماکان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۹۳۸‬,‭‌ف۳آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
شناختی از دانش شناسی ( علوم کتابداری و دانش رسانی )
ابرامی ، هوشنگ ؛  تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۵‬,‭‌ف‍لا۲‌ش۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
سنجش خوانایی نوشته های فارسی
دیانی ، محمدحسن ؛  مشهد کتابخانه رایانه ای   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۲۰۴‬,‭د۹‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مواد و خدمات مرجع
دیانی ، محمدحسین ؛  مشهد کتابخانه رایانه ای   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۳۵/۱‬,‭د۹‌م۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
نظامهای بازیابی اطلاعات : ویژگیها، آزمون و ارزیابی
لنکستر، فردریک ویلفرید ؛  شیراز نوید شیراز   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۹‬,‭‌ل۹‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مباحث بنیانی در کتابداری و اطلاع رسانی : ده مقاله
دیانی ، محمدحسین ؛  مشهد کتابخانه رایانه ای   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۵‬,‭د۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سازی پیدایش ، گزینش و گسترش مواد کتابخانه ای
گاردنر، ریچارد ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، بنیاد پژوهشهای اسلامی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۸۷‬,‭‌گ۲‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
روش تدریس تربیت بدنی در مدارس
نبوی ، محمد ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۳۶۳‬,‭‌ن۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
دو و میدانی
تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۹-
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۱۰۶۰/۵‬,‭د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
دو و میدانی : پرشهاو پرتابها
شادمهر، بیژن ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۹-
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۱۰۶۰/۵‬,‭‌ش۲د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
بیومکانیک فنون ورزشی
هی ، جیمز جی . ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۹-
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۱۲۳۵‬,‭‍ه۹‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
آموزش یوگا در ۲۸ روز
هیتلمن ، ریچارد ؛  تهران اردیبهشت   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۸۱/۷‬,‭‍ه۹‌ی۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9