کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۸
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
اطلاع‌رس‍ان‍ی‌
اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌
ک‍ت‍اب‍داری‌ -- روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
ذخ‍ی‍ره‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌ -- داده‌پ‍ردازی‌ -- ای‍ران‌
گ‍زارش‌ ن‍وی‍س‍ی‌
ذخ‍ی‍ره‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌
پ‍س‍ت‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ک‍ت‍اب‍داری‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا -- ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
ک‍ت‍اب‍داری‌ -- ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
خ‍دم‍ات‌ ف‍ن‍ی‌( ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا)
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا
ن‍ش‍ر و ن‍اش‍ران‌ -- ای‍ران‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا -- وس‍ای‍ل‌ و ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌
ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ چ‍اپ‍ی‌ اول‍ی‍ه‌ -- ای‍ران‌ -- ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
اطلاع‌رس‍ان‍ی‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
اک‍س‍ل‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز
 
پدیدآور:
گ‍ی‍ل‍وری‌، ع‍ب‍اس‌
ح‍ری‌، ع‍ب‍اس‌
ع‍ازم‌، پ‍روی‍ز
ب‍اب‍ازاده‌، ش‍ه‍لا
پ‍ائ‍و، م‍ی‍ران‍دال‍ی‌
ج‍ع‍ف‍رب‍ی‍گ‍ل‍و، م‍وس‍ی‌، ۱۳۴۸-
ه‍وی‍دا، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
گ‍ی‍ل‍وری‌، ع‍ب‍اس‌ ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
م‍ح‍س‍ن‍ی‌، ح‍م‍ی‍د
آذرن‍گ‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
دی‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
ب‍خ‍ت‍ی‍ارزاده‌، اص‍غ‍ر
ح‍ری‌ ، ع‍ب‍اس‌
ری‍اح‍ی‌ ن‍ی‍ا، ن‍ص‍رت‌
س‍ل‍طان‍ی‌، پ‍وری‌
ن‍ی‍ازی‌، س‍ی‍م‍ی‍ن‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
ه‍ی‍ات‌ ام‍ن‍ای‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ک‍ش‍ور، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌
طه‍وری‌
دب‍ی‍زش‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
ن‍ش‍ر چ‍اپ‍ار
ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‍دار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
شمه ای از اطلاعات و ارتباطات
آذرنگ ، عبدالحسین ؛  تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۵‬,‭آ۴‌ش۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی گزیده توصیفی کتابداری (فارسی - انگلیسی )
ریاحی نیا، نصرت ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۶‬,‭ر۹‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اطلاع رسانی : نگرش ها و پژوهش ها
حری ، عباس ؛  تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۵‬,‭‌ح۴‌ف‍لا۶۳‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اطلاع رسانی : نظام ها و فرایند ها
حری ، عباس ؛  تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۵‬,‭‌ح۴‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آیین نگارش علمی
حری ، عباس ؛  تهران هیات امنای کتابخانه های عمومی کشور، دبیرخانه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭LB،V‬,‭۲۳۶۹‬,‭‌ح۴آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نمایه مقالات کتابداری و اطلاع رسانی
نیازی ، سیمین ؛  تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۵‬,‭‌ن۹‌ن۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان و تجهیزات کتابخانه
عازم ، پرویز ؛  تهران هیات امنای کتابخانه های عمومی کشور، دبیرخانه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۸۴‬,‭‌ع۲‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم و روشهای ذخیره و بازیابی اطلاعات در نظامهای کامپیوتری کتابخانه های ایران
دیانی ، محمدحسین ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۹/۳۵۵‬,‭‌ف‍لا۹د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
شمه ای از انتشار کتاب در ایران
آذرنگ ، عبدالحسین ؛  تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۴۵۰‬,‭آ۴‌ش۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
دستنامه پست الکترونیک و جنبه های کاربردی آن : برای کتابخانه ها، کتابداران ، محققان ، و ...
محسنی ، حمید ؛  تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۸/۹۳‬,‭‌پ۵‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ چاپ در ایران
بابازاده ، شهلا ؛  تهران طهوری   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۲۴۰‬,‭‌ک۲۵‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فوریت های Excel 2000[اکسل دو هزار]
گیلوری ، عباس ؛  تهران دبیزش   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭‌ف‍لا۷‌گ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم نوین اطلاع رسانی
گیلوری ، عباس ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران نشر چاپار   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۴‬,‭‌گ۹‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت مجلات
محسنی ، حمید ؛  تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۲‬,‭‌ن۵‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فوریت های اینترنت : راهنمایی جامع برای دانشجویان ، معلمان ، کتابداران و همه علاقمندان
جعفربیگلو، موسی ، ۱۳۴۸- ؛  تهران دبیزش   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۷۵‬,‭‌ف‍لا۹‌ج۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
پرسشهای چهارگزینه ای کتابداری و اطلاع رسانی
بختیارزاده ، اصغر ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ب۳۴‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
شمه ای از کتاب ، کتابخانه و نشر کتاب
آذرنگ ، عبدالحسین ؛  تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۵‬,‭آ۴‌ش۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آمار و روشهای کمی در کتابداری و اطلاع رسانی
هویدا، علیرضا ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۹/۸‬,‭‍ه۹آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم بازیابی اطلاعات
پائو، میراندالی ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۹‬,‭‌پ۲‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
خدمات فنی
سلطانی ، پوری ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۸۸/۵‬,‭‌س۸‌خ۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9