کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۷-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍رع‍ن‍وان‍ه‍ای‌ م‍وض‍وع‍ی‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ف‍ره‍ن‍گ‌
ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌
ف‍راه‍م‌آوری‌( ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا
ف‍وت‍ب‍ال‌ -- م‍رب‍ی‍گ‍ری‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا -- وس‍ای‍ل‌ و ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ -- اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
آرش‍ی‍و
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ - ای‍ران‌ - آزم‍ون‍ه‍ا
خ‍دم‍ات‌ اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ -- ارزش‍ی‍اب‍ی‌
آم‍وخ‍ت‍ن‌ ادراک‍ی‌ و ح‍رک‍ت‍ی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
خ‍دم‍ات‌ م‍رج‍ع‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
ورزش‍ک‍اران‌ -- ت‍غ‍ذی‍ه‌
ورزش‍ه‍ای‌ آب‍زی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ -- ه‍م‍ک‍اری‍ه‍ا
ذخ‍ی‍ره‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ک‍ت‍اب‍داری‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ف‍وت‍ب‍ال‌ -- ت‍ع‍ل‍ی‍م‌
 
پدیدآور:
م‍ع‍م‍اری‌، ژال‍ه‌، گ‍ردآورن‍ده‌
ک‍راس‍وک‌، ج‍وزف‌، ۱۹۴۳-
ت‍ع‍اون‍ی‌، ش‍ی‍ری‍ن‌( خ‍ال‍ق‍ی‌)
ک‍ان‍ت‍اررو، ک‍ارل‍وس‌
آی‍زن‍م‍ن‌، پ‍ات‍ری‍ش‍ی‍ا
س‍ی‍وئ‍ل‌، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌ ه‍وپ‍ر
م‍ح‍س‍ن‍ی‌، ح‍م‍ی‍د
ف‍دای‍ی‌ ع‍راق‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
ج‍ه‍ودا، ج‍رال‍د
س‍ل‍طان‍ی‌، ش‍ی‍ف‍ت‍ه‌
دی‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
اب‍وت‌، ک‍ری‍س‍ت‍ی‍ن‌
ب‍ه‍ان‌ ، ک‍ی‍ت‌
ف‍ت‍اح‍ی‌، رح‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌
ه‍ی‍وز، چ‍ارل‍ز
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وگ‍ن‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍ک‍اه‍ه‍ا ( س‍م‍ت‌)
دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ ه‍ی‍ات‌ ام‍ن‍ای‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ک‍ش‍ور، ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌
م‍رک‍ز اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌
ع‍ل‍م‌ و ح‍رک‍ت‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ گ‍ی‍لان‌
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، ش‍رک‍ت‌ ب‍ه‌ن‍ش‍ر
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و آم‍وزش‍ی‌، م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا ( س‍م‍ت‌ )
م‍رک‍ز اطلاع‌رس‍ان‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌
ش‍ی‍ری‍ن‌ ت‍ع‍اون‍ی‌: ن‍اص‍ر آص‍ف‍ی‌
ش‍ه‍ره‌ اح‍ق‍ری‌ ... [و دی‍گ‍ران‌]
ن‍ش‍ر ع‍ل‍م‌ و ح‍رک‍ت‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر شناخت اسناد آرشیوی
فدایی عراقی ، غلامرضا ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها ( سمت )   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭CD‬,‭۹۶۵‬,‭‌ف۲‌م۷‬,‭۱۳۷۷‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با تکنولوژی اطلاعاتی
بهان ، کیت ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشکاهها ( سمت )   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲‬,‭‌ب۹آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فهرستنویسی
فتاحی ، رحمت الله ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۳‬,‭‌ف۲‌ف۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصطلاحنامه بین المللی توسعه فرهنگی یونسکو
تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۵/۱‬,‭‌ف۴‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
انتخاب منابع اطلاعاتی (کتاب ، پایگاه اطلاعاتی ، مجله و ... )
محسنی ، حمید ؛  تهران ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۸۹‬,‭‌م۳‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
سنجش عملکرد در خدمات کتابداری و اطلاع رسانی
ابوت ، کریستین ؛  تهران مرکز اطلاع رسانی و خدمات علمی جهاد سازندگی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۸/۸۵‬,‭‌ف‍لا۲‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز کتابداری ، یا، چگونه یک کتابخانه کوچک بسازیم ؟
سلطانی ، شیفته ؛  تهران دبیرخانه هیات امنای کتابخانه های عمومی کشور، نشر کتابخانه   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۰‬,‭‌س۷۶‌خ۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
استانداردهای وسایل و تجهیزات کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی
تعاونی ، شیرین ( خالقی ) ؛  تهران شیرین تعاونی : ناصر آصفی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۸۴‬,‭‌ت۷‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر آرشیو
دیانی ، محمدحسین ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۵/۲‬,‭د۹‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اشتراک منابع : همکاری و هماهنگی در خدمات کتابداری و اطلاع رسانی
سیوئل ، فیلیپ هوپر ؛  تهران موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی ، مرکز اسناد و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۹۱‬,‭آ۱‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
فراگام هایی در اطلاع رسانی : گزیده مقالات نوزدهمین کنفرانس بین المللی اطلاع رسانی پیوسته " ۷- ۵ دسامبر ۱۹۹۵ لندن "
کنفرانس بین المللی اطلاع رسانی پیوسته ( نوزدهمین :۱۹۹۵ : لندن ) ؛  تهران مرکز اطلاع رسانی و خدمات علمی جهاد سازندگی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۹‬,‭آ۱‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مبانی مرجع : فنون پرسش کاوی و پاسخ یابی از منابع کتابخانه
جهودا، جرالد ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، شرکت به نشر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۱۱‬,‭‌ج۹۳‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آموزش مهارتهای فوتبال
هیوز، چارلز ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۹۴۳/۸‬,‭‍ه۹آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تمرینات هوازی در آب : یک برنامه تمرینی "ورزشی درون آب " برای ...
کراسوک ، جوزف ، ۱۹۴۳- ؛  تهران شهره احقری ... [و دیگران ]   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۸۱/۱۷‬,‭‌ک۴‌ت۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تغذیه و کنترل وزن "راهنمای مربیان ورزش "
آیزنمن ، پاتریشیا ؛  [رشت ] دانشگاه گیلان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TX‬,‭۳۶۱‬,‭و۴آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
فوتبال علمی : شیوه های نوین آموزش مهارتهای فردی و گروهی
کانتاررو، کارلوس ؛  [تهران ] موسسه انتشارات سوگند   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۹۴۳‬,‭‌ک۲‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
رشد و تکامل حرکتی : تستهای کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی
معماری ، ژاله ، گردآورنده ؛  تهران نشر علم و حرکت   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۶ر۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
بیومکانیک ورزشی : تستهای کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی
معماری ، ژاله ، گردآورنده ؛  تهران علم و حرکت   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۶‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی :تستهای کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی
معماری ، ژاله ، گردآورنده ؛  تهران نشر علم و حرکت   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۶‌س۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
یادگیری حرکتی : تستهای کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی
معماری ، ژاله ، گردآورنده ؛  تهران علم و حرکت   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۶‌ی۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9