کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۶
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ق‍ه‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، ۱۳۵۷ -- ع‍ل‍ل‌
ف‍ی‍زی‍ک‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ورزش‍ک‍اران‌ -- آزم‍ای‍ش‍ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
وال‍ی‍ب‍ال‌ -- ت‍ع‍ل‍ی‍م‌
ری‍اض‍ی‍ات‌
م‍واد ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌ -- ن‍گ‍ه‍داری‌ و م‍رم‍ت‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا و م‍راج‍ع‍ان‌ -- آم‍وزش‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ اطلاع‌رس‍ان‍ی‌
ک‍ت‍اب‍داری‌ -- ک‍ش‍وره‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌
ص‍ح‍اف‍ی‌
ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌
ان‍س‍ان‌ -- ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
ورزش‍ک‍اران‌ -- ت‍غ‍ذی‍ه‌
ک‍ت‍اب‌ -- ن‍گ‍ه‍داری‌ و م‍رم‍ت‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
وه‍اب‍ی‍ه‌ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
آرت‍روز -- ورزش‌ درم‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ال‍ی‌، ای‍ان‌
ک‍رف‌، آل‍ب‍ر ف‍ران‍س‍وا
ام‍ی‍ن‌، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۸۶۵- ۱۹۵۲
اپ‍س‍ت‍ای‍ن‌، ل‍وئ‍ی‍س‌ ک‍ارول‌
گ‍ری‍م‍ال‍دی‌، رال‍ف‌
پ‍ارک‌، ج‍ان‌ اورت‌
ف‍روزان‌، م‍ن‍ص‍وره‌
م‍ح‍م‍دی‌، م‍ج‍ی‍د
س‍وب‍ل‌، دی‍وا
ری‍ب‍ره‍ول‍ت‌
گ‍ری‍س‍ه‍ای‍م‍ر، اس‍ت‍ر م‍ود
ل‍ی‍ه‌ن‍اردی‌، آن‌
م‍رت‍ض‍وی‌، م‍ح‍م‍د
ک‍ی‍ب‍ل‍ر، ب‍ن‌
پ‍رت‍و، ب‍اب‍ک‌
م‍ی‍رم‍ح‍م‍د ص‍ادق‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
وی‍ل‍ی‍ام‍ز، م‍ل‍وی‍ن‌
 
ناشر:
ه‍ی‍ات‌ ام‍ن‍ای‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ک‍ش‍ور، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
واژه‌پ‍رداز
ن‍ش‍ر ح‍ی‍ان‌
ن‍ش‍ر س‍م‍اط
م‍وس‍س‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ ه‍م‍راه‌: ش‍رک‍ت‌ پ‍س‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ پ‍س‍ت‌
م‍ب‍ت‍ک‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و آم‍وزش‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ آف‍ری‍ن‍ه‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌ ، ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
م‍ح‍م‍د م‍رت‍ض‍وی‌
ق‍ق‍ن‍وس‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دان‍ش‍ی‍ار
پ‍ی‍ام‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ن‍ش‍ر م‍ی‍زان‌
ن‍ش‍ر ق‍طره‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
حفاظت و نگهداری مواد کتابخانه ای
پرتو، بابک ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۰۱‬,‭‌پ۴‌ح۷‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول آموزش مهارتهای اطلاع یابی
مالی ، ایان ؛  تهران واژه پرداز   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۱۱/۲‬,‭‌م۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای حفاظت ، نگهداری و مرمت کاغذ
لیه ناردی ، آن ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، بنیاد پژوهشهای اسلامی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۰۱‬,‭‌ل۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات کاملیس ۴ : تهران ، ۲۹ - ۳۱ خرداد۱۳۷۴
اجلاس کاملیس ( چهارمین :۱۳۷۴ : تهران ) ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۲/۵‬,‭‌ف‍لا۳۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
صحافی آسان : اصول صحافی به زبان ساده در قالب کلمات و تصاویر
ریبرهولت ؛  تهران هیات امنای کتابخانه های عمومی کشور، دبیرخانه   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۲۷۱‬,‭ر۹‌ص۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
بزرگراههای اطلاعاتی
فروزان ، منصوره ؛  تهران موسسه کتاب همراه : شرکت پست جمهوری اسلامی ایران ، مرکز تحقیقات پست   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۷۵‬,‭‌ف‍لا۹‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
بزرگراههای اطلاعاتی
محمدی ، مجید ؛  تهران نشر قطره   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵‬,‭‌م۳‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تغذیه و رژیم غذایی ورزشکاران : فیزیولوژی تغذیه و رژیم غذایی در فعالیتهای ورزشی
کرف ، آلبر فرانسوا ؛  [تهران ] نشر حیان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TX‬,‭۳۶۱‬,‭و۴‌ک۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی انسان
گریسهایمر، استر مود ؛  تهران پیام   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۴/۵‬,‭‌گ۴‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه پزشکی پیشگیری و اجتماعی
پارک ، جان اورت ؛  [تهران ] نشر سماط   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۴۲۵‬,‭‌پ۲د۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ورزشهایی برای درمان التهاب مفصل (آرتریت )
سوبل ، دیوا ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۹۳۳‬,‭‌س۹و۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
بدنسازی و آمادگی برای والیبال
تهران مبتکران : سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران ، معاونت امور فرهنگی و آموزشی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۱۰۱۵/۵‬,‭‌ت۷‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات گسسته و ترکیباتی از دیدگاه کاربردی
گریمالدی ، رالف ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۹/۲‬,‭‌گ۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
گامی نو در فراسوی تمرین های ورزشی : روش های نیروزایی
ویلیامز، ملوین ؛  تهران موسسه فرهنگی آفرینه   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۳۴۱‬,‭و ۹‌گ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
چگونه مفاهیم فیزیک را درک کنیم
اپستاین ، لوئیس کارول ؛  تهران دانشیار   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۳۲‬,‭‌ف‍لا ۳‌چ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
آمادگی جسمانی افراد پیش از شرکت در فعالیتهای ورزشی (آزمونها ویژه یازده رشته ورزشی ، ارزیابیها و معاینات پزشکی )
کیبلر، بن ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۱۲۲۵‬,‭‌ک۹آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
شناخت انقلاب اسلامی : زمینه ها، ریشه ها و دستاوردها
مرتضوی ، محمد ؛  مشهد محمد مرتضوی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۵۱‬,‭‌م۴‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تاریخچه ، نقد و بررسی عقاید و اعمال وهابی ها
امین ، محسن ، ۱۸۶۵- ۱۹۵۲ ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۸/۶‬,‭‌ف‍لا۸‌ک۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه حقوق اسلامی : فارسی - انگلیسی ... با افزایش ۶۰۰ واژه تازه
میرمحمد صادقی ، حسین ؛  نشر میزان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۴۷/۲‬,‭‌م۹و۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه حقوق جزا
میرمحمد صادقی ، حسین ؛  [تهران ] نشر میزان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭K‬,‭۵۰۱۴/۳‬,‭‌م۹و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9