کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۵
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اق‍ت‍ص‍اد -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ ق‍رآن‍ی‌
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، ۱۳۵۷ -- ع‍ل‍ل‌
م‍اس‍اژ
ورزش‌ -- ح‍وادث‌ و آس‍ی‍ب‍ه‍ا
ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ق‍ص‍ه‌گ‍وی‍ی‌
آرت‍روز
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
اس‍لام‌ - ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
ق‍وم‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ای‍ران‌
ک‍ت‍اب‍داری‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ان‍ب‍ارداری‌
ه‍ن‍دب‍ال‌
ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
اطلاع‌رس‍ان‍ی‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۵ ق‌ -- .م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ای‍ران‌ -- دی‍ن‌
ب‍دن‌ ان‍س‍ان‌ -- ح‍رک‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ف‍وت‍ب‍ال‌ -- ت‍ع‍ل‍ی‍م‌
 
پدیدآور:
ب‍ل‍دس‍و، راب‍رت‌
س‍ع‍ی‍دی‍ان‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
ن‍ق‍وی‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
م‍ه‍اج‍ری‌، زه‍را
م‍ص‍ل‍ح‍ی‌، م‍ه‍رداد
ف‍ری‍دون‍ی‌، م‍ح‍م‍د، گ‍ردآورن‍ده‌
ج‍لال‍ی‌ ف‍راه‍ان‍ی‌، م‍ج‍ی‍د
خ‍ل‍ی‍ل‌ ش‍روان‍ی‌، ج‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌، ق‍رن‌۷ ؟ق‌
ان‍واری‌ رس‍ت‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر
دوش‍ن‌ گ‍ی‍م‍ن‌، ژاک‌، ۱۹۱۰-
ری‍ک‌، اس‍ت‍ف‍ان‍ی‌
ت‍ام‍پ‍س‍ون‌، ک‍ل‍ی‍م‌
ف‍دای‍ی‌ ع‍راق‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌
ف‍ش‍ارک‍ی‌،پ‍ری‍دخ‍ت‌
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
ب‍رگ‍رون‌، دی‍وی‍د
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
ف‍واد
ف‍ک‍ر روز
س‍ازم‍ان‌ م‍دارک‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، گ‍روه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
ع‍ل‍م‌ و زن‍دگ‍ی‌
ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌، دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ ی‍ادواره‌ اس‍دی‌
ن‍ش‍ر ع‍ل‍م‌ و ح‍رک‍ت‌
ع‍ل‍م‍ی‌
طراح‍ان‌ ن‍ش‍ر
چ‍رت‍ک‍ه‌
م‍ح‍م‍د ف‍ری‍دون‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ ه‍م‍راه‌
ص‍درا
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
خ‍ان‍ه‌ آب‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍م‌ و ح‍رک‍ت‌
ب‍ره‍م‍ن‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
مرزهای نو در اطلاع رسانی :گزیده مقالات هجدهمین کنفرانس بین المللی اطلاع رسانی پیوسته ۸ - ۶ دسامبر۱۹۹۴ ، لندن
کنفرانس بین المللی اطلاع رسانی پیوسته ( هجدهمین :۱۹۹۴ : لندن ) ؛  تهران چرتکه   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۲/۵‬,‭‌ک۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کتاب و کتابخانه : مدیریت و توسعه فرهنگی (مجموعه مقالات )
فدایی عراقی ، غلامرضا ؛  تهران سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی ، گروه انتشارات   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۵‬,‭‌ف۴‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آسیبهای ورزشی : راهنمای مربیان و ورزشکاران
برگرون ، دیوید ؛  تهران موسسه نشر علم و حرکت   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭RD‬,‭۹۷‬,‭‌ب۴آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
دانستنیهای هندبال
جلالی فراهانی ، مجید ؛  تهران موسسه کتاب همراه   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۱۰۱۷‬,‭‍ه۹‌ج۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تمرین های بازتاب درمانی : فنون ماساژ دست و پا برای کسب شادابی و تندرستی
ریک ، استفانی ؛  تهران نشر علم و حرکت   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۸۰/۵‬,‭ر۹‌ت۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تمرینات صحیح فوتبال
تهران فواد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۹۴۳‬,‭‌ت۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اصول ساختاری حرکت شناسی
تامپسون ، کلیم ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۰۳‬,‭‌ت۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
برگزیده متون ادب فارسی
تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۰۰۵‬,‭‌ب۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
قصه و قصه گویی
مهاجری ، زهرا ؛  مشهد خانه آبی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۴۲‬,‭‌م۹‌ق۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مردمان ایران
سعیدیان ، عبدالحسین ؛  تهران علم و زندگی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶۹‬,‭‌س۷‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ جغرافیا: تعریف و توصیف اصطلاحات جغرافیای طبیعی و ...
فشارکی ،پریدخت ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭GB‬,‭۱۰‬,‭‌ف۵‌ف۴‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ حقوق بین الملل
بلدسو، رابرت ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭JX‬,‭۱۲۲۶‬,‭‌ب۹‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ حقوقی یادواره : انگلیسی - فارسی
مصلحی ، مهرداد ؛  [تهران ] موسسه چاپ و انتشارات یادواره اسدی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭K‬,‭۵۲‬,‭‌م۶‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آرتروز در کمین است
فریدونی ، محمد، گردآورنده ؛  مشهد محمد فریدونی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۹۳۳‬,‭‌ف۴آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
انقلاب اسلامی و ریشه های آن
نقوی حسینی ، حسین ؛  [تهران ] برهمند   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۵۱‬,‭‌ن۷‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد در قرآن : تولید، توزیع ، مصرف ، رشد
ابراهیمی ، محمدحسین ؛  قم حوزه علمیه قم ، دفتر تبلیغات اسلامی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۰/۲‬,‭‌ف‍لا۲‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
سیستمهای خرید و انبارداری
انواری رستمی ، علی اصغر ؛  تهران طراحان نشر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۸۵‬,‭‌ف‍لا۹‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی
مطهری ، مرتضی ؛  تهران صدرا   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۱‬,‭‌م۶‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
دین ایران باستان
دوشن گیمن ، ژاک ، ۱۹۱۰- ؛  تهران فکر روز   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭BL‬,‭۲۲۷۰‬,‭د۹د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
نزهه المجالس : چهار هزار رباعی برگزیده از سیصد شاعر، لطیف ترین و معروفترین رباعیهای فارسی از قرن چهارم تا قرن هفتم
خلیل شروانی ، جمال الدین ، قرن ۷ ؟ق ؛  تهران علمی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۱۱۰‬,‭‌خ۸‌ن۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9