کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۴
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ م‍ع‍ل‍ولان‌
چ‍ک‍ی‍ده‌ن‍وی‍س‍ی‌
ح‍س‍اب‍داری‌
ق‍ل‍ب‌ -- ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا -- ورزش‌درم‍ان‍ی‌
ه‍ورم‍ون‍ه‍ا
ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌(ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌-- ۴۰ ق‌ -- .ک‍ل‍م‍ات‌ ق‍ص‍ار
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( م‍ت‍وس‍طه‌
ادب‍ی‍ات‌ -- دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا
اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ژاپ‍ن‌ -- س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌ -- ق‍رن‌۲۰
ب‍س‍ک‍ت‍ب‍ال‌ -- ت‍ع‍ل‍ی‍م‌
ف‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌
رده‌ب‍ن‍دی‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ک‍ن‍گ‍ره‌
ن‍م‍ای‍ه‌س‍ازی‌
آم‍ادگ‍ی‌ ج‍س‍م‍ان‍ی‌
وی‍راس‍ت‍اری‌
دای‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا و واژه‌ ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ک‍ش‍وره‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ح‍س‍اب‍داری‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌
 
پدیدآور:
ک‍ری‍ش‍ن‌ ک‍وم‍ار، ۱۹۳۳-
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، زه‍را
م‍درس‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
ش‍ب‍اه‍ن‍گ‌، رض‍ا
ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌(ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌- ۴۰ ق‌
چ‍ان‌، ل‍وئ‍ی‍س‌ م‍ی‌
م‍ص‍اح‍ب‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
ف‍ی‍ت‌، ه‍ال‍ی‍س‌
ک‍ردی‌، رام‍ی‍ن‌
رول‍ی‌، ج‍ن‍ی‍ف‍ر
ف‍وگ‍م‍ان‌، روب‍رت‌
س‍ج‍ادی‌ن‍ژاد، ح‍س‍ن‌
ش‍ی‍دف‍ر، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
ف‍ن‍ای‍ی‌، اب‍وطال‍ب‌
م‍ور، ن‍ی‍ک‌
رزم‍ج‍و، ح‍س‍ی‍ن‌
ه‍ادوی‌، ف‍ری‍ده‌
س‍ع‍ی‍دی‍ان‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ،گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
 
ناشر:
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر، ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌
ف‍واد
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
وزارت‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌، اداره‌ ک‍ل‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دارک‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ح‍س‍اب‍داری‌ و ح‍س‍اب‍رس‍ی‌
ع‍ل‍م‌ و زن‍دگ‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
ن‍ش‍ر ت‍دب‍ی‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌. م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
ف‍دراس‍ی‍ون‌ ب‍س‍ک‍ت‍ب‍ال‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌: ان‍ج‍م‍ن‌ ب‍س‍ک‍ت‍ب‍ال‌ ب‍ان‍وان‌ ک‍ش‍ور
خ‍ی‍ام‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
راه‍ب‍رد
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
رهنمودهایی برای ویرایش و نشر کتاب
فنایی ، ابوطالب ؛  شیراز راهبرد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۶۲‬,‭‌ف۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روش های پژوهش در کتابداری و اطلاع رسانی
کریشن کومار، ۱۹۳۳- ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۹/۷‬,‭‌ک۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل موضوعی و نمایه سازی : مبانی نظری و توصیه های عملی
فوگمان ، روبرت ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۵/۹‬,‭‌ف۹‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای ایمراث بر رده بندی کتابخانه کنگره
چان ، لوئیس می ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۶‬,‭‌ک۹‌چ۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نمایه سازی و چکیده نویسی
رولی ، جنیفر ؛  تهران سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۵/۹‬,‭ر۹‌ن۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آمادگی جسمانی (تمرینهای کاربردی در ورزش )
حسینی ، زهرا ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۴۸۱‬,‭‌ح۵آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
هورمونها و فعالیتهای بدنی
تهران وزارت آموزش و پرورش ، اداره کل تربیت بدنی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۰۱‬,‭‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تربیت بدنی و بازپروری برای رشد، سازگاری و بهبودی معلولان
فیت ، هالیس ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۴۴۵‬,‭‌ف۹‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اصول حمله در بسکتبال شامل : تکنیکهای فردی و تاکتیکهای تیمی
هادوی ، فریده ؛  تهران فدراسیون بسکتبال جمهوری اسلامی ایران : انجمن بسکتبال بانوان کشور   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۸۸۵/۳۵‬,‭‍ه۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ورزش و بیماریهای داخلی و قلب
کردی ، رامین ؛  تهران نشر تدبیر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۶۸۴‬,‭‌ک ۴و۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات پیشدانشگاهی : ریاضیات مقدماتی
شیدفر، عبدالله ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران . مرکز انتشارات   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۳۹‬,‭‌ش۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اصول هزینه یابی و روشهای حسابداری صنعتی
سجادی نژاد، حسن ؛  تهران سازمان حسابرسی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌ق۹‌س۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری مالی
شباهنگ ، رضا ؛  تهران سازمان حسابرسی ، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌ف۲‌ش۲۱۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
دیداری از سرزمین آفتاب : یادداشتهای سفر ژاپن شامل مباحثی درباره فرهنگ ، انقلاب صنعتی اوضاع اجتماعی ...
رزمجو، حسین ؛  مشهد جهاد دانشگاهی مشهد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭V-DS‬,‭۸۱۱‬,‭ر۴د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
زبان و نگارش فارسی
تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭V-PIR‬,‭۲۸۳۹‬,‭ز۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
چگونه پژوهش کنیم
مور، نیک ؛  تهران سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰/۵۵‬,‭ر۹‌م۸‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
دائره المعارف ادبی شامل ...
سعیدیان ، عبدالحسین ،گردآورنده و مترجم ؛  تهران علم و زندگی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۴۱‬,‭‌س۷د۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
هزار حدیث
علی بن ابی طالب (ع )، امام اول ، ۲۳ قبل از هجرت - ۴۰ ق ؛  تهران فواد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۳۹/۲۸‬,‭‌ع۸‍ه۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
ریحانه الادب فی تراجم المعروفین بالکینه او اللقب یا کنی و القاب : مشتمل بر ترجمه حال فقها و حکما، و عرفا و علما و ادبا و اطبا و فضلا و شعرای بزرگ اسلامی که با لقب و کنیه اشتهار دارند
مدرس ، محمدعلی ؛  تهران خیام   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭CT‬,‭۲۰۳‬,‭‌م۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
دایره المعارف فارسی
مصاحب ، غلامحسین ؛  تهران امیرکبیر، شرکت سهامی کتابهای جیبی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭AE‬,‭۳۶‬,‭‌م۶د۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9