کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۳
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍س‍اب‍داری‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- اص‍طلاح‍ه‍ا و واژه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
ای‍ران‌ -- ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌( ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ -- )ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ت‍ل‍ه‌پ‍ات‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا -- م‍دی‍ری‍ت‌
م‍ع‍ادل‍ه‌ ه‍ای‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌
ق‍رآن‌ -- ن‍ام‍ه‍ا
ک‍ت‍اب‌ -- ت‍اری‍خ‌
ح‍س‍اب‍ان‌
اق‍ت‍ص‍اد -- اص‍لاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌ خ‍ص‍وص‍ی‌
ک‍ردی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
خ‍دم‍ات‌ م‍رج‍ع‌
ن‍ق‍ل‌ ق‍ول‍ه‍ا
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- ت‍رج‍م‍ه‌ ب‍ه‌ف‍ارس‍ی‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ه‍ن‍دب‍ال‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا و ن‍وس‍وادان‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
م‍ری‍دی‌، س‍ی‍اوش‌
ن‍ج‍دی‌، ب‍ی‍ژن‌
اب‍راه‍ی‍م‌ پ‍ور، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
ارف‍ع‌ ن‍ی‍ا، ب‍ه‍ش‍ی‍د
ف‍س‌، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌
ک‍ری‍ش‍ن‌ ک‍وم‍ار
اس‍ت‍ی‍ب‍س‌، آن‌
خ‍رم‌ش‍اه‍ی‌، ن‍ورال‍دی‍ن‌
ام‍ی‍رت‍اش‌، ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د
س‍ی‍ل‍ورم‍ن‌، ری‍چ‍ارد
اس‍ت‍ی‍پ‍چ‍وی‍چ‌، ال‍ک‍س‍ان‍در
ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍س‍ع‍ود
ف‍ت‍وت‌، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌
ع‍م‍ی‍د زن‍ج‍ان‍ی‌، ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌
ک‍ی‍ا، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
ج‍ن‍ری‍ش‌، ای‍ل‍ی‍ن‌ زارم‍ب‍ا
س‍ی‍ن‍گ‌، م‍وه‍ی‍ن‍در، ۱۹۳۵-
س‍ی‍م‍پ‍س‍ون‌، ج‍ان‌
ج‍ان‍س‍ون‌، دب‍را وی‍ل‍ک‍اک‍س‌
 
ناشر:
آگ‍اه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
ه‍ی‍ات‌ ام‍ن‍ای‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ک‍ش‍ور، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌
م‍ح‍ی‍ا
ک‍ی‍ه‍ان‌
پ‍ی‍ش‍ب‍ردن‍گ‍اه‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دارک‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، گ‍روه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
ن‍ی‍ل‍وف‍ر
ن‍ش‍ر دان‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د چ‍م‍ران‌ اه‍واز
آزاده‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌ ،ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌
خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ک‍رم‍ان‌
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز
پ‍ی‍ش‍ب‍رد
ق‍ق‍ن‍وس‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا
ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
کتاب در پویه تاریخ
استیپچویچ ، الکساندر ؛  مشهد آستان قدس رضوی ،بنیاد پژوهشهای اسلامی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۴‬,‭‌ف‍لا۵‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کتابخانه ها و سوادآموزی
جانسون ، دبرا ویلکاکس ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۱۶/۴۵‬,‭‌ج۲‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سازمان کتابخانه
کریشن کومار ؛  [تهران ] سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی ، گروه انتشارات   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۸‬,‭‌ک۴‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مصاحبه در بخش مرجع کتابخانه
جنریش ، ایلین زارمبا ؛  اهواز دانشگاه شهید چمران اهواز   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۱۱‬,‭‌ج۹‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
هندبال تیمی
امیرتاش ، علی محمد ؛  سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۱۰۱۷‬,‭‍ه۹‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی "کتاب عام "
سیلورمن ، ریچارد ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌س۹‌ح۵‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اصول حسابداری
فس ، فیلیپ ؛  [تهران ] پیشبرد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۳۵‬,‭‌ف۵‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فقه سیاسی
عمید زنجانی ، عباسعلی ؛  تهران امیر کبیر   ، ۱۳۷۳-
شماره راهنما: ‭V-KMH‬,‭۲۰۶۴/۵۱۳۶۸‬,‭‌ع ۹‌ف۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
حقوق بین الملل خصوصی
ارفع نیا، بهشید ؛  تهران آگاه   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭K‬,‭۷۰۴۰‬,‭‌ف‍لا۴‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ فشرده نقل قولهای معروف جهان
استیبس ، آن ؛  تهران نشر دانا   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۶۰۹۵‬,‭‌ف‍لا۵‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اقتصادی
مریدی ، سیاوش ؛  تهران پیشبردنگاه   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۶۱‬,‭‌م۴‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ مترجم
[تهران ] نیلوفر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۴۹۸‬,‭‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آن سوی پرده ها
فتوت ، محمدمهدی ؛  کرمان خدمات فرهنگی کرمان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۱۷۱‬,‭‌ف۲آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ نامهای قرآنی
خرم شاهی ، نورالدین ؛  تهران محیا   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۸۷/۸‬,‭‌خ۳‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تئوریهای مدیریت و مدلهای سازمان
کیا، منوچهر ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ف۲‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه کردی - فارسی
ابراهیم پور، محمدتقی ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۲۵۶‬,‭آ۲۳‌ف‍لا۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
یوزپلنگانی که با من دویده اند
نجدی ، بیژن ؛  تهران نشر مرکز   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۲۴۳‬,‭‌ج۳‌ی۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
معادلات دیفرانسیل
نیکوکار، مسعود ؛  [تهران ] آزاده   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۲‬,‭‌ن۹‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
ضرب المثلها و اصطلاحات انگلیسی به فارسی
سیمپسون ، جان ؛  تهران کیهان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۶۴۲۱‬,‭‌س۹‌ض۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت کتابخانه و نظام اطلاع رسانی (نظریه و عمل )
سینگ ، موهیندر، ۱۹۳۵- ؛  تهران هیات امنای کتابخانه های عمومی کشور، دبیرخانه   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۸‬,‭‌س۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9