کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۲
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ س‍ه‍ام‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ح‍س‍اب‍داری‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌
م‍ع‍ل‍ولان‌ ج‍س‍م‍ی‌ -- ورزش‌
ک‍ودک‍ان‌ -- م‍ش‍اوره‌
اس‍لام‌ و اق‍ت‍ص‍اد
ورزش‌ -- اث‍ر ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍اه‍ا
ت‍م‍ری‍ن‌( ورزش‌ -- )اث‍ر ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
ووش‍و
ن‍م‍ای‍ه‌س‍ازی‌
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ف‍اطم‍ه‌ زه‍را(س‌)،۱۳ ؟ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌- ۱۱ ق‌ -- .ادب‍ی‍ات‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
اس‍لام‌ و م‍ادی‍گ‍ری‌
ع‍ل‍وم‌ اس‍لام‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
اق‍ت‍ص‍اد ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
ف‍ارس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ال‍ف‍ب‍ای‍ی‌ ک‍ردن‌ م‍ق‍ل‍وب‌
م‍رب‍ی‍گ‍ری‌
ق‍رآن‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
 
پدیدآور:
س‍م‍ی‍ع‍ی‌، ع‍ب‍دال‍م‍ح‍م‍د
آری‍ن‌پ‍ور، ی‍ح‍ی‍ی‌
ش‍ج‍اع‍ی‌، م‍ه‍دی‌
اف‍روز، غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌
م‍ارت‍ن‍ز، ری‍ن‍ر
ف‍رخ‌م‍ه‍ر، ع‍ل‍ی‌
آق‍اب‍خ‍ش‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
ادی‍ن‍گ‍ت‍ون‌
رزم‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
ک‍ش‍ان‍ی‌، خ‍س‍رو
م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۲۹۹- ۱۳۵۸
ش‍ف‍ی‍ع‌آب‍ادی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
س‍ن‍دگ‍ل‌، ح‍س‍ی‍ن‌
اس‍دی‍ان‌، ت‍وح‍ی‍د
م‍ه‍دوی‌، م‍ح‍م‍دن‍ق‍ی‌
م‍ددپ‍ور، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
[وزارت‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌، ش‍رک‍ت‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ای‍ران‌]
ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ال‍م‍پ‍ی‍ک‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
س‍ازم‍ان‌ پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌، م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌
زوار
وزارت‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌، اداره‌ ک‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ ت‍رب‍ی‍ت‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و آم‍وزش‍ی‌، م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌
ان‍ج‍م‍ن‌ اول‍ی‍اء و م‍رب‍ی‍ان‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، واح‍د ان‍ت‍ش‍ارات‌
وزارت‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ،س‍ازم‍ان‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍درس‍ه‌
ن‍ش‍ر روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌ ، ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
ص‍درا
س‍ازم‍ان‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌، دف‍ت‍ر ان‍ت‍ش‍ارات‌ ک‍م‍ک‌آم‍وزش‍ی‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍درس‍ه‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ن‍ش‍ر م‍وح‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی به تکنولوژی اطلاعات
مددپور، محمد ؛  تهران وزارت آموزش و پرورش ، اداره کل فرهنگی هنری ، انتشارات تربیت   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲‬,‭‌م۴د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نمایه سازی همارا
آقابخشی ، علی اکبر ؛  تهران موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی ، مرکز اسناد و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۵/۹‬,‭آ۷‌ن۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بیولوژی فعالیت بدنی
ادینگتون ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۰۱‬,‭‌ف‍لا۴‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی ورزش
سندگل ، حسین ؛  تهران کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۲-
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۱۲۳۵‬,‭‌س۹‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نظامهای اقتصادی
رزمی ، علی اکبر ؛  مشهد نشر موحد   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭V-HB‬,‭۹۰‬,‭ر۴‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر اقتصاد اسلامی
تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭V-BP‬,‭۲۳۰/۲‬,‭د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ورزش معلولین
تهران [وزارت آموزش و پرورش ، شرکت چاپ و نشر ایران ]   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۷۰۹/۳‬,‭و۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مباحثی در:روانشناسی و تربیت کودکان و نوجوانان
افروز، غلامعلی ؛  تهران انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران ، واحد انتشارات   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۵۱‬,‭‌ف‍لا۷‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگنامه قرآنی : فرهنگ برابرهای فارسی قرآن براساس ۱۴۲ نسخه خطی کهن محفوظ در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی
مشهد آستان قدس رضوی ، بنیاد پژوهشهای اسلامی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۶۸‬,‭‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
بانکهای اطلاعاتی جهان
مهدوی ، محمدنقی ؛  تهران سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران ، مرکز اطلاعات علمی و فنی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌م۹‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات علوم و تمدن اسلامی (انگلیسی - فارسی )
مشهد آستان قدس رضوی ، بنیاد پژوهشهای اسلامی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۵/۵‬,‭‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ فارسی زانسو
کشانی ، خسرو ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۹۵۴‬,‭‌ک۵‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی ورزشی (راهنمای مربیان و ورزشکاران )= Coach guided to sport psychology
مارتنز، رینر ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، سازمان انتشارات   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۷۱۱‬,‭‌م۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ووشو
اسدیان ، توحید ؛  نشر روانشناسی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۱۱۱۲‬,‭‌ف‍لا۴۶و۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
علل گرایش به مادیگری : مقدمه ماتریالیسم در ایران
مطهری ، مرتضی ، ۱۲۹۹- ۱۳۵۸ ؛  تهران صدرا   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۲/۲‬,‭‌م۶‌ع۸‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
راهنمایی و مشاوره کودک (مفاهیم و کاربردها)
شفیع آبادی ، عبدالله ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌ش۵ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
موفقها و ناموفقها
فرخ مهر، علی ؛  تهران سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ، دفتر انتشارات کمک آموزشی ، انتشارات مدرسه   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۶۵‬,‭ر۳‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
کشتی پهلو گرفته
شجاعی ، مهدی ؛  تهران وزارت آموزش و پرورش ،سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ، انتشارات مدرسه   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۲۳‬,‭‌ج۲۶‌ک۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
از صبا تا نیما: تاریخ ۱۵۰ سال ادب فارسی
آرین پور، یحیی ؛  تهران زوار   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۳۷۴‬,‭آ۴‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری شرکتها در ایران (شرکتهای سهامی ، غیرسهامی و شرکتهای تعاونی تولیدی )
سمیعی ، عبدالمحمد ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌ش۴۵۷‌س۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9