کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۱-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‌ -- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌
ح‍اف‍ظه‌ -- ت‍ق‍وی‍ت‌
ادب‍ی‍ات‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌ -- اروپ‍ا -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
س‍ی‍اس‍ت‍م‍داران‌ ای‍ران‍ی‌
دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا و واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ک‍ت‍اب‌ -- ن‍گ‍ه‍داری‌ و م‍رم‍ت‌
پ‍ول‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ روس‍ی‌ -- ق‍رن‌۲۰
ح‍زب‍ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌
رک‍ورد اق‍ت‍ص‍ادی‌ -- ۱۹۲۹ -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌
س‍ازم‍ان‌ اطلاع‍ات‍ی‌
ای‍ران‌ -- اوض‍اع‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
س‍وگ‍ن‍د در ادب‍ی‍ات‌
خ‍ودآم‍وزی‌
آم‍ار
ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ داخ‍ل‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
 
پدیدآور:
گ‍ال‍ب‍رای‍ت‌، ج‍ان‌ ک‍ن‍ت‌، ۱۹۰۸-
ب‍وزان‌، ت‍ون‍ی‌
اس‍ک‍ارپ‍ی‍ت‌، دی‍ن‍ز
ن‍ولاو، گ‍ون‍ت‍ر
گ‍ل‍س‍از ش‍ی‍رازی‌، ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌
م‍اک‍ارن‍ک‍و، آن‍ت‍ون‌ س‍م‍ی‍ون‍ووی‍چ‌
اخ‍ت‍ری‍ان‌، م‍ح‍م‍ود
م‍ک‌ ل‍ی‌، ورا
ک‍ی‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ح‍ق‍ج‍و، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
ب‍ام‍داد، م‍ه‍دی‌
اوج‍ی‍ن‌ آ.دی‍ول‍ی‍و
ب‍ه‍ار، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌، ۱۲۶۵- ۱۳۳۰
وی‍گ‍وت‍س‍ک‍ی‌، ل‍ی‌ی‍ف‌ س‍م‍ی‍ون‍وی‍چ‌، ۱۸۹۶- ۱۹۳۴
رزم‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
ن‍ی‍ک‍ن‍ام‌، م‍ه‍رداد، ۱۳۲۶-
ع‍ظی‍م‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ج‍ان‍س‍ون‌، اس‍پ‍ن‍س‍ر
گ‍اری‌، روم‍ن‌، ۱۹۱۴- ۱۹۸۰
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
ه‍ی‍ات‌ ام‍ن‍ای‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ک‍ش‍ور، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌
ص‍دی‍ق‍ه‌ اب‍راه‍ی‍م‍ی‌ (ف‍خ‍ار)
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ب‍رگ‍زی‍ده‌
ن‍وی‍د ش‍ی‍راز
آذر
ن‍ش‍ر ج‍وان‌
ب‍وع‍ل‍ی‌
ان‍ی‍س‌
ن‍ش‍ر م‍ح‍م‍د
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ .م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌ م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
ج‍ه‍ان‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ ک‍ودک‍ان‌
زوار
ف‍ره‍ن‍گ‍ان‌
دن‍ی‍ای‌ م‍اد
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز، ک‍ت‍اب‌ م‍اد
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8      
1  
کتاب فارسی
 
 
آمار: برای دانشجویان رشته های اقتصاد و بازرگانی
رزمی ، علی اکبر ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹/۵‬,‭‌ف۲‌ن۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شرح حال رجال ایران در قرن ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ هجری
بامداد، مهدی ؛  تهران زوار   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۸۴‬,‭‌ب۲‌ش۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اطلاعات عمومی پیام
اختریان ، محمود ؛  تهران نشر محمد   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭AE‬,‭۳۶‬,‭‌ف‍لا۳‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
معلم یک دقیقه ای
جانسون ، اسپنسر ؛  [تهران ] صدیقه ابراهیمی (فخار)   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۳۲‬,‭‌ج۲‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
قواعد فهرستنویسی انگلو - امریکن
مشهد آستان قدس .معاونت فرهنگی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۴‬,‭‌ق۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
شیوه های موفقیت در تحصیل
حقجو، محمدحسین ؛  [قم ] دفتر نشر برگزیده   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۸۵‬,‭‌ح۷‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آموختن برای زیستن
ماکارنکو، آنتون سمیونوویچ ؛  تهران نشر جوان   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭PG‬,‭۳۴۷۴‬,‭‌م۲آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران
عظیمی ، حسین ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۴۷۳‬,‭‌ع۶‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
حسابرسی داخلی
گلساز شیرازی ، عبدالعلی ؛  شیراز نوید شیراز   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭V-HF‬,‭۵۶۶۸/۲۵‬,‭‌گ۸‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ادبیات کودکان و نوجوانان در اروپا: چشم انداز تاریخی
اسکارپیت ، دینز ؛  مشهد جهان اندیشه کودکان   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۰۰۹‬,‭آ۱‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
<۱۵۰=صد و پنجاه > [صد و پنجاه ] اصطلاح انگلیسی
مک لی ، ورا ؛  تهران نشر مرکز، کتاب ماد   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭V-PE‬,‭۱۴۶۰‬,‭‌م۷‌ص۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اندیشه و زبان
ویگوتسکی ، لی یف سمیونویچ ، ۱۸۹۶- ۱۹۳۴ ؛  تهران , تهران فرهنگان , نشرآفتاب   ، ۱۳۷۱ , ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۱۳۹‬,‭ز۲و۹‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
سوگند در زبان و ادب فارسی
کیانی ، حسین ؛  [تهران ] دانشگاه تهران موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۰۰۹‬,‭‌س۹‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آفت ها و آسیب های مواد کتابخانه
نیکنام ، مهرداد، ۱۳۲۶- ؛  [تهران ] هیات امنای کتابخانه های عمومی کشور، دبیرخانه   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۰۱‬,‭‌ن۹آ۷‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران : انقراض قاجاریه
بهار، محمدتقی ، ۱۲۶۵- ۱۳۳۰ ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭JQ‬,‭۱۷۸۹‬,‭آ۷۹۵‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
نظریه و مسائل پول و بانکداری
اوجین آ.دیولیو ؛  تهران آذر   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HG،V‬,‭۲۲۱‬,‭د۹‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
رختکن بزرگ
گاری ، رومن ، ۱۹۱۴- ۱۹۸۰ ؛  تهران دنیای ماد   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭PQ‬,‭۲۶۳۶‬,‭‌ف‍لا۴ر۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
بهترین نحوه استفاده از فکر
بوزان ، تونی ؛  [تهران ] انیس   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۸۵‬,‭‌ب۹‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
قدرتهای بی صدا
نولاو، گونتر ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭UB‬,‭۲۵۰‬,‭‌ن۹‌ق۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
سقوط بزرگ
گالبرایت ، جان کنت ، ۱۹۰۸- ؛  تهران بوعلی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۳۷۱۷/۱۹۲۹‬,‭‌گ۲‌س۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8