کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۶۸
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌ -- اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
رش‍د اق‍ت‍ص‍ادی‌
م‍طال‍ع‍ه‌ و ف‍راگ‍ی‍ری‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌۱۴
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
ک‍ت‍اب‌ - ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ رش‍د - ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌
روزن‍ام‍ه‌ه‍ا -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
م‍ال‍ی‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
اق‍ت‍ص‍اد ری‍اض‍ی‌
ک‍ودک‍ان‌ -- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
خ‍وش‍ب‍خ‍ت‍ی‌
ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
ت‍ل‍وی‍زی‍ون‌ آم‍وزش‍ی‌
خ‍راس‍ان‌ -- س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌ -- ق‍رن‌۱۳ ق‌
م‍دی‍ران‌ -- اخ‍لاق‌ ح‍رف‍ه‌ای‌
ف‍اطم‍ه‌ زه‍را(س‌)،۱۳ ؟ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌- ۱۱ ق‌ -- .س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
اق‍ت‍ص‍اد ک‍لان‌
س‍اک‍ائ‍ی‌، س‍اب‍ورو، ۱۹۱۶ - - س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ی‍وگ‍ا( ورزش‌)
م‍ال‍ی‍ه‌ ع‍م‍وم‍ی‌ -- ای‍ران‌ - ح‍س‍اب‍داری‌
 
پدیدآور:
ک‍ن‍ت‍ل‍ون‌، وی‍لارد
م‍ی‍رع‍اب‍دی‍ن‍ی‌، اح‍م‍د
م‍ات‍س‍وش‍ی‍ت‍ا، ک‍ون‍وس‍وک‍ی‌
م‍ای‍ر، ج‍رال‍د، گ‍ردآورن‍ده‌
اخ‍وان‌ ث‍ال‍ث‌، م‍ه‍دی‌
س‍م‍ی‍ع‍ی‌، ع‍ب‍دال‍م‍ح‍م‍د
ه‍ن‍ک‍اک‌، آل‍ن‌، ۱۹۶۵-
س‍اک‍ائ‍ی‌، س‍اب‍ورو، ۱۹۱۶-
رن‍ج‍ب‍ر، اح‍م‍د
م‍ک‌ گ‍ری‍گ‍ور، چ‍ارل‍ز م‍ت‍ک‍اف‌
رح‍ی‍م‌ زاده‌، م‍ص‍طف‍ی‌
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۲- ۱۳۵۶
پ‍ل‍ووس‍ک‍ی‌ ،آن‌
ب‍وآن‍ش‍و، ب‍رن‍ارد
ج‍ان‍س‍ون‌، اس‍پ‍ن‍س‍ر
ن‍ی‍م‍ا ی‍وش‍ی‍ج‌، ۱۲۷۴- ۱۳۳۸ . م‍س‍ت‍ع‍ار
ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌، ع‍ب‍دال‍رف‍ی‍ع‌، ۱۳۱۳-
زن‍دی‌ ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
ت‍وک‍ل‍ی‌، اک‍ب‍ر
 
ناشر:
روش‍ن‍گ‍ران‌
ص‍دا و س‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍روش‌
م‍وس‍س‍ه‌ خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا
ص‍دا و س‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌. ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍روش‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ خ‍ان‍ه‌ اس‍ف‍ار
ب‍وع‍ل‍ی‌
چ‍ک‍ام‍ه‌
ش‍ب‍اوی‍ز
دف‍ت‍ره‍ای‌ زم‍ان‍ه‌
ش‍رک‍ت‌ م‍ول‍ف‍ان‌ و م‍ت‍رج‍م‍ان‌ ای‍ران‌
ع‍ل‍وی‌
ت‍لاش‌
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز
چ‍اپ‍خ‍ش‌: ب‍ن‍ی‍اد ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‌ ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
م‍رواری‍د
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6      
1  
کتاب فارسی
 
 
پیشگامان توسعه : پیتر بائر، کالین کلارک ، آلبرت ا. هیرشمن ، سر آرتور لوئیس ،...
مایر، جرالد، گردآورنده ؛  [تهران ] سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۸۲‬,‭‌م۲‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های اقتصادی در قرن بیستم : اقتصاد کلان
زندی حقیقی ، منوچهر ؛  [تهران ] دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۶۸-
شماره راهنما: ‭V-HB‬,‭۱۸۰‬,‭‌ف۲ز۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد ریاضی
توکلی ، اکبر ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی ، دفتر مرکزی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۳۵‬,‭‌ت۹‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ مطبوعاتی (فارسی ، عربی ، انگلیسی )
رنجبر، احمد ؛  [تهران ] علوی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۴۷۲۸‬,‭ر۹‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی کتابهای کودکان در کشورهای رو به رشد
پلووسکی ،آن ؛  تهران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران . انتشارات سروش   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۲۸۹‬,‭‌پ۸‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روزی که دلار می میرد
کنتلون ، ویلارد ؛  تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۳۸۸۱‬,‭‌ک۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی تلویزیون آموزشی
هنکاک ، آلن ، ۱۹۶۵- ؛  تهران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، انتشارات سروش   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۴۴/۷‬,‭‍ه۹‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
زن
شریعتی ، علی ، ۱۳۱۲- ۱۳۵۶ ؛  تهران چاپخش : بنیاد فرهنگی دکتر علی شریعتی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۳/۷‬,‭‌ش۴،۲۱.‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری دولتی در ایران
سمیعی ، عبدالمحمد ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭HJ،V‬,‭۹۷۴۱‬,‭‌ف۲‌س۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
نه برای لقمه ای نان : آداب بازرگانی و اخلاق مدیریت
ماتسوشیتا، کونوسوکی ؛  تهران شباویز   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۳۸۷‬,‭‌م۲‌ن۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
چگونه درس بخوانیم ؟ چگونه امتحان بدهیم ؟
میرعابدینی ، احمد ؛  تهران چکامه   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭V-LB‬,‭۱۰۴۹‬,‭‌م ۹‌چ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
یک دقیقه برای خودم = One minute for myself
جانسون ، اسپنسر ؛  تهران روشنگران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌خ۹‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
... بازیچه ی سرنوشت
رحیم زاده ، مصطفی ؛  تهران بوعلی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۵۸‬,‭‌ح۹۳‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ترا ای کهن بوم و بر دوست دارم : مجموعه شعر
اخوان ثالث ، مهدی ؛  تهران مروارید   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۴۷‬,‭‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ نهضتهای فکری ایرانیان
حقیقت ، عبدالرفیع ، ۱۳۱۳- ؛  تهران شرکت مولفان و مترجمان ایران   ، ۱۳۶۸-
شماره راهنما: ‭HN‬,‭۶۷۰‬,‭آ۸‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
رشد و شخصیت کودک
تهران نشر مرکز   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۱‬,‭ر۵‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
شرح سفری به ایالت خراسان و شمال غربی افغانستان
مک گریگور، چارلز متکاف ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، معاونت فرهنگی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۰۱۷‬,‭ر۳۳‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
خلبان سامورائی
ساکائی ، سابورو، ۱۹۱۶- ؛  [تهران ] فرهنگ خانه اسفار   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭D‬,‭۷۹۲‬,‭ژ۲‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
درباره ی شعر و شاعری از مجموعه آثار نیما یوشیج
نیما یوشیج ، ۱۲۷۴- ۱۳۳۸ . مستعار ؛  دفترهای زمانه   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۹۴۹‬,‭‌ن۹د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
یوگا در زندگی روزمره
بوآنشو، برنارد ؛  تبریز تلاش   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۸۱/۷‬,‭‌ب۹‌ی۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6