کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : گ‍روه‌ ن‍رم‌ اف‍زاری‌ م‍ه‍رگ‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‌ ش‍ارپ‌ ( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر -) آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
پ‍ی‌ .اچ‌ .پ‍ی‌(.زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر -)آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ای‌.ج‍ک‍س‌( ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ وب‌ س‍ای‍ت‌ -) آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
س‍ی‌ ( ++ زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
اس‌ . پ‍ی‌ . اس‌ . اس‌ ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز ( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر -) آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ک‍ورل‌ دراو - آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
م‍طل‍ب‌ ( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر -)آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
س‍ی‌ ( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر - )آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ ( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر - )آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
اس‍ت‍ودی‍وی‌ س‍ه‌ب‍ع‍دی‌( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر -)آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ پ‍ذی‍ر -آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
م‍ت‍ح‍رک‌ س‍ازی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
س‍رور اس‌ .ک‍ی‍و .ال‌ -.آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌ ( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر -) آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ - آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
 
پدیدآور:
Sharp, John
Boardman, Ted
 
ناشر:
گ‍روه‌ ن‍رم‌ اف‍زاری‌ م‍ه‍رگ‍ان‌ م‍ه‍ر
گ‍روه‌ ن‍رم‌ اف‍زاری‌ م‍ه‍رگ‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش کاربردی برنامه نویسی ++C / C [سی / سی ++][منبع الکترونیکی ]
تهران گروه نرم افزاری مهرگان مهر   ، [۱۳۸۷؟]
شماره راهنما: ۸۹آ۹س‌ /، ۷۶/۷۳ ، AQ ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش Corel Draw X4 [ کورل دراو ایکس ۴ ] [ منبع الکترونیکی ]
[تهران ] گروه نرم افزاری مهرگان   ، [۱۳۸۷؟]
شماره راهنما: ۸۲آ /، ۳۸۵ ، T ، س‍ی‌ دی‌ ،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش جامع MATLAB [مطلب ] [منبع الکترونیکی ]
[تهران ] گروه نرم افزاری مهرگان   ، [۱۳۸۸؟]
شماره راهنما: ۸۶آ /، ۲۹۷ ، AQ ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش C.NET 2008 [ سی شارپ نت ۲۰۰۸ ] [ منبع الکترونیکی ]
[تهران ] گروه نرم افزاری مهرگان   ، [۱۳۸۷؟]
شماره راهنما: ۸۴آ۹۵س‌ /، ۷۶/۷۳ ، AQ ،س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش Microsoft SQL Server 2008 [میکروسافت اس . کیو. ال . سرور۲۰۰۸ ] [ منبع الکترونیکی ]
[تهران ] گروه نرم افزاری مهرگان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۸۶آ۲۵ک‌ /، ۷۶/۹ ، AQ ، س‍ی‌ دی‌ ،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش جامع PLC S5/S7 [پی . ال . سی . اس .۵/ اس . ۷ ] [ منبع الکترونیکی ]
[تهران ] گروه نرم افزاری مهرگان   ، [۱۳۸۸؟]
شماره راهنما: ۸۶آ۹ک‌ /، ۲۲۳ ، JT، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
لوح فشرده فارسی
 
 
[پی . اچ . پی .] PHP [ منبع الکترونیکی ]
[تهران ] گروه نرم افزاری مهرگان   ، [۱۳۸۷؟]
شماره راهنما: ۸۶پ‌ /، ۷۶/۷۳ ، AQ ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش Ajax [ای جکس ]: آسانترین تکنولوژی بارگذاری صفحات وب [ منبع الکترونیکی ]
[تهران ] گروه نرم افزاری مهرگان   ، [۱۳۸۸؟]
شماره راهنما: ۸۴آ /،۸۸۸۵ / ، ۵۱۰۵ ، KT ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش اینترنت [ منبع الکترونیکی ]
تهران گروه نرم افزاری مهرگان   ، [۱۳۸۷؟]
شماره راهنما: ۸۳آ۹ال‍ف‌ /،۸۷۵ /، ۵۱۰۵ ، KT ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
لوح فشرده فارسی
 
 
[آتودسک مایا۲۰۱۰ ] Autodesk Maya 2010 [ منبع الکترونیکی ]
[تهران ] گروه نرم افزاری مهرگان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۲۹آ /، ۸۹۷/۷ ، RT ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش Spss 18 [اس .پی .اس .اس ۱۸ ] [منبع الکترونیکی ]
[تهران ] گروه نرم افزاری مهرگان   ، [؟۱۳۸۸]
شماره راهنما: ۸۶آ /، ۳۲ ، AH ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش Visual Basic 6 [ویژوال بیسیک ۶ ] [ منبع الکترونیکی ]
[تهران ] گروه نرم افزاری مهرگان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۸۷آ۹ب‌ /، ۷۶/۷۳ ، AQ ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش جامع MATLAB [مطلب ] [منبع الکترونیکی ]
[تهران ] گروه نرم افزاری مهرگان   ، [۱۳۸۹؟]
شماره راهنما: ۸۵آ /، ۲۹۷ ، AQ ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش Microsoft windows seven [میکروسافت ویندوز سون ] [منبع الکترونیکی ]
[تهران ] گروه نرم افزاری مهرگان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۸۳آ۹۴س‌ /، ۷۶/۷۶ ، AQ ،س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش جامع 3D max 2011 [تری دی مکس ۲۰۱۱ ] [ منبع الکترونیکی ]
[تهران ] گروه نرم افزاری مهرگان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۸۹۲آ /، ۸۹۷/۷ ، RT ،دی‌وی‌دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش جامع Microsoft visual studio C.NET 2010 [ میکروسافت ویژوال استادیو سی شارپ نت ۲۰۱۰ ] [ منبع الکترونیکی ]
[تهران ] گروه نرم افزاری مهرگان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸،۸۴ آ۹۵س‌ /، ۷۶/۷۳ ، AQ ،دی‌وی‌دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش برنامه نویسی با ++C [سی ++][منبع الکترونیکی ]
[تهران ] گروه نرم افزاری مهرگان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸ ،۸۸ آ۹۳س‌ /، ۷۶/۷۳ ، AQ ، دی‌وی‌دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک