کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : گ‍روه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ س‍اح‍ر: پ‍ارس‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‌( ++ زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
س‍ی‌ ش‍ارپ‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ص‍ف‍ح‍ه‌ ه‍ای‌ س‍رور ف‍ع‍ال‌
آف‍ی‍س‌ - م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
پ‍ی‌ .اچ‌ .پ‍ی‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -ای‍م‍ن‍ی‌ اطلاع‍ات‌
زب‍ان‌ ن‍ش‍ان‍ه‌ گ‍ذاری‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ پ‍ذی‍ر
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -- ای‍م‍ن‍ی‌ اطلاع‍ات‌
س‍ی‌( ++ زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
س‍ی‌ ش‍ارپ‌ ( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
اک‍س‍ل‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍ی‍پ‍وت‍ر
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ ل‍ی‍ن‍وک‍س‌
س‍ی‍د ح‍ام‍دج‍ع‍ف‍ری‌
ای‌.ج‍ک‍س‌( ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ وب‌ س‍ای‍ت‌
رئ‍وف‍ی‌
 
پدیدآور:
ن‍اگ‍ل‌،ک‍ری‍س‍ت‍ی‍ن‌
ش‍ارپ‌، ج‍ان‌
اول‍م‍ن‌، ک‍ری‍س‌
Sharp, John
Nagle,Christian
ج‍ان‍س‍ون‌، اس‍ت‍ی‍و
م‍ک‍ارت‍ی‌، ل‍ی‍ن‍دا
دی‍ت‍ل‌، ه‍اوروی‌،۱۹۴۵ - م‌.
ق‍اس‍م‌ زاده‌، ح‍ی‍در
م‍ل‍ون‍ی‌، ج‍ول‍ی‌
وال‍ی‍ن‌، دن‌
 
ناشر:
پ‍ارس‍ه‌: گ‍روه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌- پ‍ژوه‍ش‍ی‌ س‍اح‍ر
پ‍ارس‍ه‌: ان‍ت‍ش‍ارات‌ گ‍روه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌- پ‍ژوه‍ش‍ی‌ س‍اح‍ر
پ‍ارس‍ه‌: گ‍روه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - پ‍ژوه‍ش‍ی‌ س‍اح‍ر
گ‍روه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - پ‍ژوه‍ش‍ی‌ س‍اح‍ر: پ‍ارس‍ه‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ گ‍روه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - پ‍ژوه‍ش‍ی‌ س‍اح‍ر: پ‍ارس‍ه‌
گ‍روه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - پ‍ژوه‍ش‍ی‌ س‍اح‍ر:پ‍ارس‍ه‌
پ‍ارس‍ه‌ :گ‍روه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - پ‍ژوه‍ش‍ی‌ س‍اح‍ر
ان‍ت‍ش‍ارات‌ پ‍ارس‍ه‌:گ‍روه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ س‍اح‍ر
پ‍ارس‍ه‌ : گ‍روه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ س‍اح‍ر
گ‍روه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ س‍اح‍ر : پ‍ارس‍ه‌
پ‍ارس‍ه‌ : گ‍روه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - پ‍ژوه‍ش‍ی‌ س‍اح‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
مثالهای عملی از کابوسهای امنیتی در دنیای واقعی IT Security [آی . تی سکیوریتی ]
مکارتی ، لیندا ؛  تهران پارسه : گروه مهندسی - پژوهشی ساحر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف‍لا۹‌م۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل تصویری Excel 2003[اکسل ۲۰۰۳ ]
جانسون ، استیو ؛  تهران پارسه : گروه مهندسی - پژوهشی ساحر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭‌ف‍لا۷‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آموزش کاربردی XML [ایکس . ام . ال .] برای برنامه نویسان ASP. NET [آ. اس . پی . نت ]
والین ، دن ؛  تهران گروه مهندسی - پژوهشی ساحر: پارسه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ت۳۵و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
لوح فشرده فارسی
 
 
مثالهای عملی از کابوسهای امنیتی در دنیای واقعی IT Security [ آی . تی . سکیوریتی ] [ منبع الکترونیکی ]
تهران پارسه : گروه مهندسی - پژوهشی ساحر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ۲م‌۹ال‍ف‌ /، ۷۶/۹ ، AQ ،س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش کاربردی XML [ ایکس . ام . ال ] برای برنامه نویسان ASP.Net [ آی .اس .پی نت ] [ منبع الکترونیکی ]
تهران پارسه : گروه مهندسی - پژوهشی ساحر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۸آ /، ۷۶/۷۶، AQ ،س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
لوح فشرده فارسی
 
 
مرجع کامل تصویری Excel 2003 [اکسل ۲۰۰۳ ][منبع الکترونیکی ]
تهران پارسه :گروه مهندسی - پژوهشی ساحر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۴م‌۷ال‍ف‌ /، ۵۵۴۸/۴، FH ،س‍ی‌ دی‌ ،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل و مصور PHP 5[پی .اچ .پی ۵ ]
ملونی ، جولی ؛  تهران گروه مهندسی پژوهشی ساحر : پارسه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ۸۶‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل C. NET 2005 professional [سی شارپ دات نت ۲۰۰۵ پروفشنال ]
ناگل ،کریستین ؛  تهران انتشارات پارسه :گروه مهندسی پژوهشی ساحر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹۵‌ن۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
لوح فشرده فارسی
 
 
مرجع کامل C.NET [ سی شارپ نت ][منبع الکترونیکی ]
تهران پارسه : گروه مهندسی پژوهشی ساحر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۴م‌۹۵س‌ /، ۷۶/۷۳ ، AQ ، س‍ی‌ دی‌ ،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
لوح فشرده فارسی
 
 
مرجع کامل C. NET 2005 professional [سی شارپ دات نت ۲۰۰۵ پروفشنال ] [منبع الکترونیکی ]
تهران انتشارات پارسه :گروه مهندسی پژوهشی ساحر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۴م‌۹۵س‌ /، ۷۶/۷۳ ، AQ ، س‍ی‌ دی‌ ،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اصول طراحی و پیاده سازی سیستم های عامل و سیستم لینوکس
قاسم زاده ، حیدر ؛  تهران پارسه : گروه مهندسی - پژوهشی ساحر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ق۱۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام Ajax [ ای جکس ]
اولمن ، کریس ؛  تهران پارسه : گروه مهندسی - پژوهشی ساحر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۸۸۵‬,‭‌ف‍لا۹‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
null
 
 
مرجع کامل ASP.NET with C.NET 2005 [ ا. اس . پی . نت ویت سی . شارپ نت ۲۰۰۵ ]
تهران گروه مهندسی - پژوهشی ساحر:پارسه   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش گام به گام Ajax [ای جکس ] [ منبع الکترونیکی ]
تهران پارسه : گروه مهندسی - پژوهشی ساحر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۸۶آ /،۸۸۸۵ / ، ۵۱۰۵ ، KT ، س‍ی‌ دی‌ ،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
null
 
 
مرجع کامل ASP.NET with C.NET 2005 [ منبع الکترونیکی ]
تهران گروه مهندسی - پژوهشی ساحر:پارسه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: 978-964-2947-14-5
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
لوح فشرده فارسی
 
 
اصول طراحی و پیاده سازی سیستم های عامل و سیستم لینوکس [ منبع الکترونیکی ]
تهران پارسه : گروه مهندسی - پژوهشی ساحر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۷ال‍ف‌۹۴س‌ /، ۷۶/۷۶ ، AQ ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل برنامه نویسی پیشرفته با ++C [سی ++]
دیتل ، هاوروی ،۱۹۴۵ - م . ؛  تهران پارسه : انتشارات گروه مهندسی - پژوهشی ساحر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹۳د۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام C.NET 2008 [ سی شارپ نت ۲۰۰۸ ]
شارپ ، جان ؛  تهران انتشارات گروه مهندسی - پژوهشی ساحر: پارسه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹۵‌ش۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش گام به گام C.NET 2008 [ سی شارپ نت ۲۰۰۸ ] [ منبع الکترونیکی ]
تهران انتشارات گروه مهندسی - پژوهشی ساحر: پارسه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۸۵آ۹۵س‌ /، ۷۶/۷۳ ، AQ ،س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
لوح فشرده فارسی
 
 
مرجع کامل برنامه نویسی شی گرا با ++C[ منبع الکترونیکی ]
تهران پارسه : انتشارات گروه مهندسی - پژوهشی ساحر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۴م‌۹س‌ /، ۷۶/۷۳ ، AQ ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3