کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍ش‍وره‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ادب‍ی‍ات‌ ع‍رب‍ی‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌ و ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ش‍وره‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ک‍ش‍وره‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ - ت‍اری‍خ‌ - س‍ال‍ش‍م‍ار
 
پدیدآور:
م‍درس‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
اب‍ن‌ ن‍دی‍م‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ اس‍ح‍ق‌
ت‍رم‍ان‍ی‍ن‍ی‌،ع‍ب‍دال‍س‍لام‌
 
ناشر:
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ع‍ل‍وم‌ اس‍لام‍ی‌
اس‍اطی‍ر: م‍رک‍ز ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ گ‍ف‍ت‍گ‍وی‌ ت‍م‍دن‍ه‍ا
خ‍ی‍ام‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ریحانه الادب فی تراجم المعروفین بالکینه او اللقب یا کنی و القاب : مشتمل بر ترجمه حال فقها و حکما، و عرفا و علما و ادبا و اطبا و فضلا و شعرای بزرگ اسلامی که با لقب و کنیه اشتهار دارند
مدرس ، محمدعلی ؛  تهران خیام   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭CT‬,‭۲۰۳‬,‭‌م۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<الفهرست = فهرست >الندیم
ابن ندیم ، محمدبن اسحق ؛  [تهران ] اساطیر: مرکز بین المللی گفتگوی تمدنها   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۰۵۲‬,‭‌ف‍لا۲‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
رویدادهای تاریخ اسلام
ترمانینی ،عبدالسلام ؛  قم پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۳۵/۶۳۷‬,‭‌ت۴‌ف‍لا۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک