کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ک‍ری‍م‍ی‍ان‌، م‍ج‍ی‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دل‌ م‍خ‍ف‍ی‌ م‍ارک‍وف‌
ت‍پ‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ داده‌ه‍ا -- ش‍ب‍ی‍ه‌س‍ازی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ رق‍م‍ی‌ -- م‍داره‍ا
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
س‍ام‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ب‍ازخ‍ورد
 
پدیدآور:
درف‌، ری‍چ‍ارد
ک‍ری‍م‍ی‍ان‌، م‍ج‍ی‍د
ک‍ری‍م‍ی‍ان‌، ج‍م‍ال‌
ک‍ری‍م‍ی‍ان‌، م‍ج‍ی‍د، ۱۳۶۵-
پ‍روک‍ی‍س‌، ج‍ان‌
 
ناشر:
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌ : ش‍ه‍رآب‌
آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌: ش‍ه‍رآب‌
ش‍ه‍رآب‌: آی‍ن‍ده‌ س‍ازان‌
ف‍روزش‌
ش‍ه‍رآب‌: آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی سیستم های مخابراتی
پروکیس ، جان ؛  تهران شهرآب : آینده سازان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵‬,‭‌پ۴‌س ۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل سیگنالها و سیستمها آلن اپنهایم ، آلن ویلسکی ، حمید نواب
کریمیان ، مجید، ۱۳۶۵- ؛  تبریز فروزش   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۲‬,‭‌ف‍لا۸‌س۹۲۲‬,‭ب‌۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تشریح مسائل طراحی دیجیتال ( موریس مانو)
کریمیان ، مجید ؛  تهران آینده سازان : شهرآب   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌م۲ط۴۲۲۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حل المسائل اصول و مبانی تکنیک پالس
کریمیان ، مجید، ۱۳۶۵- ؛  تهران شهرآب : آینده سازان   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۸‬,‭‌ت۲‌م۷۲‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سیستم های کنترل مدرن
درف ، ریچارد ؛  تهران شهرآب : آینده سازان   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۱۶‬,‭د۴‌س۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
لوح فشرده فارسی
 
 
حل المسائل اصول و مبانی تکنیک پالس [منبع الکترونیکی ]
تهران شهرآب : آینده سازان   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۳۹۱ ،۸ ح‌۲ت‌ /، ۷۸۶۸ ، KT ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر مدل مخفی مارکوف
کریمیان ، جمال ؛  امام رضا (ع ) مهندسی   ،
شماره راهنما: ۱۳۹۳ ،۹س‌۴ک‌ /،ال‍ف‌ /۶۵۶،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.ن‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
لوح فشرده فارسی
 
 
تشریح مسائل طراحی دیجیتال ( موریس مانو) [منبع الکترونیکی ]
تهران آینده سازان : شهرآب   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۴۲ط /، ۷۸۸۸/۴ ، KT ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک