کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ک‍رم‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا، ۱۳۵۴-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍س‍اب‍داری‌
ح‍س‍اب‍داری‌ - آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا (ع‍ال‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دراس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ -- آزم‍ون‌ ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا( ع‍ال‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ ه‍ا
ح‍س‍اب‍داری‌- م‍س‍ائ‍ل‌ ،ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ح‍س‍اب‍داری‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌
 
پدیدآور:
م‍ه‍ران‍ی‌، س‍اس‍ان‌
ن‍وروش‌، ای‍رج‌، ۱۳۲۳-
ن‍وروش‌، ف‍ره‍اد،- ۱۳۵۵
ن‍وروش‌، ای‍رج‌
ه‍ورن‌ گ‍رن‌، چ‍ارل‍ز
ک‍رم‍ی‌ ،غ‍لام‍رض‍ا
م‍اه‍ر، م‍ای‍ک‍ل‌، ۱۹۴۶ - م‌
م‍اه‍ر، م‍ای‍ک‍ل‌، ۱۹۴۶-
ک‍رم‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا، ۱۳۵۴-
چ‍س‍ت‍ی‍ن‌، لان‍ی‌
 
ناشر:
ن‍گ‍اه‌ دان‍ش‌
ک‍ت‍اب‌ ن‍و
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری میانه (۱)
چستین ، لانی ؛  تهران کتاب نو   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۳۵‬,‭‌چ۵‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول حسابداری
هورن گرن ، چارلز ؛  تهران کتاب نو   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۳۵‬,‭‍ه۹‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات کارشناسی ارشد رشته حسابداری دانشگاه آزاد۷۷-۸۱
نوروش ، ایرج ، ۱۳۲۳- ؛  تهران کتاب نو   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ن۸۵‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری صنعتی
ماهر، مایکل ، ۱۹۴۶- ؛  تهران کتاب نو   ، ۱۳-
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌ق۹‌م۲۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات کارشناسی ارشد رشته حسابداری ۸۳ -۷۰
نوروش ، ایرج ، ۱۳۲۳- ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ن۸‌م۳‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نکات و مفاهیم اصول حسابداری (۱)
کرمی ،غلامرضا ؛  تهران کتاب نو   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌ف۲‌ک۳۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات کارشناسی ارشد رشته حسابداری ۸۴ - ۷۰ همراه با پاسخ تشریحی : زبان انگلیسی ، ریاضی و آمار ...
نوروش ، ایرج ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ن۸۵‌م۳‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی حسابداری همراه باپاسخ تشریحی ۸۵ -۷۷
نوروش ، ایرج ؛  تهران کتاب نو   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ن۸۵‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اصول حسابداری
هورن گرن ، چارلز ؛  تهران کتاب نو   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۳۵‬,‭‍ه۹‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات کارشناسی ارشد حسابداری ۸۸ - ۷۰ همراه با پاسخ تشریحی
نوروش ، ایرج ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ن۸۵‌م۳‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی حسابداری همراه باپاسخ تشریحی ۸۷ -۷۷ .
نوروش ، ایرج ؛  تهران کتاب نو   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ن۸۵‌م۳‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد رشته حسابداری دانشگاه آزاد۷۷-۸۸
نوروش ، فرهاد،- ۱۳۵۵ ؛  تهران کتاب نو   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭LB،V‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ن۸۵‌م۳‬,‭ال‍ف‌۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد حسابداری ۸۹ - ۷۰ همراه با پاسخ تشریحی
نوروش ، ایرج ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ن۸۵‌م۳‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
[ دوهزار] ۲۰۰۰ سوال چهارگزینه ای حسابداری مالی : حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری
تهران نگاه دانش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭د۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی حسابداری همراه باپاسخ تشریحی ۸۶ -۷۷
نوروش ، ایرج ؛  تهران کتاب نو   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ن۸۵‌م۳‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
۲۰۰۰[ دوهزار] سوال چهارگزینه ای حسابداری صنعتی
کرمی ، غلامرضا، ۱۳۵۴- ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ک۳۸۸د۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
[دو هزار] ۲۰۰۰ سوال چهارگزینه ای حسابرسی و استانداردهای حسابرسی
کرمی ، غلامرضا، ۱۳۵۴- ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۱۶‬,‭‌ک۴د۸۸‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تئوری حسابداری
مهرانی ، ساسان ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۹۲-
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌ف۲‌م۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری بهای تمام شده (۲): حسابداری صنعتی (۲)
ماهر، مایکل ، ۱۹۴۶ - م ؛  تهران کتاب نو   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌ق۹‌م۲۵‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
۲۰۰۰[ دوهزار] سوال چهار گزینه ای حسابداری مالی و صنعتی مخصوص دانشجویان رشته مالی
کرمی ، غلامرضا، ۱۳۵۴- ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۶۱‬,‭‌ک۴د۹‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2