کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : ک‍رم‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ارآف‍ری‍ن‍ی‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۸ ق‌
ک‍ل‍م‍ات‌ ق‍ص‍ار -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آم‍ری‍ک‍ای‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۹
ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌ ع‍م‍ل‍ی‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ت‍ل‍ه‌پ‍ات‍ی‌
ف‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌
اس‍ت‍خ‍ره‍ای‌ ش‍ن‍ا -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ب‍ودج‍ه‌ری‍زی‌ -- ای‍ران‌
ت‍رج‍م‍ه‌
ت‍ن‍ف‍س‌ -- ان‍دام‍ه‍ا -- ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا -- ورزش‌درم‍ان‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
آن‍ال‍ی‍ز ع‍ددی‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ خ‍ب‍ره‌( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ف‍ارس‍ی‌ -- م‍ص‍وت‍ه‍ا
ت‍رج‍م‍ه‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
آرت‍روز -- ورزش‌ درم‍ان‍ی‌
م‍اه‍ی‍چ‍ه‌ م‍خ‍طط -- اطل‍س‍ه‍ا
 
پدیدآور:
ل‍ن‍گ‍رودی‌، ج‍ه‍ان‍ب‍خ‍ش‌
ق‍ادری‌، ب‍ه‍زاد، ۱۳۳۱-
ب‍روم‍ن‍د س‍ع‍ی‍د، ج‍واد
خ‍واج‍وی‌ ک‍رم‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍ودب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌
ل‍ی‍ب‍ووی‍ت‍س‌، ج‍ی‌، ۱۹۵۷ - م‌
اس‍ت‍ون‌، راب‍رت‌
ج‍ان‍س‍ون‌، رال‍ف‌
س‍ل‍ج‍وق‍ی‌، م‍ح‍م‍د
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌ ن‍ژاد، م‍ه‍دی‌، ۱۳۳۲-
م‍خ‍ت‍اری‌ اردک‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
ت‍ارپ‌، ج‍رال‍د
م‍ح‍س‍ن‍ی‌ م‍ق‍دم‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۲۷-
گ‍وردون‌، ن‍ی‍ل‌، ۱۹۵۶-
ت‍وای‍ن‌، م‍ارک‌، ۱۸۳۵- ۱۹۱۰ . م‍س‍ت‍ع‍ار
م‍وس‍ی‌ پ‍ور، ن‍ع‍م‍ت‌ ال‍ل‍ه‌
م‍ورف‍ی‌
ف‍ت‍وت‌، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌
خ‍واج‍وی‌ ک‍رم‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍ودب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ۶۸۹- ۷۵۳ ق‌
گ‍وردون‌، ن‍ی‍ل‌
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‌ خ‍ان‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍دب‍اه‍ن‍ر ک‍رم‍ان‌
خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ک‍رم‍ان‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ک‍رم‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍اه‍ن‍ر ک‍رم‍ان‌
گ‍لاره‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مراقبت و نگهداری استخر: کتابی جامع برای مدیران ، مربیان ، شناگران ، ناجیان و کادر فنی استخر
جانسون ، رالف ؛  کرمان دانشگاه شهید باهنر کرمان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۶۰۶‬,‭‌ج۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اختلالات تنفسی
گوردون ، نیل ؛  کرمان دانشگاه شهید باهنر کرمان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭V-RC‬,‭۷۳۵‬,‭و۴‌گ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آن سوی پرده ها
فتوت ، محمدمهدی ؛  کرمان خدمات فرهنگی کرمان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۱۷۱‬,‭‌ف۲آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اطلس عضلات اسکلتی
استون ، رابرت ؛  کرمان دانشگاه شهید باهنر کرمان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QM‬,‭۱۵۱‬,‭‌ف‍لا۵‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
غزلیات خواجوی کرمانی
خواجوی کرمانی ، محمودبن علی ؛  کرمان انتشارات خدمات فرهنگی کرمان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۴۵۲‬,‭‌م۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
خمسه خواجوی کرمانی
خواجوی کرمانی ، محمودبن علی ، ۶۸۹- ۷۵۳ ق ؛  کرمان دانشگاه شهید باهنر کرمان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۴۵۰‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
دگرگونیهای آوایی واژگان در زبان فارسی (واکه ها)
برومند سعید، جواد ؛  کرمان گلاره   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۷۳۴‬,‭‌ب۴د۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آرتریت : راهنمای کامل تمرین شما
گوردون ، نیل ، ۱۹۵۶- ؛  کرمان دانشگاه شهید باهنر کرمان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۹۳۳‬,‭‌گ۹آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
خاطرات حوا
تواین ، مارک ، ۱۸۳۵- ۱۹۱۰ . مستعار ؛  کرمان کتاب خانه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭PS‬,‭۱۳۰۸‬,‭و۲‌خ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
شش گفتار پیرامون ترجمه متون ادبی
قادری ، بهزاد، ۱۳۳۱- ؛  (کرمان ) دانشگاه شهید باهنر کرمان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۸۹۸‬,‭‌ف‍لا۸‌ق۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
استعاره ترجمه (مجموعه مقالات در مورد ترجمه )
مختاری اردکانی ، محمدعلی ؛  کرمان دانشگاه شهید باهنر کرمان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭P‬,‭۳۰۶‬,‭‌م۳‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات انگلیسی (انگلیسی - فارسی ) همراه با ریشه اصطلاحات
لنگرودی ، جهانبخش ؛  کرمان دانشگاه شهید باهنر کرمان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۶۸۹‬,‭‌ل۹‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مقایسه و مقابله کلمات قصار طنزآمیز در فارسی و انگلیسی
مختاری اردکانی ، محمدعلی ؛  کرمان دانشگاه شهید باهنر کرمان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۶۰۸۱‬,‭‌م۳‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
کارآفرینی
سلجوقی ، محمد ؛  کرمان خدمات فرهنگی کرمان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۶۱۵‬,‭‌س۸‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت دانش
لیبوویتس ، جی ، ۱۹۵۷ - م ؛  کرمان دانشگاه شهید باهنر کرمان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA،V‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌خ۲‌ل۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز عددی ، الگوریتمها و محاسبات
مورفی ؛  کرمان دانشگاه شهید باهنر کرمان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌م۸۸آ۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی عملی
تارپ ، جرالد ؛  کرمان دانشگاه شهید باهنر کرمان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۴۴‬,‭‌ت۲‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز عددی
محسنی مقدم ، محمود، ۱۳۲۷- ؛  کرمان دانشگاه شهیدباهنر کرمان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌م۳آ۸‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
اصول تهیه و تنظیم و کنترل بودجه
ابراهیمی نژاد، مهدی ، ۱۳۳۲- ؛  کرمان دانشگاه شهید باهنر کرمان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HJ‬,‭۲۱۵۴/۴‬,‭‌ف‍لا۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
نگارش علمی : راهنمای تدوین و نگارش مقاله ، پایان نامه ، رساله و گزارش پژوهش
موسی پور، نعمت الله ؛  کرمان دانشگاه شهید باهنر کرمان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۶۹‬,‭‌م۸‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2