کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ک‍رش‍م‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - دس‍ت‍ور
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ذخ‍ی‍ره‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا( ع‍ال‍ی‌
ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ س‍ه‍ام‍ی‌ - ح‍س‍اب‍داری‌
ان‍س‍ان‌ - ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
اق‍ت‍ص‍اد ک‍لان‌
ح‍س‍اب‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ت‍ن‍ظی‍م‌ خ‍ان‍واده‌
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌، ۱۳۵۹-۱۳۶۷ - خ‍اطرات‌
 
پدیدآور:
م‍ودب‌،پ‍ری‍وش‌
خ‍ت‍ن‌ل‍و، ح‍س‍ن‌
اول‍ی‍ای‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌
ش‍م‍س‌ زاده‌، ب‍اق‍ر
ق‍ادری‌ اح‍س‍ان‌پ‍ور، م‍رت‍ض‍ی‌
ح‍س‍ن‍ی‍ن‌، پ‍ری‍س‍ا
ف‍ت‍ح‍ی‌ پ‍ور،غ‍لام‍رض‍ا
م‍ت‍ی‍ن‌ن‍ی‍ا، ن‍س‍ری‍ن‌،۱۳۴۴-
 
ناشر:
ک‍رش‍م‍ه‌
دان‍ش‍ج‍و: ک‍رش‍م‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
< ۱۰۰۰= هزار>[هزار] آزمون ذخیره و بازیابی اطلاعات
ختن لو، حسن ؛  همدان کرشمه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌خ۲۵‍ه۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
برترین سایتهای ایرانی
قادری احسان پور، مرتضی ؛  همدان کرشمه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۷۵‬,‭‌ق ۱۶‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد کلان
فتحی پور،غلامرضا ؛  همدان کرشمه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۸۰‬,‭‌ف۲‌ف۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی عمومی
حسنین ، پریسا ؛  همدان کرشمه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۴/۵‬,‭‌ح۹‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
معادل سازی رمانهای معلوم و مجهول
مودب ،پریوش ؛  همدان کرشمه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭V-PE‬,‭۱۱۳۰‬,‭‌م۹ز۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری میانه
شمس زاده ، باقر ؛  [تهران ] کرشمه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌ش۴۵۷‌ش۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
یادی از آن روزها
اولیایی ، مصطفی ؛  همدان دانشجو: کرشمه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۲۹‬,‭‌ف‍لا۹‌ی۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
راهنما و حل کامل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی لوئیس لیتهلد
همدان کرشمه   ، ۱۳۸۰- , ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ل۹‌ح۵۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
جمعیت و تنظیم خانواده
متین نیا، نسرین ،۱۳۴۴- ؛  همدان کرشمه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۶۶‬,‭‌م۲‌ج۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک