کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : ک‍رج‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ران‍ت‌ پ‍ی‍ج‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر -)آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ورزش‌ درم‍ان‍ی‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ خ‍طی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا - ای‍م‍ن‍ی‌ اطلاع‍ات‌ -آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
آف‍ی‍س‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
ال‍گ‍وری‍ت‍م‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ - راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
ت‍ح‍ول‌ س‍ازم‍ان‍ی‌
م‍راج‍ع‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ ( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر - )آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
م‍اش‍ی‍ن‌ ن‍وی‍س‍ی‌ - آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا-ای‍م‍ن‍ی‌ اطلاع‍ات‌
ورد م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ - آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ -- اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌
ف‍ل‍ش‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر - )آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌ ( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر -) آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
م‍دی‍ری‍ت‌
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ - آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
اک‍س‍س‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ -آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ره‍ب‍ری‌
 
پدیدآور:
ک‍رای‍ن‍ر، اس‍ت‍وارت‌
س‍ال‍م‍ی‌ ف‍ی‍ه‌،ک‍ی‍وان‌
م‍اه‍ی‍ار، ع‍ب‍اس‌
ن‍اطق‍ی‌، ال‍ن‍از
ک‍ات‍ر، ج‍ان‌
م‍وس‍وی‌ ان‍زه‍ائ‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۴۷-
م‍اک‍س‍ول‌، ج‍ان‌
پ‍ی‍ک‍اری‌، س‍ی‍روس‌
ن‍ل‍س‍ون‌، اس‍ت‍ی‍ون‌، ۱۹۵۹ - م‌
 
ناشر:
م‍دی‍ری‍ت‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌
ج‍ام‌ گ‍ل‌
س‍راف‍راز
وزارت‌ ن‍ی‍رو، م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌
زری‍ن‌ م‍ه‍ر
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
امنیت در اینترنت (سلسله مباحث امنیتی )
پیکاری ، سیروس ؛  کرج زرین مهر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵۹‬,‭‌پ۹‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش ورد ایکس . پی [ ] Learning word XP [ منبع الکترونیکی ]
کرج زرین مهر   ، [-۱۳۸]
شماره راهنما: ۸۸آ۳۷و/، ۵۲/۵ ، Z ، س‍ی‌ دی‌،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز سریع آفیس ۲۰۰۲ (XP)[ایکس پی ]
نلسون ، استیون ، ۱۹۵۹ - م ؛  کرج زرین مهر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭V-HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭آ۷‌ن۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش اینترنت [ منبع الکترونیکی ]
کرج زرین مهر   ، [-۱۳۸؟]
شماره راهنما: ۸۵آ/، ۵۱۰۵/۸۷۵، KT ، س‍ی‌ دی‌،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
هک وروشهای مقابله با آن
سالمی فیه ،کیوان ؛  کرج زرین مهر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA،V‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف‍لا۹‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
لوح فشرده فارسی
 
 
ویژوال بیسیک ۶ [ ] Visual Basic 6 [ منبع الکترونیکی ]
کرج زرین مهر   ، [-۱۳۸]
شماره راهنما: ۹و۹ب‌ /، ۷۶/۷۳ ، AQ ، س‍ی‌ دی‌،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش Yahoo & Google [ یاهو و گوگل ] [ منبع الکترونیکی ]
کرج زرین مهر   ، [-۱۳۸]
شماره راهنما: ۸۹آ۹ال‍ف‌/،۸۷۵ /، ۵۱۰۵ ، KT ، س‍ی‌ دی‌،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مرجع شناسی ۱
ماهیار، عباس ؛  کرج جام گل   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۳۵/۱‬,‭‌م۲‌م۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
قرن مدیریت
کراینر، استوارت ؛  کرج وزارت نیرو، موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭‌ک۴۵‌ق۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
رهبری تحول
کاتر، جان ؛  کرج وزارت نیرو، موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۸‬,‭‌ک۱۷ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
رهبری ۳۶۰ درجه ای
ماکسول ، جان ؛  کرج موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷/۷‬,‭‌م۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اصول کاربردی و آزمایشگاهی سیستم های کنترل خطی
موسوی انزهائی ، محمد، ۱۳۴۷- ؛  کرج سرافراز   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۰‬,‭‌م۸‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
لوح فشرده فارسی
 
 
[ حرکات اصلاحی ] [ منبع الکترونیکی ]
[ کرج ] مدیریت آموزش و پرورش   ، [-۱۳۸]
شماره راهنما: ۴ح‌ /، ۷۲۵ ، MR ،وی‌س‍ی‌دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
طراحی الگوریتمها با تاکید بر حل مساله
ناطقی ، الناز ؛  کرج سرافراز   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف‍لا۷‌ن۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
لوح فشرده فارسی
 
 
[هک ]Hack و روشهای مقابله با آن [ منبع الکترونیکی ]
کرج زرین مهر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ۸ه‌۹ال‍ف‌ /، ۷۶/۹ ، AQ ، س‍ی‌ دی‌،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش تایپ فارسی و لاتین = Typing Tutor [ منبع الکترونیکی ]
کرج زرین مهر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ۸۹آ/، ۴۹ ، Z ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش Windows XP [ویندوز ایکس .پی ][منبع الکترونیکی ]
کرج زرین مهر   ، [-۱۳۸]
شماره راهنما: ۸۶آ۹۴س‌ /، ۷۶/۷۶، AQ ، س‍ی‌ دی‌،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش FrontPage [فرانت پیج ][منبع الکترونیکی ]
کرج زرین مهر   ، [-۱۳۸]
شماره راهنما: ۸۶آ۴ف‌/،۸۸۸۵/، ۵۱۰۵، KT ،س‍ی‌ دی‌،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش فلش = Learning Macromedia FLASH MX 2004 [ منبع الکترونیکی ]
کرج زرین مهر   ، [-۱۳۸]
شماره راهنما: ۸۵آ/، ۸۹۷/۷ ، RT ، س‍ی‌ دی‌،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش Access [اکسس ] [ منبع الکترونیکی ]
کرج زرین مهر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ۸۶آ۲پ‌ /،۷۶/۹ ، AQ ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5