کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍ت‍اب‍داری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ت‍اب‍داری‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
ک‍ت‍اب‍داری‌ -- روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
ف‍راه‍م‌آوری‌( ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا
ک‍ت‍اب‍داری‌ -- ک‍ش‍وره‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ا
اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ذخ‍ی‍ره‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌
ک‍ت‍اب‍داری‌ -- ای‍ران‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ک‍ت‍اب‍داری‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا -- ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
ک‍ت‍اب‍داری‌ -- ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ت‍اب‍داری‌ -- ن‍وآوری‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ک‍ت‍اب‍داری‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
ک‍ت‍اب‍داری‌
ک‍ت‍اب‍داری‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
ک‍ت‍اب‍داری‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍ری‍ش‍ن‌ ک‍وم‍ار، ۱۹۳۳-
ک‍اردان‌ ن‍ش‍اطی‌، م‍ح‍م‍د
اب‍رام‍ی‌، ه‍وش‍ن‍گ‌
م‍زی‍ن‍ان‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‌
س‍ی‍ن‍ائ‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
پ‍ائ‍و، م‍ی‍ران‍دال‍ی‌
ه‍وی‍دا، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ب‍اک‍ل‍ن‍د، م‍ای‍ک‍ل‌ ک‍ی‍ب‍ل‌
ف‍دای‍ی‌ ع‍راق‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
س‍ل‍طان‍ی‌، ش‍ی‍ف‍ت‍ه‌
دی‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
م‍رت‍ض‍ائ‍ی‌، ل‍ی‍لا( گ‍ن‍ج‍ی‍ان‌)
ب‍خ‍ت‍ی‍ارزاده‌، اص‍غ‍ر
ری‍اح‍ی‌ ن‍ی‍ا، ن‍ص‍رت‌
ن‍ی‍ازی‌، س‍ی‍م‍ی‍ن‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
ک‍ت‍اب‍دار
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دارک‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، گ‍روه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ ه‍ی‍ات‌ ام‍ن‍ای‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ک‍ش‍ور، ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د چ‍م‍ران‌ اه‍واز
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ رای‍ان‍ه‌ای‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و آم‍وزش‍ی‌، م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا ( س‍م‍ت‌ )
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
پ‍ردازش‌ گ‍ران‌
ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‍دار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سازی در کتابخانه ها
سینائی ، علی ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۸۹‬,‭‌س۹‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کتابخانه و کتابداری
مزینانی ، علی ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها ( سمت )   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۵‬,‭‌م ۴‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی گزیده توصیفی کتابداری (فارسی - انگلیسی )
ریاحی نیا، نصرت ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۶‬,‭ر۹‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نمایه مقالات کتابداری و اطلاع رسانی
نیازی ، سیمین ؛  تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۵‬,‭‌ن۹‌ن۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کتابخانه های آینده
باکلند، مایکل کیبل ؛  تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۸/۹‬,‭‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات کاملیس ۴ : تهران ، ۲۹ - ۳۱ خرداد۱۳۷۴
اجلاس کاملیس ( چهارمین :۱۳۷۴ : تهران ) ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۲/۵‬,‭‌ف‍لا۳۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
روش های پژوهش در کتابداری و اطلاع رسانی
کریشن کومار، ۱۹۳۳- ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۹/۷‬,‭‌ک۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد کتابداری
کاردان نشاطی ، محمد ؛  تهران پردازش گران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ک۱۶‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کتاب و کتابخانه : مدیریت و توسعه فرهنگی (مجموعه مقالات )
فدایی عراقی ، غلامرضا ؛  تهران سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی ، گروه انتشارات   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۵‬,‭‌ف۴‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز کتابداری ، یا، چگونه یک کتابخانه کوچک بسازیم ؟
سلطانی ، شیفته ؛  تهران دبیرخانه هیات امنای کتابخانه های عمومی کشور، نشر کتابخانه   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۰‬,‭‌س۷۶‌خ۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
پرسشهای چهارگزینه ای کتابداری و اطلاع رسانی
بختیارزاده ، اصغر ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ب۳۴‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
شناختی از دانش شناسی ( علوم کتابداری و دانش رسانی )
ابرامی ، هوشنگ ؛  تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۵‬,‭‌ف‍لا۲‌ش۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
بهره وری در کتابداری و اطلاع رسانی
همایش سراسری کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ( پنجمین :۱۳۷۹ : تهران ) ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۲/۵‬,‭‍ه۸‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تحصیلات تکمیلی علوم کتابداری و اطلاع رسانی در انگلستان ، آمریکا، هند و ایران : بررسی تطبیقی
مرتضائی ، لیلا( گنجیان ) ؛  تهران موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی ، مرکز اسناد و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۲/۲‬,‭‌م۴‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
آمار و روشهای کمی در کتابداری و اطلاع رسانی
هویدا، علیرضا ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۹/۸‬,‭‍ه۹آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم بازیابی اطلاعات
پائو، میراندالی ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۹‬,‭‌پ۲‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مواد و خدمات کتابخانه ای برای نوسوادان ، کودکان و نوجوانان
دیانی ، محمدحسین ؛  مشهد کتابخانه رایانه ای   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۸/۳‬,‭د۹‌م۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
فراهم آوری و مجموعه سازی فشرده درسها
دیانی ، محمدحسین ؛  مشهد کتابخانه رایانه ای   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۸/۳‬,‭د۹‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مباحث بنیانی در کتابداری و اطلاع رسانی : ده مقاله
دیانی ، محمدحسین ؛  مشهد کتابخانه رایانه ای   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۵‬,‭د۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سازی و فراهم آوری در کتابخانه ها
دیانی ، محمدحسین ؛  اهواز دانشگاه شهید چمران اهواز   ، ۱۳۸۰-۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۸۹‬,‭د۹‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9