کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رف‌ ن‍وی‍س‍ی‌
ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ی‍وس‍ت‍ه‌
س‍رع‍ن‍وان‍ه‍ای‌ م‍وض‍وع‍ی‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ع‍ل‍وم‌
ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ ف‍ارس‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍اه‍ا
ک‍ت‍اب‍داری‌ -- ک‍ش‍وره‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ زن‍دان‌ -- اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍ارک‌ ای‍ران‌
رف‌ن‍وی‍س‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
اص‍طلاح‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ن‍م‍ای‍ه‌س‍ازی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ م‍ل‍ی‌
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- راه‍ن‍م‍اه‍ا
خ‍دم‍ات‌ ف‍ن‍ی‌( ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا)
ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ گ‍وی‍ا -- ای‍ران‌ -- ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ت‍اب‍داری‌ -- دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
س‍رع‍ن‍وان‍ه‍ای‌ م‍وض‍وع‍ی‌ ف‍ارس‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍ری‍ش‍ن‌ ک‍وم‍ار، ۱۹۳۳-
ت‍ع‍اون‍ی‌، ش‍ی‍ری‍ن‌( خ‍ال‍ق‍ی‌)
ن‍ی‍ک‍ب‍خ‍ت‌ ج‍م‌، ام‍ی‍رم‍س‍ع‍ود، ۱۳۱۲-
خ‍س‍روی‌، ف‍ری‍ب‍رز، ۱۳۳۳-
ف‍وگ‍م‍ان‌، روب‍رت‌
س‍ل‍طان‍ی‌، پ‍وری‌، ۱۳۱۰-
ف‍ت‍اح‍ی‌ ،رح‍م‍ت‌ ال‍ل‍ه‌
ح‍اف‍ظ ق‍رآن‍ی‌، م‍ه‍ی‍ن‍دخ‍ت‌، ۱۳۲۴-
س‍ل‍طان‍ی‌، پ‍وری‌
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ان‍ج‍م‍ن‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ک‍ت‍اب‍داری‌ و اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ ای‍ران‌ ;س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6      
1  
کتاب فارسی
 
 
کتابخانه های ملی و بزرگ کشورهای جهان : آمار و اطلاعات ۴۰ کتابخانه ملی و بزرگ جهان در چند سال اخیر
تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۵‬,‭‌م۷‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات کاملیس ۴ : تهران ، ۲۹ - ۳۱ خرداد۱۳۷۴
اجلاس کاملیس ( چهارمین :۱۳۷۴ : تهران ) ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۲/۵‬,‭‌ف‍لا۳۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روش های پژوهش در کتابداری و اطلاع رسانی
کریشن کومار، ۱۹۳۳- ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۹/۷‬,‭‌ک۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل موضوعی و نمایه سازی : مبانی نظری و توصیه های عملی
فوگمان ، روبرت ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۵/۹‬,‭‌ف۹‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کتابخانه های تخصصی و دانشگاهی ایرا ن به انضمام کتابخانه های زندان
تعاونی ، شیرین ( خالقی ) ؛  تهران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۵‬,‭‌ت۳‌ت۷‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
خدمات فنی
سلطانی ، پوری ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۸۸/۵‬,‭‌س۸‌خ۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
استانداردهای کتابخانه های تخصصی ایران
تهران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۵‬,‭آ۲‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران
تهران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۵‬,‭د۲‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مارک ایران
تهران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۹/۳۵‬,‭‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
استانداردهای خدمات کتابخانه های زندان برگرفته از: رهنمودهای ایفلا برای ارائه خدمات کتابخانه ای به زندانیان
تهران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۵‬,‭ز۹‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مجله ها و روزنامه های ایران ۱۳۸۰
سلطانی ، پوری ؛  تهران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۵۸‬,‭‌ف‍لا۹‌س۸۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اصطلاحنامه "نما" (نظام مبادله اطلاعات علمی - فنی )
تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۵/۱‬,‭‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی تاریخ ایران
حافظ قرآنی ، مهیندخت ، ۱۳۲۴- ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۳۳۶۶‬,‭‌ح۲‍ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
نشانه مولف برای استفاده در رده بندی کتابخانه کنگره
سلطانی ، پوری ، ۱۳۱۰- ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۸‬,‭‌س۸‌ن۵‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی منابع گویا و بریل ایران ۱۳۷۳ -۱۳۷۹
تعاونی ، شیرین ( خالقی ) ؛  تهران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۵۳۴۷‬,‭‌ت۷‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
نظامهای رایانه ای یکپارچه کتابخانه
فتاحی ،رحمت الله ؛  تهران انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران ;سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۸/۹‬,‭‌ف۲‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
سرعنوانهای موضوعی فارسی ویراست سوم .پیوست یک
سلطانی ، پوری ، ۱۳۱۰- ؛  تهران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۵‬,‭‌ی۸‌س۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اصطلاحنامه فرهنگی فارسی "اصفا"
خسروی ، فریبرز، ۱۳۳۳- ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۵‬,‭‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
نشانه مولف فارسی : جدول سه رقمی مبتنی بر کاتر- سن برن
نیکبخت جم ، امیرمسعود، ۱۳۱۲- ؛  تهران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۸‬,‭‌ن۹‌ن۵‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
دائره المعارف کتابداری و اطلاع رسانی
تهران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۱-
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۰۶‬,‭د۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6