کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -- ای‍م‍ن‍ی‌ اطلاع‍ات‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -- اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌- اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر -- اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ - اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -ای‍م‍ن‍ی‌ اطلاع‍ات‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا-ای‍م‍ن‍ی‌ اطلاع‍ات‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -- ای‍م‍ن‍ی‌ اطلاع‍ات‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا - ای‍م‍ن‍ی‌ اطلاع‍ات‌
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ -- اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا - راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ل‍ک‍ی‍ان‌، اح‍س‍ان‌
م‍ک‍ور، اس‍ت‍وارت‌
م‍ک‍ارت‍ی‌، ل‍ی‍ن‍دا
م‍ی‍وال‍د،اری‍ک‌
م‍ن‍س‌ ف‍ی‍ل‍د، ری‍چ‍ارد
ج‍ون‍ز، ک‍ی‍ت‌ ج‍ان‌
م‍ح‍ب‍وب‍ی‌ ،ف‍رخ‌
ذاک‍رال‍ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‌
ت‍اد، چ‍اد
ل‍طی‍ف‍ی‌، ح‍ج‍ت‌ ، ۱۳۶۲-
ب‍خ‍ت‍ی‍اری‌، ش‍ه‍رام‌
س‍ال‍م‍ی‌ ف‍ی‍ه‌،ک‍ی‍وان‌
پ‍ی‍روزن‍ی‍ا، پ‍ی‍ام‌
ه‍م‍ای‍ون‌، ه‍وم‍ن‌
گ‍ودرزی‌، وح‍ی‍د
ک‍اری‌ ل‍و، ج‍ان‌
پ‍ی‍ک‍اری‌، س‍ی‍روس‌
راس‍ل‌ رای‍ن‌
ج‍ع‍ف‍ری‌، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
ن‍ش‍ر گ‍س‍ت‍ر
اص‍ل‍ح‌
روزن‍ه‌
دان‍ش‌ پ‍رور
ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
پ‍ارس‍ه‌: گ‍روه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - پ‍ژوه‍ش‍ی‌ س‍اح‍ر
ن‍ص‌
س‍ن‍ای‍ی‌
اس‍ح‍اق‌
دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
ه‍ن‍ای‍ش‌
دس‍ت‍ان‌
ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
آری‍ا پ‍ژوه‌: م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ه‍ن‍ری‌ ن‍ق‍ش‌ س‍ی‍م‍رغ‌: ب‍رگ‌ زی‍ت‍ون‌
زری‍ن‌ م‍ه‍ر
ن‍اق‍وس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
امنیت در اینترنت (سلسله مباحث امنیتی )
پیکاری ، سیروس ؛  کرج زرین مهر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵۹‬,‭‌پ۹‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ضد هک
تاد، چاد ؛  تهران روزنه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف‍لا۹‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نفوذگری در شبکه و روشهای مقابله
ملکیان ، احسان ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف‍لا۹‌م۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
هکر (نفوذگر)
منس فیلد، ریچارد ؛  تهران اسحاق   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف‍لا۹‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
[ هکر] Hecker
مکور، استوارت ؛  تهران اصلح   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف‍لا۹۶‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
امنیت شبکه های کامپیوتری و اصول Hak [ هک ]
همایون ، هومن ؛  تهران سنایی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف‍لا۹‍ه۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کتاب جامع امنیت شبکه
میوالد،اریک ؛  تهران دانش پرور   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵۹‬,‭‌م۹‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
هک وروشهای مقابله با آن
سالمی فیه ،کیوان ؛  کرج زرین مهر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA،V‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف‍لا۹‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
نفوذگری در شبکه و روش های مقابله
کاری لو، جان ؛  بابل نشر علوم رایانه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف‍لا۹‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
دانش آموز نفوذگر (Hacker student)
محبوبی ،فرخ ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA،V‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف‍لا۹‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ابزارهای مقابله با مهاجمین و تامین امنیت شبکه ها
جونز، کیت جان ؛  تهران دیباگران تهران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵۹‬,‭‌ج۹‌ف‍لا۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مثالهای عملی از کابوسهای امنیتی در دنیای واقعی IT Security [آی . تی سکیوریتی ]
مکارتی ، لیندا ؛  تهران پارسه : گروه مهندسی - پژوهشی ساحر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف‍لا۹‌م۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
امنیت در Windos server 2003 [ویندوز سرور۲۰۰۳ ]
تهران آریا پژوه : موسسه فرهنگی ، هنری نقش سیمرغ : برگ زیتون   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA،V‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف‍لا۹‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اندیشه های یک هکر
گودرزی ، وحید ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف‍لا۹‌گ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اصول امنیت شبکه های رایانه ای
بختیاری ، شهرام ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵۹‬,‭‌ب۳‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مبانی امنیت فضای رایانه ای
جعفری ، محمد ؛  تهران علوم پایه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف‍لا۹‌ج۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
روش های نوین نفوذپذیری و امنیت شبکه
لطیفی ، حجت ، ۱۳۶۲- ؛  تهران دستان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵۹‬,‭‌ل۶ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
امنیت داده ها
ذاکرالحسینی ، علی ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵۹‬,‭ذ۲‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
هک و راههای مقابله با آن
پیروزنیا، پیام ؛  تهران هنایش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵‬,‭‌پ۸۵‍ه۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
دزدیدن شبکه : تجربیات کامل شخصی که خودش ماهرترین هکرهارادستگیرمی کند
راسل راین ؛  تهران نشر گستر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف‍لا۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5