کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ رق‍م‍ی‌ -- م‍داره‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ رق‍م‍ی‌ - م‍داره‍ا
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ رق‍م‍ی‌ -- م‍داره‍ا
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ رق‍م‍ی‌
م‍داره‍ای‌ م‍ن‍طق‍ی‌ -- طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
 
پدیدآور:
ک‍ری‍م‍ی‍ان‌، م‍ج‍ی‍د
م‍ان‍و، م‍وری‍س‌ ۱۹۲۷ - م‌
ک‍ج‍وری‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌،- ۱۳۲۱
م‍ان‍و، ام‌.م‍وری‍س‌، ۱۹۲۷ - م‌
م‍ان‍و، م‍وری‍س‌، ۱۹۲۷ - م‌
ع‍ل‍م‌ ب‍ی‍گ‍ی‌، وح‍ی‍د، ۱۳۶۵-
ی‍ع‍ق‍وب‍ی‌ ف‍ر، م‍ح‍م‍د
م‍ان‍و، ام‌ .م‍وری‍س‌، ۱۹۲۷ - م‌
ب‍راون‌، اس‍ت‍ی‍ون‌، ۱۹۵۷ - م‌
ش‍ه‍ری‍اری‌، ش‍ی‍رزاد
ری‍خ‍ت‍ه‌ گ‍ر غ‍ی‍اث‍ی‌، ام‍ی‍ر
م‍ان‍و، ام‌.م‍وری‍س‌
ک‍رم‍ی‌ ش‍اه‍ن‍ده‌، رض‍ا
پ‍ورن‍ب‍ی‌، ه‍وم‍ن‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍راس‍ان‌: ب‍اغ‍ان‍ی‌
ن‍اق‍وس‌ ان‍دی‍ش‍ه‌: خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز
ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍راس‍ان‌
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
خ‍راس‍ان‌
ص‍ف‍ار
آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌: ش‍ه‍رآب‌
ن‍ص‌
ف‍روزش‌
ف‍ن‌ آذر: آش‍ی‍ن‍ا
ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌
خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌. واح‍د ت‍ه‍ران‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
آش‍ی‍ن‍ا
س‍ه‍ادان‍ش‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ن‍اق‍وس‌
پ‍رت‍ون‍گ‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
طراحی دیجیتال (مدار منطقی ): با بیش از ۷۵ مثال و حل تمرین نمونه
مانو، موریس ، ۱۹۲۷ - م ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌م۲ط۴‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تشریح مسائل طراحی دیجیتال ( مدار منطقی ) موریس مانو
یعقوبی فر، محمد ؛  تهران انتشارات خلیج فارس   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌م۲ط۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
طراحی دیجیتال (مدار منطقی )
مانو، ام .موریس ؛  مشهد انتشارات خراسان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌م۲ط۴‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
دیجیتال پایه و طراحی مدارهای واسط
شهریاری ، شیرزاد ؛  مشهد پرتونگار   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌ش۹د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
طراحی و آنالیز مدار منطقی دیجیتالی (همراه با حل تمرین های برگزیده از هر فصل کتاب )
تهران دانشگاه آزاد اسلامی . واحد تهران ، مرکز انتشارات علمی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭ط۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل طراحی دیجیتال (مدار منطقی ) موریس مانو
کرمی شاهنده ، رضا ؛  تبریز آشینا   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌م۲ط۴۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل و طراحی مدارهای منطقی دیجیتال
تهران نص   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌ت۳‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
طراحی دیجیتال (مدار منطقی )
مانو، موریس ۱۹۲۷ - م ؛  تهران خراسان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌م۲ط۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل طراحی دیجیتال
ریخته گر غیاثی ، امیر ؛  تهران فن آذر: آشینا   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌م۲ط۴۲۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
طراحی دیجیتال (مدار منطقی ): با بیش از ۸۵ مثال و حل تمرین نمونه
مانو، موریس ، ۱۹۲۷ - م ؛  تهران ناقوس اندیشه : خدمات نشر کیان رایانه سبز   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌م۲ط۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل طراحی دیجیتال (مدارهای منطقی )
علم بیگی ، وحید، ۱۳۶۵- ؛  تهران خدمات نشر کیان رایانه سبز   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌م۲ط۴۲۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
الکترونیک رقمی و کاربرد آن
کجوری ، محمدعلی ،- ۱۳۲۱ ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۸‬,‭ر۷‌ک۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تشریح مسائل طراحی دیجیتال ( موریس مانو)
کریمیان ، مجید ؛  تهران آینده سازان : شهرآب   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌م۲ط۴۲۲۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
طراحی دیجیتال (مدار منطقی ) با مقدمه ای بر verilog HDL [ وریلاگ اچ . دی . ال .]
مانو، ام .موریس ، ۱۹۲۷ - م ؛  تهران صفار   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌م۲ط۴۵‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
طراحی دیجیتال
مانو، ام .موریس ، ۱۹۲۷ - م ؛  تهران سهادانش   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌م۲ط۴‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
طراحی دیجیتال (مدار منطقی )
مانو، ام .موریس ، ۱۹۲۷ - م ؛  مشهد انتشارات خراسان : باغانی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌م۲ط۴‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل طراحی دیجیتال ( مدار منطقی ) بر اساس کتاب موریس مانو
یعقوبی فر، محمد ؛  تهران سهادانش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌م۲ط۴۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل طراحی دیجیتال مدارهای منطقی
پورنبی ، هومن ؛  تبریز فروزش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌م۲ط۴۲۲۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مبانی مدار منطقی با نرم افزار Verilog [ وریلاگ ]
براون ، استیون ، ۱۹۵۷ - م ؛  تهران نص   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌ب۴‌م۲‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مدار منطقی : تدریس کامل و خودآموز درس مطابق سر فصل های وزارت علوم ...
تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌م۴۳‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2