کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : چ‍ی‍ن‍گ‌، ف‍ران‍ک‌، ۱۹۴۳ - م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ع‍م‍اری‌ -- ت‍اری‍خ‌
م‍ع‍م‍اری‌ -- رس‍م‌ ف‍ن‍ی‌
م‍ع‍م‍اری‌ -- ک‍ت‍اب‌ ه‍ای‌ درس‍ی‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ای‌ پ‍ای‍دار -- طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
م‍ع‍م‍اری‌ - ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ درس‍ی‌
س‍ازه‌ -- طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
م‍ع‍م‍اری‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
م‍ع‍م‍اری‌ -- ت‍رک‍ی‍ب‌، ت‍ن‍اس‍ب‌ و غ‍ی‍ره‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
 
پدیدآور:
چ‍ی‍ن‍گ‌، ف‍ران‍ک‌، ۱۹۴۳ - م‌
چ‍ی‍ن‍گ‌، ف‍ران‍ک‌، ۱۹۴۳ - م‌
چ‍ی‍ن‍گ‌، ف‍ران‍ک‌، ۱۹۴۳ - م‌.،10a
چ‍ی‍ن‍گ‌، ف‍ران‍ک‌، ۱۹۴۳ - م‌
چ‍ی‍ن‍گ‌، ف‍ران‍ک‌، ۱۹۴۳ - م‌.
 
ناشر:
ش‍ه‍رآب‌ : آی‍ن‍ده‌ س‍ازان‌
س‍روش‌ دان‍ش‌: آک‍ادم‍ی‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ م‍ع‍م‍اری‌
آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌: ش‍ه‍رآب‌
ن‍ش‍ر خ‍اک‌
ک‍ت‍اب‌ وارش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
ی‍زدا
ش‍ه‍رآب‌: آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌
م‍ق‍دس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
گرافیک در معماری
چینگ ، فرانک ، ۱۹۴۳ - م ؛  تهران مقدس   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۰۰‬,‭‌چ۹‌گ۴‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ تصویری معماری
چینگ ، فرانک ، ۱۹۴۳ - م ؛  اصفهان نشر خاک   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۳۱‬,‭‌چ۹‌ف۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
معماری : فرم ، فضا و نظم
چینگ ، فرانک ، ۱۹۴۳ - م . ؛  تهران آینده سازان : شهرآب   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۶۰‬,‭‌چ۹‌م۶‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
گرافیک معماری
چینگ ، فرانک ، ۱۹۴۳ - م ؛  تهران یزدا   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۰۰‬,‭‌چ۹‌گ۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ معماری جهان
چینگ ، فرانک ، ۱۹۴۳ - م ؛  تهران یزدا   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۰۰‬,‭‌چ۹‌ت۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با معماری جهان
چینگ ، فرانک ، ۱۹۴۳ - م .،10a ؛  تهران یزدا   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۰۰‬,‭‌چ۹‌ت۲۰۱۳‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ساخت در معماری
چینگ ، فرانک ، ۱۹۴۳ - م ؛  تهران یزدا   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۱۴۶‬,‭‌چ۹‌س۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
سازه در معماری
چینگ ، فرانک ، ۱۹۴۳ - م ؛  تهران یزدا   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۸‬,‭‌چ۹‌س۲۳‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
معماری : فرم ، فضا و نظم
چینگ ، فرانک ، ۱۹۴۳ - م . ؛  تهران کتاب وارش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۶۰‬,‭‌چ۹‌م۶‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
[معماری : فرم ، فضا و نظم ]
چینگ ، فرانک ، ۱۹۴۳ - م ؛  تهران آینده سازان : شهرآب   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۶۰‬,‭‌چ۹‌م۶‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
الفبای معماری
چینگ ، فرانک ، ۱۹۴۳ - م ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۵۲۰‬,‭‌چ۹‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
شناخت عمومی معماری
چینگ ، فرانک ، ۱۹۴۳ - م ؛  تهران یزدا   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۵۲۰‬,‭‌چ۹‌ش۹‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
معماری : فرم ، فضا، نظم
چینگ ، فرانک ، ۱۹۴۳ - م ؛  تهران سروش دانش : آکادمی تخصصی معماری   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۶۰‬,‭‌چ۹‌م۷‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ معماری جهان
چینگ ، فرانک ، ۱۹۴۳ - م ؛  اصفهان نشر خاک   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۰۰‬,‭‌چ۹‌ت۲‬,‭۱۳۸۹ب‌‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
معماری : فرم ، فضا و نظم
چینگ ، فرانک ، ۱۹۴۳ - م ؛  تهران شهرآب : آینده سازان   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۶۰‬,‭‌چ۹‌م۶‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
معماری و انرژی ساخت و ساز سبز (تصویری )
چینگ ، فرانک ، ۱۹۴۳ - م ؛  تهران شهرآب : آینده سازان   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۸۸۰‬,‭‌چ۹‌م۶‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک