کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : چ‍راغ‍ی‌ ش‍ام‍ی‌ ، ف‍رزان‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍ی‍ک‍ر ب‍ن‍دی‌ و پ‍ی‍اده‌ س‍ازی‌
 
پدیدآور:
چ‍راغ‍ی‌ ش‍ام‍ی‌ ، ف‍رزان‍ه‌
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
پیکر بندی و پیاده سازی
چراغی شامی ، فرزانه ؛  مشهد دانشگاه امام رضا(ع ) ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۱۳۹۲ ،۹پ‌۴ چ‌ / ، ک‌ /۵۲۵ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.س‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک