کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : پ‍زش‍ک‍ی‌ -- اب‍زار و وس‍ای‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ -- اب‍زار و وس‍ای‍ل‌ -- پ‍ی‍ش‌ب‍ی‍ن‍ی‌ه‍ای‌ ای‍م‍ن‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ -- وس‍ای‍ل‌ و ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ -- اب‍زار و وس‍ای‍ل‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ -- اب‍زار و وس‍ای‍ل‌ -- طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
اب‍زار و وس‍ای‍ل‌ ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
ف‍ل‍زه‍ا در پ‍زش‍ک‍ی‌
ب‍ی‍ه‍وش‍ی‌ اس‍ت‍ن‍ش‍اق‍ی‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ -- اب‍زار و وس‍ای‍ل‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ -- اب‍زار و وس‍ای‍ل‌
 
پدیدآور:
ب‍اوم‌، ج‍ان‌
ت‍وگ‍اوا، ت‍ات‍س‍وئ‍و، م‌- ۱۹۳۷
غ‍ی‍وری‌، غ‍زال‍ه‌، ۱۳۷۵-
م‍وم‍ن‍ی‌، خ‍ل‍ی‍ل‌، ۱۳۶۵-
ب‍رون‍زی‍ن‍و، ج‍وزف‌
ن‍ج‍اری‍ان‌، س‍ی‍ام‍ک‌، ۱۳۴۲-
ش‍ه‍ب‍ازی‌، داری‍وش‌، ۱۳۴۳-
ج‍م‍ش‍ی‍دی‌ ن‍ی‍ا، ژی‍لا، ۱۳۶۱-
ج‍اک‍وب‍س‍ون‌، ب‍رت‍ی‍ل‌
ت‍وک‍ل‍ی‌ گ‍ل‍پ‍ای‍گ‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۵۲-
خ‍س‍روآب‍ادی‌، رض‍ا،۱۳۵۸-
ک‍ار، ج‍وزف‌
وب‍س‍ت‍ر، ج‍ان‌، ۱۹۳۲ - م‌
م‍ک‍ی‌آب‍ادی‌، ب‍ه‍ادر، ۱۳۵۴-
 
ناشر:
ش‍ه‍رآب‌ : آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
پ‍ری‍م‍ان‌
ک‍ت‍اب‌ پ‍دی‍ده‌
م‍درس‍ان‌ ش‍ری‍ف‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
دی‌ ن‍گ‍ار
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر ( پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)
راس‍ت‍ی‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بیهوشی با جریان کم : مجموعه پرسش و پاسخ و تاریخچه بیهوشی به روایت دراگر
باوم ، جان ؛  تهران پریمان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭RD‬,‭۸۵‬,‭‌ف‍لا۵‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
استاتیک و مقاومت مصالح در مهندسی پزشکی
نجاریان ، سیامک ، ۱۳۴۲- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭R‬,‭۸۵۶‬,‭‌ن۳‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تجهیزات پزشکی طراحی و کاربرد
وبستر، جان ، ۱۹۳۲ - م ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭R‬,‭۸۵۶‬,‭و۲‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مبدل ها و ابزار دقیق در مهندسی پزشکی
توگاوا، تاتسوئو، م - ۱۹۳۷ ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭R‬,‭۸۵۶‬,‭‌ت۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر فن آوری تجهیزات پزشکی
کار، جوزف ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۱-۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭R‬,‭۸۵۶‬,‭‌ک۲‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی پزشکی و ابزار دقیق : مفاهیم اساسی و کاربردها
برونزینو، جوزف ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭R‬,‭۸۵۶‬,‭‌ب۴‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی پزشکی : اصول و کارکرد و تعمیرات تجهیزات پزشکی
خسروآبادی ، رضا،۱۳۵۸- ؛  تهران مدرسان شریف   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭R‬,‭۸۵۶‬,‭‌خ۵‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
وسایل پزشکی : کاربرد و ایمنی
جاکوبسون ، برتیل ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭R‬,‭۸۵۶‬,‭‌ج۲و۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با تجهیزات پزشکی بیمارستان ویژه دانشجویان علوم پزشکی
مومنی ، خلیل ، ۱۳۶۵- ؛  تهران دی نگار   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭R‬,‭۸۵۶‬,‭‌م۸آ۵‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر مهندسی پزشکی و مهندسی زیستی تجهیزات و دستگاههای اندازه گیری آن
جمشیدی نیا، ژیلا، ۱۳۶۱- ؛  تهران کتاب پدیده   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭R‬,‭۸۵۶‬,‭‌ج۸۸‌م۷‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با تجهیزات پزشکی
غیوری ، غزاله ، ۱۳۷۵- ؛  تهران راستین   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭R‬,‭۸۵۶‬,‭‌غ۹آ۵‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
ایمنی الکتریکی در تجهیزات پزشکی
توکلی گلپایگانی ، علی ، ۱۳۵۲- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، سازمان انتشارات   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭R‬,‭۸۵۶/۶‬,‭‌ت۹‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
جذاب ترین مدارات الکترونیکی برای مهندسی پزشکی
مکی آبادی ، بهادر، ۱۳۵۴- ؛  تهران شهرآب : آینده سازان   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭R‬,‭۸۵۶‬,‭‌م۷‌ج۴‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اصول فیزیکی دستگاههای آزمایشگاهی
شهبازی ، داریوش ، ۱۳۴۳- ؛  اصفهان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭RB‬,‭۳۶/۲‬,‭‌ش۹‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فلزات در مهندسی پزشکی
تهران bتلفن ناشر : - ۶۶۴۰۶۶۸۱شماره ۱ ،آدرس ناشر :تهران - خ حافظ - روبروی سمیه دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران )   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭R‬,‭۸۵۷،/‌ف۸،‌ف۸‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک