کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : پ‍روک‍ی‍س‌، ج‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ارت‍ب‍اطات‌ رق‍م‍ی‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ داده‌ه‍ا -- ش‍ب‍ی‍ه‌س‍ازی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
م‍خ‍اب‍رات‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ داده‌ه‍ا - ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
پ‍ردازش‌ س‍ی‍گ‍ن‍ال‌ ه‍ا -- ش‍ی‍وه‌ ه‍ای‌ رق‍م‍ی‌
 
پدیدآور:
ق‍اض‍ی‌ م‍غ‍رب‍ی‌، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۴۲-
پ‍روک‍ی‍س‌، ج‍ان‌ ج‍ی‌
ای‍ن‍گ‍ل‌، وی‍ن‍ی‌، ۱۹۵۳ - م‌
پ‍روک‍ی‍س‌، ج‍ان‌
پ‍روک‍ی‍س‌، ج‍ان‌ ج‍ی‌.
 
ناشر:
ف‍دک‌ای‍س‍ات‍ی‍س‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
ام‍ی‍د ان‍ق‍لاب‌: آراد ک‍ت‍اب‌
ف‍دک‌ ای‍س‍ات‍ی‍س‌
ص‍ف‍ار
ش‍ه‍رآب‌: آی‍ن‍ده‌ س‍ازان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سیستمهای مخابراتی به کمک MATLAB [مطلب ]
پروکیس ، جان ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵‬,‭‌پ۴‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی سیستم های مخابراتی
پروکیس ، جان ؛  تهران شهرآب : آینده سازان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵‬,‭‌پ۴‌س ۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی سیستم های مخابراتی
پروکیس ، جان ؛  تهران فدک ایساتیس   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۱‬,‭‌پ۴‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل مسائل سیستم های مخابراتی
قاضی مغربی ، سعید، ۱۳۴۲- ؛  تهران فدک ایساتیس   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۱‬,‭‌پ۴‌ف‍لا۶۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مخابرات دیجیتال
پروکیس ، جان جی . ؛  تهران فدک ایساتیس   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۳/۷‬,‭‌پ۴‌م۳‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مبانی سیستمهای مخابراتی
پروکیس ، جان جی ؛  تهران امید انقلاب : آراد کتاب   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۱‬,‭‌پ۴‌ف‍لا۶‬,‭ال‍ف‌۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
پردازش سیگنال های دیجیتال با استفاده از MATLAB [ مطلب ]
اینگل ، وینی ، ۱۹۵۳ - م ؛  تهران صفار   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۲/۹‬,‭‌ف‍لا۹‌پ۴‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک