کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : پ‍رس‍پ‍ک‍ت‍ی‍و
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
طراح‍ی‌ ب‍ا ق‍ل‍م‌
م‍ع‍م‍اری‌ -- طراح‍ی‌
پ‍رس‍پ‍ک‍ت‍ی‍و
ادراک‌ ف‍ض‍ا
م‍ع‍م‍اری‌ -- طراح‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍پ‍ش‌، ج‍ورج‌، ۱۹۰۶ - م‌
ن‍ب‍ی‌ زاده‌، س‍ی‍م‍ا، ۱۳۶۰-
گ‍ی‍ل‌، راب‍رت‌ دب‍ل‍ی‍و
ت‍رق‍ی‌ ج‍اه‌، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۲۸-
ص‍دی‍ق‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۳۵۵-
دام‍ل‍ی‍و، ژوزف‌
م‍وس‍وی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۳۶۴-
 
ناشر:
ح‍رف‍ه‌ ه‍ن‍رم‍ن‍د
ص‍دا و س‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍روش‌
ف‍خ‍راک‍ی‍ا
ک‍ل‍ه‍ر
ی‍زدا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ دب‍ی‍ر ش‍ه‍ی‍د رج‍ائ‍ی‌
ح‍رف‍ه‌: ه‍ن‍رم‍ن‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
زبان تصویر
کپش ، جورج ، ۱۹۰۶ - م ؛  تهران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، انتشارات سروش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۴۳۰/۵‬,‭‌گ۲ز۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مبانی پرسپکتیو
داملیو، ژوزف ؛  تهران فخراکیا   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۷۵۰‬,‭د۲‌م۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
از انگاره ... تا انگاشت : آموزش اصول و شیوه های ارائه معماری
موسوی ، محمدعلی ، ۱۳۶۴- ؛  تهران حرفه : هنرمند   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۵۰‬,‭‌م۷۷‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راندو با قلم و مرکب
گیل ، رابرت دبلیو ؛  تهران یزدا   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۹۰۵‬,‭‌گ۹ر۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پرسپکتیو
نبی زاده ، سیما، ۱۳۶۰- ؛  تهران حرفه هنرمند   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۷۵۰‬,‭‌ن۲۴‌پ۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مناظر و مرایا(پرسپکتیو)
ترقی جاه ، محسن ، ۱۳۲۸- ؛  تهران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۱۰‬,‭‌ت۴۳‌م۸‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
گرافیک و تحلیل سایت : معماری ، طراحی شهری ، معماری منظر
صدیق ، مرتضی ، ۱۳۵۵- ؛  تهران کلهر   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۵۰‬,‭‌ص۴‌گ۴‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک