کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : پ‍رت‍ون‍گ‍ار
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ پ‍ذی‍ر
ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ح‍ل‍ی‌
س‍خ‍ت‌اف‍زار
ن‍ی‍م‍ه‌ ه‍ادی‍ه‍ای‌ اک‍س‍ی‍د ف‍ل‍زی‌ م‍ک‍م‍ل‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- ج‍دول‍ه‍ا و ن‍م‍وداره‍ا
م‍داره‍ای‌ ب‍رق‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ ای‍ران‌- آزم‍ون‍ه‍ا
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ال‍گ‍وری‍ت‍م‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ رق‍م‍ی‌ -- م‍داره‍ا
ک‍ن‍ت‍رل‍ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍ز
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ پ‍ذی‍ر
س‍خ‍ت‌ اف‍زار
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -- س‍ازم‍ان‌
 
پدیدآور:
ش‍ج‍اع‍ی‌ م‍ق‍دم‌، م‍ح‍س‍ن‌
ک‍راس‍ک‍ه‌، او.
ش‍ج‍اع‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۴۵-
ش‍ج‍اع‍ی‌ ،م‍ح‍س‍ن‌
ه‍ورووت‍ی‍س‌، ال‍ی‍س‌
گ‍ی‍ک‌، ک‍ورت‌
ع‍ل‍ی‍خ‍ان‍زاده‌، ام‍ی‍ر، ۱۳۳۵-
م‍وس‍وی‌ ت‍ق‍ی‌ آب‍ادی‌ ،م‍ح‍م‍د رض‍ا
ش‍ه‍ری‍اری‌، ش‍ی‍رزاد
ن‍ق‍ی‍ب‌زاده‌، م‍ح‍م‍ود
ش‍ج‍اع‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
پ‍رت‍ون‍گ‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
استاندارد سخت افزار کاربردی
شهریاری ، شیرزاد ؛  مشهد پرتونگار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۷/۵‬,‭‌ش۹‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
طراحی الگوریتم ها
هورووتیس ، الیس ؛  مشهد پرتونگار   ، ۱۳۷۹،۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف‍لا۷‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تراشه های CMOS با مدارهای کاربردی (۱)
مشهد پرتونگار   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۷۱/۹۹‬,‭‌ن۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل سخت افزار و مونتاژ کامپیوتر: قابل استفاده برای دانشجویان رشته کامپیوتر و مطابق با استاندارد آموزش تعمیرکار سخت افزار
شجاعی ، محسن ؛  مشهد پرتونگار   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۷/۵‬,‭‌ش ۳‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل رجیستری در ویندوزهای 98/2000/Me/XP/NT
شجاعی ، محسن ، ۱۳۴۵- ؛  مشهد پرتونگار   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA،V‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ش۳۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مبانی کامپیوتر و الگوریتم ها
علیخانزاده ، امیر، ۱۳۳۵- ؛  مشهد پرتونگار   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA،V‬,‭۷۶‬,‭‌ع۸‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فرمولها، آحاد، ارقام در علوم و مهندسی
گیک ، کورت ؛  مشهد پرتونگار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۵۱‬,‭‌گ۹‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مبانی کامپیوتر نوین و الگوریتم ها
نقیب زاده ، محمود ؛  مشهد پرتونگار   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف‍لا۷‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
رایانه کار (درجه ۱ ) مطابق با استاندارد جدید آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای
شجاعی ، محسن ، ۱۳۴۵- ؛  مشهد پرتونگار   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۲۷‬,‭‌ش۳ر۱۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مدارهای الکتریکی و طرز کار آنها
کراسکه ، او. ؛  مشهد پرتونگار   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴‬,‭‌ک۴‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت ونصب شبکه های محلی Netware 5.X [نت ور پنج ممیز ایکس ]
شجاعی ،محسن ؛  مشهد پرتونگار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۷۵‬,‭‌ف‍لا۸۵‌ش۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
درس و کنکور مدارهای منطقی (مبانی دیجیتال ):آزمون های کنکور کاردانی به کارشناسی دانشگاههای سراسری و آزاد علیم کاربردی (۱۳۷۳-۱۳۸۳)
موسوی تقی آبادی ،محمد رضا ؛  مشهد پرتونگار   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۹د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل سخت افزار و مونتاژ کامپیوتر :مونتاژ ،ارتقا و تعمیر تا کامپیوترهای پنتیوم ۴ قابل استفاده دانشجویان رشته های کامپیوتر
شجاعی مقدم ، محسن ؛  مشهد پرتونگار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۵/۵‬,‭‌ش۳‌م۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
لوح فشرده فارسی
 
 
آشنایی با میکروکنترلرهای AVR[ای .وی .آر][منبع الکترونیکی ]
مشهد پرتونگار   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ۵آ۹ک‌/،۲۲۳ ، JT ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
پروژه های میکرو کنترلرAVR-PIC 8051[ای .وی .آر- پی .ای .سی ]
موسوی تقی آبادی ،محمد رضا ؛  مشهد پرتونگار   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌ک۹‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
دیجیتال پایه و طراحی مدارهای واسط
شهریاری ، شیرزاد ؛  مشهد پرتونگار   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌ش۹د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تراشه های HC MOS [اچ . سی . موس ] بامدارهای کاربردی (۳)
مشهد پرتونگار   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۷۱/۹۹‬,‭‌ن۹ر۲۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مرجع علمی کاربردی میکرو کنترلرهای AVR [ای . وی . آر.], PIC [پی . ای . سی .], MCS-51 [ام . سی . اس . -۵۱ ]
شهریاری ، شیرزاد ؛  مشهد پرتونگار   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌ک۹‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
لوح فشرده فارسی
 
 
پروژه های میکرو کنترلرAVR-PIC 8051 [ای .وی .آر- پی .ای .سی ] [منبع الکترونیکی ]
مشهد پرتونگار   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۴پ‌۹ک‌ /، ۲۲۳ ، JT ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
لوح فشرده فارسی
 
 
مرجع علمی کاربردی میکرو کنترلرهای AVR [ای . وی . آر.], PIC [پی . ای . سی .], MCS-51 [ام . سی . اس . -۵۱ ] [منبع الکترونیکی ]
مشهد پرتونگار   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۴م‌۹ک‌/، ۲۲۳ ، JT ، س‍ی‌ دی‌،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2