کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : وی‍راس‍ت‍اری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ول‌ ادی‍ت‌
ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -- وی‍راس‍ت‍اری‌
دری‍اب‍ن‍دری‌، ن‍ج‍ف‌، ۱۳۰۸ -- - م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ه‍ا
گ‍زارش‌ ن‍وی‍س‍ی‌
ن‍ش‍ر و ن‍اش‍ران‌
وی‍راس‍ت‍اری‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ف‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌
ن‍ش‍ر و ن‍اش‍ران‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ن‍س‍خ‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
وی‍راس‍ت‍اری‌
وی‍راس‍ت‍اری‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
ف‍ارس‍ی‌ -- ان‍ش‍ا و ت‍م‍ری‍ن‌
 
پدیدآور:
ی‍اح‍ق‍ی‌، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر
م‍ح‍م‍دی‌ ف‍ر،م‍ح‍م‍د رض‍ا
م‍ای‍ل‌ ه‍روی‌، ن‍ج‍ی‍ب‌،- ۱۳۲۹
پ‍ت‍ل‍ی‍ن‌،روم‍ن‌
س‍م‍ی‍ع‍ی‌، اح‍م‍د
ن‍ی‍ک‍وب‍خ‍ت‌، ن‍اص‍ر، ۱۳۳۹-
غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌ زاده‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۳۵-
اس‍م‍دل‍ی‌، ک‍ری‍س‍ت‍ی‍ن‌
ادی‍ب‌س‍ل‍طان‍ی‌، م‍ی‍رش‍م‍س‌ال‍دی‍ن‌
ول‍ر، آن‌
ی‍اح‍ق‍ی‌، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر،- ۱۳۲۶
ص‍اف‍ی‌، ق‍اس‍م‌
ی‍اح‍ق‍ی‌، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر،۱۳۲۶-
ف‍ن‍ای‍ی‌، اب‍وطال‍ب‌
ص‍اف‍ی‌ ، ق‍اس‍م‌
م‍اح‍وزی‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۱۴-
دری‍اب‍ن‍دری‌، ن‍ج‍ف‌
م‍ن‍دل‌، ج‍ودی‌
 
ناشر:
ق‍ل‍م‌ آش‍ن‍ا
ک‍ت‍اب‌ م‍ه‍ن‍از
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، ش‍رک‍ت‌ ب‍ه‌ ن‍ش‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ رض‍ا(ع‌)، م‍رک‍ز ت‍ای‍پ‌ و ت‍ک‍ث‍ی‍ر
ن‍ش‍ر ک‍ارن‍ام‍ه‌
ک‍وی‍ر
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، ش‍رک‍ت‌ ب‍ه‌ن‍ش‍ر
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
ک‍وی‍ر: وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌ ،س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ارس‍ب‍اران‌
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و آم‍وزش‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
چ‍ش‍م‍ه‌
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ و ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ ای‍ران‌: چ‍اپ‍ار
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
راه‍ب‍رد
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
رهنمودهایی برای ویرایش و نشر کتاب
فنایی ، ابوطالب ؛  شیراز راهبرد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۶۲‬,‭‌ف۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای آماده ساختن کتاب برای مولفان ، مترجمان ، ویراستاران ..
ادیب سلطانی ، میرشمس الدین ؛  تهران سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۲۵۳‬,‭‌ف‍لا۴ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نگارش و ویرایش
سمیعی ، احمد ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۸۳۹‬,‭‌س۸‌ن۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
درباره ویرایش
تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۶۲‬,‭د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ویراستاران با نویسندگان سخن می گویند
مندل ، جودی ؛  تهران کویر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۶۲‬,‭‌م۹و۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کتابتان را منتشر کنید
اسمدلی ، کریستین ؛  تهران کویر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، مرکز تحقیقات و مطالعات فرهنگی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۲۷۸‬,‭‌ف‍لا۵‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای نگارش و ویرایش
یاحقی ، محمدجعفر ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، شرکت به نشر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۸۳۹‬,‭‌ی۲ر۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آیین نگارش و ویرایش
صافی ، قاسم ؛  تهران ارسباران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۸۳۹‬,‭‌ص۱۵آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
شیوه نامه ویرایش
محمدی فر،محمد رضا ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،سازمان چاپ و انتشارات   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۶۲‬,‭‌م۳‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تدوین و ویرایش صوت باCool Edit Pro 2 [ کول ادیت پرو۲ ]
پتلین ،رومن ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭MT‬,‭۷۲۳‬,‭‌پ۲‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
یک گفت و گو
دریابندری ، نجف ؛  تهران نشر کارنامه   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۴۱‬,‭ر۹۳‌ی۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
گزارش نویسی : نگارش و ویرایش و پژوهش : با تجدیدنظری فراگیر در زمینه های نشانه گذاری ، شیوه خط فارسی و...
ماحوزی ، مهدی ، ۱۳۱۴- ؛  تهران قلم آشنا   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۶۹‬,‭‌م۲‌گ۴‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای نگارش و ویرایش
یاحقی ، محمدجعفر،- ۱۳۲۶ ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۸۳۹‬,‭‌ی۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ویرایش از زبان ویراستاران : آنچه نویسندگان باید درباره کار ویراستاران بدانند
تهران کتاب مهناز   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۶۲‬,‭و۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فرایند داوری در مجلات علمی نقاط قوت و ضعف آن
ولر، آن ؛  تهران پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران : چاپار   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۲۸۶‬,‭‌ن۵۶و۸‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ نسخه پردازی و تصحیح انتقادی نسخه های خطی
مایل هروی ، نجیب ،- ۱۳۲۹ ؛  مشهد دانشگاه امام رضا(ع )، مرکز تایپ و تکثیر   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۱۳/۳‬,‭‌م۲‌ت۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای نگارش و ویرایش
یاحقی ، محمدجعفر،۱۳۲۶- ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، شرکت به نشر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۸۳۹‬,‭‌ی۲ر۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای ویرایش
غلامحسین زاده ، غلامحسین ، ۱۳۳۵- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۶۲‬,‭‌غ۸۴ر۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مبانی درست نویسی زبان فارسی معیار
نیکوبخت ، ناصر، ۱۳۳۹- ؛  تهران چشمه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۸۳۹‬,‭‌ن۹۶۵‌م۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
آیین نگارش و ویرایش
صافی ، قاسم ؛  تهران ارسباران   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۸۳۹‬,‭‌ص۱۵آ۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2