کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : وزارت‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌، اداره‌ ک‍ل‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ه‍ورم‍ون‍ه‍ا
ان‍س‍ان‌ -- ت‍اث‍ی‍ر م‍ح‍ی‍ط
ورزش‌ -- اث‍ر ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
ورزش‌ م‍دارس‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ورزش‍ی‌
 
پدیدآور:
ه‍ی‍م‍ز، ام‍ی‍ل‍ی‌
ورت‍س‍ت‍ی‍ن‌، آن‍ه‌
ش‍ارک‍ی‌، ب‍رای‍ان‌
 
ناشر:
وزارت‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌، اداره‌ ک‍ل‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌
وزارت‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌، اداره‌ ک‍ل‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌: ان‍ج‍م‍ن‌ ف‍ارغ‌ال‍ت‍ح‍ص‍ی‍لان‌ و م‍ت‍خ‍ص‍ص‍ی‍ن‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ورزش‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ اداره‌ ک‍ل‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ وزارت‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
هورمونها و فعالیتهای بدنی
تهران وزارت آموزش و پرورش ، اداره کل تربیت بدنی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۰۱‬,‭‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ورزش ،آمادگی جسمانی و تندرستی
تهران انتشارات اداره کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۱۲۱۰‬,‭و۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
یادگیری حرکتی
ورتستین ، آنه ؛  تهران وزارت آموزش و پرورش ، اداره کل تربیت بدنی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۳۶۳‬,‭و۴‌ی۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی ورزش "راهنمای مربیان "
شارکی ، برایان ؛  [تهران ] وزارت آموزش و پرورش ، اداره کل تربیت بدنی : انجمن فارغ التحصیلان و متخصصین تربیت بدنی و ورزش   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۱۲۳۵‬,‭‌ش۲‌ف۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فعالیت بدنی و محیط
هیمز، امیلی ؛  تهران وزارت آموزش و پرورش ، اداره کل تربیت بدنی : انجمن فارغ التحصیلان و متخصصین تربیت بدنی و ورزش   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۱۲۳۸‬,‭‍ه۹‌ف۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک