کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ورزش‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ورزش‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
آم‍وزش‌ از راه‌ دور -- ای‍ران‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ورزش‍ی‌ - ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ اخ‍لاق‍ی‌
م‍س‍اب‍ق‍ه‌ه‍ای‌ ورزش‍ی‌ -- ج‍دول‍ه‍ا و ن‍م‍وداره‍ا
ورزش‌ - م‍دی‍ری‍ت‌
ورزش‌ -- ت‍اث‍ی‍ر ب‍رم‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌
ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
ورزش‌ -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -- ت‍س‍ه‍ی‍لات‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ورزش‌ - م‍دی‍ری‍ت‌ - راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
م‍رب‍ی‍گ‍ری‌
ورزش‌ - ح‍وادث‌ وآس‍ی‍ب‍ه‍ا
 
پدیدآور:
ق‍اس‍م‍ی‌،ح‍م‍ی‍د
چ‍رن‍وش‍ن‍ک‍و، دی‍وی‍د
ح‍م‍ی‍دی‌، م‍ه‍رزاد
ج‍لال‍ی‌ ف‍راه‍ان‍ی‌ ، م‍ج‍ی‍د
پ‍ارک‍ز، ژان‍ت‌ ب‍ی‌، ۱۹۴۲ - م‌
م‍ح‍رم‌ زاده‌ ، م‍ه‍رداد
وات‌،دی‍وی‍د
ج‍ک‍س‍ون‌ ،راج‍ر
طب‍ای‍ی‍ان‌ ،اح‍م‍د
پ‍ارک‍ز، ج‍ان‍ت‌، ۱۹۴۲ - م‌
پ‍ورس‍ل‍طان‍ی‌ زرن‍دی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ک‍وزه‌چ‍ی‍ان‌، ه‍اش‍م‌، ۱۳۲۸-
ل‍ی‍ث‌، لاری‌
ف‍راس‍دی‍ک‌،اس‍ت‍ی‍و
دس‍ن‍س‍ی‌، ج‍وی‌ ت‍رزا
ش‍ع‍ب‍ان‍ی‌ ب‍ه‍ار، غ‍لام‍رض‍ا
س‍ج‍ادی‌، ن‍ص‍رال‍ل‍ه‌
ف‍ت‍ح‌ ال‍ل‍ه‌ زاده‌ ، ع‍ل‍ی‌
ح‍م‍ی‍دی‌، م‍ه‍رزاد، ۱۳۳۷-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
ت‍ه‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ ش‍م‍ال‌
ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ال‍م‍پ‍ی‍ک‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍وع‍ل‍ی‌ س‍ی‍ن‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
ن‍ش‍ر ع‍ل‍م‌ و ح‍رک‍ت‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍م‍ال‌، ن‍ش‍ر ش‍م‍ال‌ پ‍ای‍دار
ب‍ام‍داد ک‍ت‍اب‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌ ، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ واح‍د اروم‍ی‍ه‌
ک‍وث‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍درس‌، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر آث‍ار ع‍ل‍م‍ی‌
ن‍ور
دان‍ش‌ اف‍روز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8      
1  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت سازمانهای ورزشی
سجادی ، نصرالله ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۷۱۳‬,‭‌س۳‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آموزش جدولهای مسابقات ورزشی
پورسلطانی زرندی ، حسین ؛  تهران نشر علم و حرکت   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۷۱۳‬,‭‌پ۹آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت و طرز اجرای مسابقات
شعبانی بهار، غلامرضا ؛  همدان دانشگاه بوعلی سینا   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۷۱۳‬,‭‌ش۷‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت معاصر در ورزش
پارکز، ژانت بی ، ۱۹۴۲ - م ؛  تهران دانشگاه تربیت مدرس ، مرکز نشر آثار علمی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۷۱۳‬,‭‌پ۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت ورزشی
لیث ، لاری ؛  تهران دانش افروز   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۷۱۱‬,‭‌ل۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مدیریت ورزشی
جکسون ،راجر ؛  تهران کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۷۱۳‬,‭‌ج۸ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت سازمانهای ورزشی
محرم زاده ، مهرداد ؛  تبریز جهاد دانشگاهی واحد ارومیه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۷۱۳‬,‭‌م۳‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت ورزش
فتح الله زاده ، علی ؛  تهران   ، روزهای زندگی
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۷۱۳‬,‭‌ف۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت سازمانهای ورزشی (رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی )
حمیدی ، مهرزاد، ۱۳۳۷- ؛  [تهران ] دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۵۸۰۸‬,‭‌ف‍لا۹‌ح۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت و طرز اجرای مسابقات (رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی )
کوزه چیان ، هاشم ، ۱۳۲۸- ؛  [تهران ] دانشگاه پیام نور   ، ۷۶۳۱
شماره راهنما: ‭LC،V‬,‭۵۸۰۸‬,‭‌ف‍لا۹‌م۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت سازماندهی و روش های برگزاری مسابقات ورزشی
طباییان ،احمد ؛  تهران بامداد کتاب   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۷۱۳‬,‭ط۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اخلاق در مدیریت ورزشی
دسنسی ، جوی ترزا ؛  آمل دانشگاه شمال ، نشر شمال پایدار   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۷۱۳‬,‭د۵‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت وامور اجرایی در اداره ورزش
وات ،دیوید ؛  تهران کوثر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۷۱۳‬,‭و۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت ایمنی در ورزش
فراسدیک ،استیو ؛  آمل موسسه فرهنگی هنری شمال   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۷۰۶‬,‭‌ف۴‌م۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
چکیده مقالات سومین همایش علمی دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاههای سراسر کشور ۲۷ - ۲۶ آبان ماه ۱۳۸۴ ، مشهد
سومین همایش علمی دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاههای سراسر کشور(سومین :۱۳۸۴: مشهد) ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۲۰۵‬,‭‍ه۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
گام به گام در برگزاری مسابقات ورزشی
قاسمی ،حمید ؛  تهران بامداد کتاب   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۷۱۳‬,‭‌ق۲‌گ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت اماکن ، تاسیسات و تجهیزات ورزشی
جلالی فراهانی ، مجید ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۴۲۹‬,‭‌ف‍لا۸‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی
حمیدی ، مهرزاد ؛  تهران بامداد کتاب   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۷۱۳‬,‭‌ح۸۳‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت ورزشی معاصر
پارکز، جانت ، ۱۹۴۲ - م ؛  تهران نور   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۷۱۳‬,‭‌پ۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت پایدار ورزش
چرنوشنکو، دیوید ؛  تهران کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۷۱۳‬,‭‌چ۴‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8